Pokec Playlisty
Reklama

Martyr - text, preklad

playlist Playlist
Courage not of this earth in your eyes
Faith from far beyond lies deep inside
With your life you dedicate
with your death you permeate
Frozen hearts and unbelieving minds
Ve tých očích je odvah, která není z tohoto světa
Víra z velké dálky leží hluboko uvnitř
Se svým životem věnuješ
Se svou smrtí pronikáš
Zmrzlá srdce a nevěřící mysli
Watch the whole world watch
See the whole world see
Courage into sleep
Life and death supremacy
Sleduj celý svět, sleduj
Pozoruj celý svět, pozoruj
Odvaha do spánku
Nadvláda života a smrti
A chosen soul, under control from high above
Shines here below
The final test shall soon be passed
Heaven's pride dwells deep inside
But now will sprout its wings and fly
They see His face shine in your eyes
As the whole world sees
You take the bullet, and take your place
In the gallery of heroes
Vyvolená duše, pod kontrolou z velké výšky
Září tady dole
Poslední test brzy bude předán
Pýcha nebe přebývá hluboko uvnitř
Ale teď vyklíčí svá křídla a poletí
Vidí Jeho tvář, záři ve tvých očích
Když celý svět vidí
Chytíš kluku a vezmeš své místo
V galerii hrdinů
Peace not understood by human minds
Of origin beyond the realms of time
Silent strength and fervency
Living faith for all to see
Legacy of glory left behind
Mír nepochopený lidskými myslemi
S původem mimo říše času
Tichá síla a žár
Žijící strach pro všechny co vidí
Odkaz slávy nechaný za námi
Watch the whole world watch
See the whole world see
Turn their eyes above
Omnipresent end of mockery
Sleduj celý svět, sleduj
Pozoruj celý svět, pozoruj
Obracejí své oči vzhůru
Všudypřítomný konec výsměchu
A chosen soul, under control from high above
Shines here below
The final test shall soon be passed
Heaven's pride dwells deep inside
But now will sprout its wings and fly
They see His face shine in your eyes
As the whole world sees
You take the bullet, and take your place
In the gallery of heroes
Vyvolená duše, pod kontrolou z velké výšky
Září tady dole
Poslední test brzy bude předán
Pýcha nebe přebývá hluboko uvnitř
Ale teď vyklíčí svá křídla a poletí
Vidí Jeho tvář, záři ve tvých očích
Když celý svět vidí
Chytíš kluku a vezmeš své místo
V galerii hrdinů
Speak no wrath in silence make your mark
Light piercing this all-consuming dark
Satl, to preserve and create thirst
Life continues, freedom from the curse
Crowned with a holy crown, my friend
Race completed, faith kept to the end
See the millions who have faced this fate
Greet you in your glory at the gate
Nemluv v hněvu, v tichu udělej svou značku
Světlo probodává tutp vše požírající tmu
Sůl, aby uchovala a stvořila žízeň
Život pokračuje, svobda od prokletí
Korunovaný svatou korunpu, můj příteli
Závod dokončen, víra udržena do konce
Vidíš miliony, které čelily tomuto osudu
Pozdraví tě ve tvé slávě u brány
Unashamed
Speak the name
Life fulfilled
Heaven gained
Edify
Testify
Standing tall
Glorify
Life laid down
Martyr's crown
Greatest friend
Soul unbound
Broken chain
Christ proclaimed
Hold the torch
Raise the flame
Nezahanbený
Řekni jméno
Naplněný život
Nebe získalo
Vzdělávej
Svědči
Stůj vysoko
Oslavuj
Život položený dolů
Koruna mučedníka
Největší přítel
Nespoutaná duše
Rozbitý řetěz
Prohlášený Kristus
Drž pochodeň
Zvyš plamen
Pure soul flying free
Legend now to be
Closing helpless eyes
As the temple dies
Glorified in love
You turn it all above
Power not of you
Courage shining through
Čistá duše letí volná
Teď bude legendou
Zavírající bezmocné oči
Když chrám umírá
Oslavovaný v lásce
Obrátíš vše nahoru
Síla ne od tebe
Odvaha zářící skrz
Watch the whole world watch
See the whole world see
Courage into sleep
Life and death supremacy
Sleduj celý svět, sleduj
Pozoruj celý svět, pozoruj
Odvaha do spánku
Nadvláda života a smrti
Repeat Chorus Opakovat refrén

Text pridal Chlebicek

Video přidal Chlebicek

Preklad pridal Geralt

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.