Pokec Playlisty
Reklama

Currency in a Bankrupt World - text, preklad

playlist Playlist
She's alright, she lies and tells herself
Through every artificial smile
Since he walked, and left her with their unborn child
Denial
Je v pořádku, lže a říká sobě
Skrz každý umělý úsměv
Od té doby co odešel a nechal jí s jejich nenarozeným dítětem
Popření
Stop the world
Life's a ripoff and she's more than paid the price
Looks around at what‘s leit of her burning paradise
A lie
Zastav svět
Život je přeceněný podvod a ona zaplatila více než cenu
Dívá se okolo na to co zůstalo z jejího hořícího ráje
Lež
Judging eyes. another thousand taces
As her mind screams, "Please don't go”
Everyone just seems content to watch the show
But don't you know...
Soudící oči, dalších tisíc tváří
Když její mysl křičí "Prosím neodcházej"
Každý se zdá být spokojený s pozorováním show
Ale nevíš.....
When hope is gone
Looking for a reason just to carry on
To lay that burden down you‘ve carried way too long and
Holding on
When the dream‘s foreclosed and life is overdrawn
There's a currency left in this bankrupt world after all
Když je naděje pryč
Hledej důvod jen aby jsi pokračoval
Aby jsi položil břemeno, které jsi nesl příliš dlouho a
Pokračuj dál
Když je sen vyloučený a život je přečerpaný
Konec konců v tomto zkrachovaném světě je měna
Take a bow
He says "I've blown it all
And burned my whole world to the ground
Checking out
'Cause no one will miss me now"
Lost it all
Thinks he defaulted on this life
Beyond the pale
Sixteen pennies short of his coffin's final nail
But it's not for sale...
Ukloň se
Říká "Vše jsem zničil
A spálil svůj celý svět na popel
Kontrolující
Protože nikomu nebudu chybět"
Ztratil vše
Myslí si, že selhal v tomto životě
Za bledou
Šesnáct pencí méně za poslední hřebík do jeho rakve
Ale není to na prodej...
When hope is gone... Když je naděje pryč...
0n the darkest day. they all went away
One by one, they turned and walked the other way...
In despair and desperation
She calls upon a long-forgotten Friend
Always there, closer than a brother 'til the end
V nejtemnější den, oni odešli
Jedn po druhém, otořčili se odešli v opačném směru
V beznaději a zoufalství
Ona volá na dlouho ztrceného přítele
Vždy tam, bližší než bratr do konce
When hope is gone... Když je naděje pryč...

Text pridal Geralt

Video přidal Geralt

Preklad pridal Geralt

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.