Pokec Playlisty
Reklama

Hallejujah - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I've heard there was a secret chord
That David played, and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
Slyšel jsem, že byl tajný akord
který David zahrál a to potěšilo Pána
Ale tebe opravdu hudba nezajímá, viď?
It goes like this... the fourth, the fifth
The minor fall, the major lift
The baffled king composing Hallelujah
Je to takhle.. čtvrtý, pátý
Menší pokles, větší výstup
Zmatený král skládá Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja,
Aleluja, Aleluja
Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty in the moonlight overthrew you
Tvá víra byla silná, ale potřeboval jsi důkaz,
Viděls ji koupat se na střeše
Její krása v měsíčním světle tě převálcovala
She tied you to a kitchen chair
She broke your throne, and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah
Přivázala tě ke kuchyňské židli,
Zlomila tvůj trůn, a ostříhala ti vlasy
A z tvých rtů vytáhla Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja,
Aleluja, Aleluja
Maybe I have been here before
I know this room, I've walked this floor
I used to live alone before I knew you.
Možná jsem tu už byl,
Znám tuhle místnost, už jsem chodil po téhle podlaze
Žil jsem sám, než jsem tě poznal.
I've seen your flag on the marble arch
Love is not a victory march
It's a cold and it's a broken Hallelujah
Viděl jsem tvou vlajku na mramorovém oblouku
Láska není vítězný pochod
Je to chladné a zlomené Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja,
Aleluja, Aleluja
There was a time when you let me know
What's really going on below
But now you never show it to me, do you?
Kdysi si mi dávala vědět
Co se opravdu děje
Ale teď už mi to nikdy neukážeš, viď?
And remember when I moved in you
The holy dark was moving, too
And every breath we drew was Hallelujah
Pamatuješ si když jsem se v tobě pohnul?
Svatá tma se také hýbala
A každý dech, který jsme vydechli, byl Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja,
Aleluja, Aleluja
Well Maybe there’s a God above
But all I’ve ever learned from love
Was how to shoot at someone who outdrew you
Možná je nad námi Bůh
Ale všechno, co jsem se kdy od lásky naučil
Bylo jak střílet na někoho, kdo vytasil dřív
It’s not a cry you can hear at night
It’s not somebody who has seen the light
It’s a cold and it’s a broken Hallelujah
Není to pláč, co můžeš slyšet v noci
Není to někdo, kdo viděl světlo
Je to chladné a zlomené Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja,
Aleluja, Aleluja
(....tato část na videu chybí....) (....tato část na videu chybí....)
You say I took the name in vain
I don't even know the name
But if I did, well, really, what's it to you?
Říkáš, že beru jméno nadarmo
Já to jméno ani neznám
Ale pokud jsem tak učinil, dobře, opravdu, co to pro tebe je?
There's a blaze of light in every word
It doesn't matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah
Tam je záblesk světla, v každém slově
Nezáleží na tom, které jsi slyšel
Svaté nebo zlomené Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Aleluja, Aleluja,
Aleluja, Aleluja
I did my best, it wasn't much
I couldn't feel, so I tried to touch
I've told the truth, I didn't come to fool you
Udělal jsem to nejlepší, nebylo to moc
Necítil jsem, tak jsem se snažil dotknout
Řekl jsem pravdu, nepřišel jsem tě oklamat
And even though it all went wrong
I'll stand before the Lord of Song
With nothing on my tongue but Hallelujah
A i když se to všechno pokazilo
Já budu stát před Pánem písně
S ničím na jazyku, kromě Aleluja
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah
Aleluja, Aleluja,
Aleluja, Aleluja,
Aleluja, Aleluja,
Aleluja, Aleluja,
Aleluja, Aleluja,
Aleluja, Aleluja,
Aleluja, Aleluja,
Aleluja, Aleluja,
Aleluja

Text pridala Silvík10

Text opravila Monika31

Videa přidali alik13, pandicka

Preklad pridala NessieOK

Preklad opravila krtek12

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.