Pokec Playlisty
Reklama

What Have We Done? - text, preklad

playlist Playlist
I'm lost for words when
I think of the depths to which we sink
Sometimes there just seem to be no depths
To which our species will not sink.
Ztrtil jsem slova, když
Přemýšlím o hlubinách, kam klesáme
Někdy se zdá, že tu nejsou žádné hloubky
Do kterých se náš druh nepotopí
Surely, in this day and age
We should be seeking to establish
Meaningful and constructive relationships
With other higher intelligences
Like dolphins and whales.
Jistě, v dnešní době
Měli bychom se snažit tvořit
Smysluplné a konstruktivní vztahy
S jinýnou vyšší inteligencí
Jakou jsou delfíni a velryby
Instead, however
We seen intent on either exterminating them
Or roping them in to our sick
Perverted power games.
Místo toho však
Viděli jsme záměr v jejich vyhubení
Nebo v chytání jich do našich nemocí
Perverzních mocenských her
How anyone can take friendly
Playful wild dolphins
And cold-bloodedly turn them
Into drug addicted killing machines
Is almost beyond comprehension.
Jak někdo může vzít tak přátelské
Hravé delfíny
A chladnokrevně je proměnit
Do drogově závislých strojů na zabíjení
Je to téměř nepochopitelné
Yet people do it.
Cold death flies from harpoon gun
The sea turns red
What have we done?
A horrific death by harpoon
Scientific research?
Blue whales, the largest animals on the Earth
Have already been hunted to virtual extinction
While sperm whales
(who are also highly intelligent creatures
With complex social organisation
And even their own culture)
Have found themselves bruttaly slaughtered
By rich scum like Aristotle Onassis
The sick evil scumbag who even went
So far as to use the penises of sperm whales
To make his luxury yacht's bartools.
Přesto to lidé dělají
Studená smrt létá z harpun
Moře rudne
Co jsem to udělali?
Strašlivá smrt harpunou
Vědecký výzkum?
Modré velryby, největší zvířata na Zemi
Již byly loveny k virtuálnímu vyhubení
Zatímco vorvani
(což jsou také velmi inteligentní zvířata
S komplexní sociální organizací
A dokonce i vlastní kulturou)
Byly brutálně poraženi
Do bohaté pěny jako Aristotle Onassis
Nemocný zlý parchant, který dokonce šel
Tak daleko jako je používání penisů vorvaňů
Na své luxusní jachtě
Poison and kill
We are the ones
See what we do
What have we done?
Not content with exterminating
The most intelligent form of marine life
We are also doing a pretty good job
Of killing everything else in the sea as well.
Jed a zabíjení
To jsme my
Dívej, co děláme
Co jsme to udělali?
Nespokojeni s hubením
Nejinteligentnějších formy života v moři
Také odvádíme dobrou práci
V zabíjení všeho dalšího v moři
Radioactive waste, oil slicks, heavy metals
Chemical spillages
We're turning the oceans into radioactive cesspit. There are already upwards of fifty nuclear warheads
And nine nuclear reactors lost on the seabed.
Pollute and kill
Is that all that mankind can do?
Radioaktivní odpad, ropné skrvny, těžké kovy
Chemické úniky
Měníme oceán na radioaktivní žumpu
Existuje více jak padesát jaderných hlavic
A devět jaderných reaktorů ztracených na dně moře
Znečištění a zabití
To je vše, co lidstvo může dělat?

Text pridala sisinka010

Text opravil DevilDan

Video přidala hovnocucvosa

Preklad pridal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.