Pokec Playlisty
Reklama

Fuck Everybody Who Voted Tory - text, preklad

playlist Playlist
In 1979 the Labour government
Was brought down over its failure
To grant even limited autonomy to Scotland
As had been promised in its manifesto.
V roce 1979 práce vlády
Byla přenesena dolů přes své selhání
Aby udělila i omezenou autonomii Skotsku
Jak bylo slíbeno v manifestu
Disastrously, the following saw Margaret Thatcher Installed as prime minister
And ushered in the nightmare scenario
Of years of right-wing tory government.
Katastrofálně, stoupenci viděli Margaret Thatcher
Nainstalovanou jako premiérku
A uvedenou v hrůzný scénář
Roků pracovité konzervativní vlády
Since then we've seen the systematic erosion
Of civil liberties, the destruction of the trade union
Movement and the wholesale dismantling
Of the welfare state and National Health Service
Not to mention increased state control of television
And the press, and the abolition of the right to silence.
Od té doby jsme viděli systematickou erozi
Občanských svobod, zničení odborové organizace
Posun a velkoobchodní demontáž
Sociálního státu a Národní zdravotní služby
Nemluvě o zvýšené kontrole televize
A tisku, a zrušení práva nevypovídat
Machine gun toting police on our streets
TV cameras watching your every move
George Orwell's "1984" is here and now
Kulomet nosící polista v našich ulicích
Televizní kamery sledují tvůj každý pohyb
1984 George Orwella je tady a teď
Tories win in '79 - come and join the dole queue line
Smash the unions crush the poor - welcome to 1984
Konzervativci vyhráli v 76tém - pojď a připoj se do fronty pro milodar
Rozbij odbory, zlikviduj chudé - vítej v roce 1984
Fuck everybody who voted tory Ser na všechny, kteří volili konzervativce
Company director, vivisector
High court judge and poll tax collector
Ředitel společnosti, vivisekce
Soudce nejvyššího soudu a hlasový výběrčí daní
Fuck everybody who voted tory Ser na všechny, kteří volili konzervativce
Yuppies who don't care about human need
People motivated only by their greed
Selfish, grasping fools who believe the media story,
Fuck everybody who voted tory!
Yuppies, kteří se nestarají o lidskou potřebu
Lidé motivovaní pouze svou chamtivostí
Sobečtí, uchopení blázni, kteří věří mediálnímu příběhu
Ser na všechny, kteří volili konzervativce!
Right-wing, Christian, merchant banker
Dirty scab, fox hunting wanker
Pravé křídlo, křesťan, obchodní makléř
Špinavý darebák, hon na lišku
Fuck everybody who voted tory Ser na všechny, kteří volili konzervativce
Police - army of the rich, Mary Whitehouse - fuckin' bitch
Fuck the Queen - the fuckin' slag, n' fuckin' Thatcher, fuckin' hag
Policie - armáda bohatých, Mary Whitehouse - zkurvená děvka
Ser na královnu - zkurvená struska, a zkurvená
Thatcherová, zkurvená babizna
Fuck everybody who voted tory Ser na všechny, kteří volili konzervativce
Fuck everybody who voted tory Ser na všechny, kteří volili konzervativce
"I can see the Labour party coming to
Power in the next election - maybe, maybe not
Who knows?
But it doesn't really make a difference
Who's in power - the State remains the same
The structure is still there
They just tinker with it a little here and there."
"Vidím pracovní stranu přicházející k
Moci v příštích volbách - možná, možná ne
Kdo ví?
Ale není v tom moc rozdíl
Kdo je u moci - stát zůstává stejný
Struktura je stále tady
Prostě si s tím trošku pohrávají"

Text pridala sisinka010

Text opravil DevilDan

Video přidala sisinka010

Preklad pridal DevilDan

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.