Pokec Playlisty
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
I am the light upon your path
when you have lost your way
I am the footprints in the sand t
he ocean’s tide can’t wash away
I am the shelter from the storm
that rages on and on
The incorruptible foundation
that the wise man builds upon
I am the bread that feeds
a starving man upon the street
I am the bounty on the table
in the palace at the feast
I am the rain upon the earth
after a scorching drought
I am the quenching of the thirst
you never thought you’d be without
Jsem světlo na tvé cestě
když se ztrácíš.
Jsem stopami v písku,
které vlny oceánu nesmyjí.
Jsem útošičtě před bouří
která stále běstní.
Neuplatitelný základ
na kterém moudří staví.
Jsem chléb, který sytí
hladovějícího na ulici.
Jsem úroda na stole
v paláci při hostině.
Jsem déšť padající k zemi
po sežehujícím suchu.
Jsem uhasení žízně
o které sis nikdy nemyslel že pomine.
I am the melody
that weaves its way inside your soul
I am the symphony, the masterpiece,
the actor’s greatest role
I am the poetry
that speaks to you with every rhyme
I am the songwriter
who seems to write your life in every line
I am the simple truths
that shaped your world from your birth
I am the vast volumes of knowledge
spanning all across the earth
I am the whisper of the wind
you feel, but cannot see
I am the alpha and omega,
first and last, eternally
Jsem melodie
která si tká cestu tvou duší.
Jsem symfonií, mistrovským dílem,
umělcovou největší rolí.
Jsem báseň
která k tobě mluví každým rýmem.
Jsem autor písně, který chce
zapsat tvůj život do každé její řádky
Jsem jednoduchými pravdami,
které formují svět od tvého narození.
Jsem rozsáhlý objem vědomostí
rozpjatý po celé zemi.
Jsem šepot ve větru
který cítíš, ale nemůžeš vidět.
Jsem alfa, omega
první a poslední, navěky.
I AM
You cannot see me
I AM
The resurrection and the life,
the doorway and the vine, I AM
I AM
You cannot touch me
I AM
The bread of life, light of the world,
long before Abraham, I AM
JSEM.
Nemůžeš mne spatřit.
JSEM.
Vzkříšení a život,
dveře a réva, JSEM.
JSEM.
Nemůžeš se mne dotkout.
JSEM.
Chléb života, světlo světa,
dlouho před Abrahámem, JSEM.
I am the trusting child
whose simple faith is ever sure
I am the parent’s love,
unchanging, unconditional and pure
I am the loyal friend
whose heart will never let you down
I am the hand that pulls you back
into the boat before you drown
I am the thunder and the glory
and the blinding light
I am the still small voice
that tells you what is wrong and what is right
I am the sacrificial lamb
a guilty world reviled
I am the father ever waiting
for his lost and wayward child
Jsem věřící dítě
jehož jednoduchá víra je vždy jistá.
Jsem láska rodičů,
neměnná, absolutní a ryzí.
Jsem oddaný přítel,
jehož srdce tě nikdy nezklame.
Jsem ruka, která tě stáhne zpět
do loďky, dřív než se utopíš.
Jsem hrom, sláva
a oslňující světlo
Jsem stále slabý hlas,
co ti říká, co je správné a co špatné.
Jsem obětní beránek
hanobený vinným světem.
Jsem otec, co stále čeká
na své ztracené a vzpurné dítě.
I AM
You cannot see me
I AM
The resurrection and the life,
the doorway and the vine, I AM
I AM
You cannot touch me
I AM
The bread of life, light of the world,
long before Abraham, I AM
JSEM.
Nemůžeš mne spatřit.
JSEM.
Vzkříšení a život,
dveře a réva, JSEM.
JSEM.
Nemůžeš se mne dotkout.
JSEM.
Chléb života, světlo světa,
dlouho před Abrahámem, JSEM.
I am the heart
of the righteous desire
and the fourth man
you see in the midst of the fire
I am the giver of life
and the promise of Israel
I am the hope of the lonely and lost in the blood
running down to the foot of the cross
I am the breaking of chains
and the tolling of freedom’s bell
I am the notes that eternally ring
in the music too holy for angels to sing
I am the fire on the altar
consuming the sacrifice
I am the three and yet
I am the one in the grace of the
Father and death of the Son
I am the one who redeemed
you by paying the highest price
Jsem srdce
spravedlivé touhy
a čtvrtý muž
kterého vidíš uprostřed ohně
Jsem dárce života
a příslib Izraele.
Jsem naděje opuštěných a ztracených v krvi
stékající k patě kříže.
Jsem rozlomením řetězů
a zvoněním zvonu svobody.
Jsem zprávami, které věčně zvoní v hudbě
příliš svaté pro anděly, aby ji zpívali.
Jsem oheň na oltáři
stravující obět.
Jsem tři a přesto
jsem jeden v milosrdenství
Otce a smrti Syna.
Jsem ten, kdo tě vykoupil
zaplacením nejvyšší ceny.
I am grace and mercy, I am sacrifice
I am endless glory, I am light and life
I am long-awaited hope of Israel
I am longing sated, prophecy fulfilled
Jsem milost a milosrdenství, jsem oběť.
Jsem nekonečný příběh, jsem světlo a život
Jsem dlouho očekávaná naděj Izraele
Jsem slaná touha, naplněné proroctví.
I am from the beginning of time,
and I am sustaining the system of life
I am symmetry, reason and rhyme,
and I am conviction that cuts like a knife
Jsem ze začátku času
a jsem silou udržující systém života.
Jsem souměrnost, příčina a rým
a jsem přesvědčení které řeže jako nůž.
I am the author of order and flow
I am the Father of Lights: watch me put on a show!
I am the seeker of all gone astray
I am the keeper of souls ‘til the end of all days
Jsem autor pravidel a proudu.
Jsem Otec Světel: dívej se, ukážu ti to.
Jsem hledající všech co svedených z pravé cesty
Jsem strážce duší až do konce všech dnů
I am power, I am glory,
I am love’s unending story
I am justice, I am honor,
I am hope and living water
I am righteous, I am holy,
I am three and one and only
I am sovereign, I am faithful,
everlasting, I AM that I AM
Jsem síla, jsem sláva
jsem nekonečný příběh lásky.
Jsem spravedlnost, jsem čest,
jsem naděje a živá voda.
Jsem spravedlivý, jsem svatý,
jsem tři a jeden jedinný.
Jsem nezávislý, jsem věrný,
věčný, JSEM který JSEM

