Playlisty Pokec
Reklama

Tolerate it - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I sit and watch you reading with your head low
I wake and watch you breathing with your eyes closed
I sit and watch you
I notice everything you do or don't do
You're so much older and wiser, and I
Sedím a sleduju tě číst se skloněnou hlavou
Vzbudím se a sleduju tě dýchat se zavřenýma očima
Sedím a sleduju tě
Všimnu si všeho, co děláš nebo neděláš
Jsi o tolik starší a moudřejší a já
I wait by the door like I'm just a kid
Use my best colors for your portrait
Lay the table with the fancy shit
And watch you tolerate it
If it's all in my head tell me now
Tell me I've got it wrong somehow
I know my love should be celebrated
But you tolerate it
Počkám u dveří, jakobych byla jenom dítě
Použiju své nejlepší barvy na tvůj portrét
Prostřu stůl slušivými blbostmi
A sleduju tě, jak to toleruješ
Jestli je to všechno v mé hlavě, tak mi teď pověz
Řekni mi, že to něčím chápu špatně
Já vím, že má láska by měla být oslavována
Ale ty ji toleruješ
I greet you with a battle hero's welcome
I take your indiscretions all in good fun
I sit and listеn, I polish plates until they gleam and glistеn
You're so much older and wiser and I
Přivítám tě s uvítáním pro válečného hrdinu
Vezmu tvoji indiskrétnost všechnu v dobré náladě
Sednu si a poslouchám, leštím talíře, dokud se nelesknou a nezáří
Jsi o tolik starší a moudřejší
I wait by the door like I'm just a kid
Use my best colors for your portrait
Lay the table with the fancy shit
And watch you tolerate it
If it's all in my head tell me now
Tell me I've got it wrong somehow
I know my love should be celebrated
But you tolerate it
Počkám u dveří, jakobych byla jenom dítě
Použiju své nejlepší barvy na tvůj portrét
Prostřu stůl slušivými blbostmi
A sleduju tě, jak to toleruješ
Jestli je to všechno v mé hlavě, tak mi teď pověz
Řekni mi, že to něčím chápu špatně
Já vím, že má láska by měla být oslavována
Ale ty ji toleruješ
While you were out building other worlds, where was I?
Where's that man who'd throw blankets over my barbed wire?
I made you my temple, my mural, my sky
Now I'm begging for footnotes in the story of your life
Drawing hearts in the byline
Always taking up too much space or time
You assume I'm fine, but what would you do if I
Break free and leave us in ruins
Took this dagger in me and removed it
Gain the weight of you then lose it
Believe me, I could do it
Zatímco jsi byl pryč a stavěl jiné světy, kde jsem byla já?
Kde je ten muž, co by házel deky na můj ostnatý drát?
Udělala jsem tě svým chrámem, svou nástěnnou malbou, svým nebem
Teď žadoním o poznámky v příběhu tvého života
Kreslíš srdíčka za postranní čárou
Vždycky si bereš příliš prostoru nebo času
Předpokládáš, že jsem v pohodě, ale co bys udělal, kdybych
Se osvobodila a nechala nás v ruinách
Vzala ten rýč v sobě a vytáhla ho
Přibrala jsem váhu tebe a pak ji shodila
Věř mi, mohla bych to udělat
If it's all in my head tell me now
Tell me I've got it wrong somehow
I know my love should be celebrated
But you tolerate it
Jestli je to všechno v mé hlavě, tak mi teď pověz
Řekni mi, že to něčím chápu špatně
Já vím, že má láska by měla být oslavována
Ale ty ji toleruješ
I sit and watch you Sedím a sleduju tě

Text pridala Locika31

Video přidal Taysdrew

Preklad pridala Locika31

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.