Playlisty Akcie
Reklama

Diggin me down - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

You're saving the saved,
Men and women enslaved,
Propagating the messiah conception
Zachraňuješ zachráněné,
Muži a ženy zotročení,
Propagace mesiášského pojetí
The rich getting richer,
Paint you into the picture,
Give the poor immaculate deception
Bohatí bohatnou,
Namaluj tě do obrázku,
Dejte chudým neposkvrněný podvod
Where are you Father?
Why don't you save us?
The fallen are dying alone
kde jsi, otče?
Proč nás nezachráníš?
Padlí umírají sami
How can you shut off their cries?
Ignore a new genocide?
Jak můžeš utišit jejich pláč?
Ignorovat novou genocidu?
So come on, Jesus,
We're all here waiting just for you
Tak pojď, Ježíši,
Všichni tu čekáme jen na tebe
How long must we keep on waiting?
The faithful and blind are keepin' me, keepin' me down
Jak dlouho musíme čekat?
Věrní a slepí mě drží, drží mě dole
How long? 'Cause my faith is breaking,
The pure and divine are diggin' me, diggin' me down
Jak dlouho? Protože moje víra se láme,
Čisté a božské mě kopou, kopou mě dolů
Do you live in the light
Or in the dead of the night?
Sanctimonious promises broken
Žiješ ve světle
Nebo v hluboké noci?
Svatosvětské sliby porušeny
Hypocritical sin,
Dying slowly within,
Is the sacred truth forever unspoken?
Pokrytecký hřích,
Umírající pomalu uvnitř,
Je svatá pravda navždy nevyřčená?
Life ever after,
Bohemian rapture,
Beware the dark side of the Son
Život navěky,
Bohémské nadšení,
Dejte si pozor na temnou stránku Syna
You're just a self-made messiah,
Selling brimstone and fire
Jsi jen samorostlý mesiáš,
Prodej síry a ohně
So come on, Jesus,
Don't keep us waiting just for you
Tak pojď, Ježíši,
Nenechte nás čekat jen na tebe
How long must we keep on waiting?
The faithful and blind are bringin' me, bringin' me down
Jak dlouho musíme čekat?
Věrní a slepí mě přivádějí, srážejí mě dolů
How long? 'Cause my faith is breaking,
The pure and divine are diggin' me, diggin' me down
Jak dlouho? Protože moje víra se láme,
Čisté a božské mě kopou, kopou mě dolů
[Guitar Solo] [Sólo na kytaru]
How will I know you, Mr. Jesus Christ?
Have you already been here once or twice?
Jak vás poznám, pane Ježíši Kriste?
Už jste tu byli jednou nebo dvakrát?
The son of man are obsolete façade,
How will I know that you're the son of God?
Yeah
Syn člověka jsou zastaralé fasády,
Jak poznám, že jsi syn Boží?
to jo

Text pridala X-Tinka

Video přidala AncuSHe

Preklad pridala Stephagnetha

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Scream

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.