I am humility, the one who laid it all aside
Traded a crown of kings
for a crown of thorns, betrayed by human pride
I am humanity,
took on your curse and all your pain
I am divinity, eternity, forever I remain

Jsem pokora, ten kdo vše odložil.
Vyměnil korunu králů
za korunu trnovou, zrazen lidskou pýchou.
Jsem lidství,
co se ujmulo všech tvých kleteb a bolesti
Jsem božsví, věčnost, nažvdy trvám.
I am your guilty scars,
as Roman soldiers tear my back
I am the crimson stain
that washes all the souls faded to black
I am the one
who bled in silence and endured it all
I am the Word who spoke no word,
with a thousand angels waiting for my call
Jsem tvými vinnými ranami,
jako mi římští vojáci trhali záda.
Jsem karmínové stigma,
které umývá všechny zčernalé duše
Jsem ten jedinný
který krvácel v tichu a vše snesl.
Jsem Slovo které nepromluvilo žádné slovo,
s tisícem andělů čekajících na mé volání.
I am your covenant
Your hero in these bloodstained pages
I am your guilt, your sin
Your debt fulfilled for all the ages
I step into your shoes, your substitute
Your sacrifice
Your raison d’etre
Your second chance
Your breath of life
I AM
Jsem tvá smlouva,
tvůj hrdina na těch zakrvavených stránkách.
Jsem tvá vina, tvůj hřích,
tvůj dluh naplněný všemi věky.
Kráčím v tvé obuvi, tvůj náhradník,
tvá oběť
tvůj smysl bytí,
tvá druhá šance,
dech tvého života.
JSEM.
I am the joy of angels
dancing in the streets of heaven
I am the sinner’s prayer
for mercy and a past forgiven
I am the lamb
upon the altar dying willingly
All hope that was
All hope that is
All hope to be
I AM
Jsem radost andělů
tancujících v ulicích nebe.
Jsem hříšníkova modlitba
za milost a zapomenutí minulosti.
Jsem beránek
dobrovolně umírající na oltáři
Všechna naděj co byla,
všechna naděj co je,
všechna naděj co bude.
JSEM.

Text pridal Cohomapet

Video přidal Cohomapet

Preklad pridal Cohomapet

Preklad opravil Eroil

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.