Playlisty Akcie
Reklama

Where the Wild Roses Grow - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
They call me The Wild Rose
But my name was Elisa Day
Why they call me it, I do not know
For my name was Elisa Day
Říkají mi Divoká růže
Ale mé jméno bylo Elisa Day
Proč mi to říkají, to nevím
Protože moje jméno bylo Elisa Day
From the first day I saw her, I knew she was the one
She stared in my eyes and smiled
For her lips were the colour of the roses
That grew down the river, all bloody and wild
Od prvního dne, kdy jsem ji spatřil jsem věděl, že je ta pravá
Když mi pohlédla do očí a usmála se
Pro její rty, které měly barvu růží
Které rostly dole u řeky, všechny krvavé a divoké
When he knocked on my door and entered the room
My trembling subsided in his sure embrace
He would be my first man, and with a careful hand
He wiped at the tears that ran down my face
Když zaklepal na mé dveře a vstoupil do pokoje
Mé rozechvění ustoupilo v jeho jistém objetí
Byl mým prvním mužem, a opatrnou rukou
Setřel slzy, které mi stékaly dolů po tváři
They call me The Wild Rose
But my name was Elisa Day
Why they call me that, I do not know
For my name was Elisa Day
Říkají mi Divoká růže
Ale mé jméno bylo Elisa Day
Proč mi tak říkají, to nevím
Protože moje jméno bylo Elisa Day
On the second day, I brought her a flower
She was more beautiful than any woman I've seen
I said, 'Do you know where the wild roses grow
So sweet and scarlet and free?'
Druhý den jsem jí přinesl květinu
Byla krásnější než kterákoli jiná žena, kterou jsem kdy viděl
Řekl jsem, 'Víš, kde rostou divoké růže
Tak sladké, rudé a svobodné? '
On the second day, he came with a single red rose
He said: 'Give me your loss and your sorrow.'
I nodded my head, as I lay on the bed
'If I show you the roses, will you follow?'
Druhý den přišel s jedinou rudou růží
Řekl:"Dej mi svou ztrátu a žal."
Svolila jsem lehajíc si na postel
'Když ti ukážu růže, budeš mě následovat?'
They call me The Wild Rose
But my name was Elisa Day
Why they call me that I do not know
For my name was Elisa Day
Říkají mi Divoká růže
Ale mé jméno bylo Elisa Day
Proč mi tak říkají, to nevím
Protože moje jméno bylo Elisa Day
On the third day, he took me to the river
He showed me the roses and we kissed
And the last thing I heard was a muttered word
As he knelt above me with a rock in his fist
Třetí den mě vzal k řece
Ukázal mi růže a políbili jsme se
A poslední, co jsem slyšela, byla mumlající slova,
Jak nade mnou klečel s kamenem v pěsti
On the last day, I took her where the wild roses grow
She lay on the bank, the wind light as a thief
And I kissed her goodbye, said, 'All beauty must die'
And I leant down and planted a rose between her teeth
Poslední den jsem ji vzal tam, kde rostou divoké růže
Ležela na břehu, vítr jemný jako zloděj
Políbil jsem ji na rozloučenou, řka 'Každá krása musí zemřít'
A sklonil se a vložil růži mezi její zuby
They call me The Wild Rose
But my name was Elisa Day
Why they call me it I do not know
For my name was Elisa Day
My name was Elisa Day
For my name was Elisa Day
Říkají mi Divoká růže
Ale mé jméno bylo Elisa Day
Proč mi tak říkají, to nevím
Protože moje jméno bylo Elisa Day
Moje jméno bylo Elisa Day
Protože moje jméno bylo Elisa Day

Text pridala Darkness666

Text opravila Richenza

Videa přidali rozkovaka, ison, RogueMage

Preklad pridala Darkness666

Preklad opravila Richenza

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.