Pokec Playlisty
Reklama

Twist of Fate - text, preklad

playlist Playlist
Yea, though I walk through the
valley of the shadow of death
I will not fear
Yea, though I breathe heavy
struggle in every breath
I will draw near
Yeah, přestože půjdu přes
údolí stínu smrti
nebudu se bát.
Yeah, přestože ztěžka dýchám,
bojuji z každým nádechem,
budu se přibližovat.
[II. Passage Through The Valley] [II. Pasáž přes údolí]
I have broken bread with evil unaware
I have sat down to dine with the road to hell
I have walked hand-in-hand with deception and greed
And I have lived to tell
Zlomil jsem chléb s nevědomým zlem,
posadil jsem se k večeři podél cesty do pekla,
šel jsem ruku-v-ruce s klamem a chamtivostí
a žil jsem, abych řekl:
Sometimes I feel like a puppet of "fate"
And struggle to sever the strings
Sometimes my soul tries to fly away
But collapses under broken wings
The modern-day Judas has planted the kiss
The chameleon has changed once again
Open the gates of betrayal
Plant the knife in my back, my "friend"
Občas se cítím jako loutka "osudu"
a snažím se přerušit provazy,
občas se má duše pokouší odletět pryč,
ale padne pod zlomenými křídly.
Novodobý Jidáš zasadil polibek,
chameleon se ještě jednou změnil,
otevřel brány zrady,
zasadil nůž do mých zad, můj "přítel."
Why must another day sown reap with confusion?
Why must I sleep wrapped in blankets of pain?
Trying to win with the cards I've been dealt
But without eyes of faith there can be nothing gained
The thorn in my flesh, the scars of myself
The dance with deception, the death of my pride
Confusion of life, tasting the knife inside
Proč musím další den sklízet, to co mám zaseto se zmatkem?
Proč musím spát zahalen v závoji boleti?
Zkouším vyhrát s kartami, které mi byli přiděleny
ale bez očí víry, nelze ničeho dosáhnout,
osten v mém těle, jizvy na mě,
tanec s klamem, smrt mé pýchy,
zmatek života, zakouším nůž uvnitř.
The hand of "fate" has wrapped its freezing fingers around me
And squeezed until the life dripped from my soul
And broken strings disrupt cohesion of my symphony
But my eyes watch the Conductor in control
Ruka "osudu" obalila své mrazivé prsty kolem mě
a svírala dokud život z mé duše nevyprchal
a prasklé struny narušili provázanost mé symfonie,
ale moje oči se dívají na Dirigenta, který má kontrolu.
I wait for an answer
I search for a sign
I pray for the healing of time
I look for a reason
To bring peace of mind
But once more, no reason I find
Father, hear my cry
Čekám na odpověď,
hledám znamení,
modlím se za uzdravení času,
hledám důvod
pro přinesení klidu mysli,
ale znovu nenalézám žádný důvod.
Otče, slyš můj pláč.
Spirits swarm around me: I feel it
They war against the one who dwells inside
Fate does not exist, I know it in my soul,
And strife to have that same faith in my mind
Tonight I sleep upon a bed of nails it seems
For once again I am a field of war
But it has long been written,
all things work together perfectly for me
For I have been reborn
Duchové se rojí okolo mě: cítím to,
válka proti tomu, kdo přebývá uvnitř,
osud neexistuje, vím to ve své duši,
a svárlivě bojuji o stejnou víru v mé mysli.
Dnes v noci spím na posteli z hřeby, zdá se,
ještě jednou jsem bitevní pole,
ale to bylo napsáno dávno,
všechno spolu funguje perfektně pro mě,
byl jsem znovuzrozen.
The hand of God has wrapped
protective fingers around me
To guard me from a self-defeating way
The Spirit brings discernment so I need no eyes to see
I realize my loss is gain today
Boží ruka ovinula
ochranné ruce kolem mě,
brání mě před sebezničující cestou,
Duch přináší rozpoznání, takže nepotřebuji oči, abych viděl
a uvědomil si, že moje ztráta je dnes ziskem.
I wait for an answer
I search for a sign
I pray for the healing of time
I can't fathom the reasons
With this mortal mind
So I step out in faith after closing my eyes
Father, hear my cry
Čekám na odpověď,
hledám znamení,
modlím se za uzdravení času,
nemůžu pochopi ty důvody
z touto smrtelnou myslí,
tak vykročím ve víře po té co zavřu své oči,
Otče, slyš můj pláč.
[III. Ascent Unto The Mountain] [III. Výstup na vrchol hory]
Visions of a child, visions of a life I behold
Visions that I can't purge from my mind
Visions in the night, dreams of second sight I behold
Dreams of supernatural warning signs?
The issues of man, the fabric of time
All weave in cohesion, exist interwined
Divine orchestration, flawless grand design
Vize dítěte, vize života, spatřím,
vize, které nemůžu smazat ze svojí mysli,
vize v noci, sny instinktu, spatřím.
Sny nadpřirozených varovných znamení?
Potíže člověka, relativita času,
vše se splétá dohromady, existuje propleteně,
Božská orchestrace, dokonalý plán.
Beyond comprehension,beyond mortal minds
Methodically, flawlessly restructuring my life
Supernaturally changing me, surgically precise
Father of glory, the only help I see
Reach down your hands to me
Set me free
Father of mercy, please take this hex from me
For yes I do believe
Nad veškeré chápání, nad smrtelné mysli,
metodicky, dokonale restrukturalizuje můj život,
nadpřirozeně mě proměňuje, chirurgicky přesně.
Otče slávy, jediná pomoci, kterou vidím,
vtáhni své ruce na mě,
vysvoboď mě.
Otče milosti, prosím, odejmi ode mne tuto kletbu,
neboť, ano, já věřím.

Text pridal fakn95

Video přidala thajmonka

Preklad pridal michael95

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.