Playlisty Akcie
Reklama
playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Good evening, Mr. Mattel
We’ve found this tripe in your house
Where’s that place you?
What’s that make you?
If you’ve got “nothing to hide”
We’ve still got something to find
You can change your mind
But you’re on borrowed time
Dobrý večer, pane Mattel
Našli jsme ve vašem domě tenhle šmejd
Kam vás tohle umístí?
Čím vás tohle tvoří?
Pokud nemáte "co skrývat"
Stále jsme mohli něco najít
Můžete změnit názor
Ale máte vypůjčený čas
Lives are on the line
The blood’s on you and me
Lives are on the line
So I need you to speak up
This is an offer and not an option
Count backward from ten
Životy jsou v řadě
Krev je na tobě i mně
Životy jsou v řadě
Takže potřebuješ promluvit
Tohle je nabídka a ne možnost
Počítej pozpátku od deseti
I might as well O.D. Akin to a friend.
A name I'd confess that would make me a mess: Persephone.
Queen of my fire, the underworld's eye & apple of mine.
Může mi být předávkování stejně blízké jako přítel
Jméno, které by mi mohlo napáchat zmatek, bych přiznal:
Persefona
Královna mého ohně, oko podsvětí a mé jablko
Oh, you thought you saw my soul.
Paid for, traded, and sold.
I may not be so bold after all.
Oh, myslel sis, že jsi viděl mou duši
Zaplacenou, obchodovanou a prodanou
Možná potom všem nejsem tak smělý
Hang my head above my bedroom window
Lights from the street beckon
Me to love all I despise, why?
My mistress, my heart beats for you.
I’m distressed, all I need was you.
Pověs mou hlavu nad okno mé ložnice
Světla z ulice kynou
Pohrdám milováním všeho, proč?
Má paní, moje srdce bije pro tebe
Jsem zoufalý, vše, co jsem potřeboval, jsi byla ty
Give it up Vzdej to
So what does that make me? A rat? A fiend?
A "You never knew the regret I would be?"
A 1-2-3, switched up loyalty
But in a sea of bleeding, I’ve got buoyancy
Takže co mě tvoří? Krysa? Ďábel?
"Nikdy jsi nevěděl, že bych mohl litovat?"
1-2-3, přechod na loajalitu
Ale v moři krvácení, mám vztlak
Time’s up: You’ve wasted enough of mine.
Now, I’ll go back over this: One last time.
Martyrs won’t keep them alive
Čas vypršel: Mého jsi promarnil dost
Teď se vrátím přes toto: Ještě naposledy
Mučedníci mě neudrží naživu
We don’t take kindly to espionage or treason.
Give it up boy. Save yourself from the:
Retribution that descends on the fallen.
There’s no sense in finding out
What you can do nothing about.
Nebereme vlídně špionáž nebo velezradu
Vzdej to, chlapče. Ušetři se:
Odškodnění, které padá na padlé
V hledání není smysl
Nemůžeš udělat nic
Heresy and infestation of these thoughts
Can break the chains of
Status quo that maintains curtains;
wool over the eyes of burdened,
Broken people with no future
short of cremation and sutures,
Cold steel tables ending fables,
lies that keep the hope alive.
Kacířství a zamoření těchto myšlenek
Můžou rozbít řetězy
Status qua, které drží opony
Páska přes oči s břemenem
Zlomení lidé bez budoucnosti
Krátká kremace a stehy
Chladné ocelové stoly ukončují bajky
Lži které drží naživu naději

Text pridal LimeCZ

Text opravil DevilDan

Video přidal LimeCZ

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Indulgence: A Saga Of Lights

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.