Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist
It was back in '32 when times were hard
He had a Colt .45 and a deck of cards
Stagger Lee
Bylo to tehdy v '32 když časy byli těžké
On měl Colt .45 a balíček karet
Lomcovák Lee
He wore rat-drawn shoes and an old stetson hat
Had a '28 Ford, had payments on that
Stagger Lee
Nosil boty z krys a starý stetson
Měl '28 Ford a na něj splátky
Lomcovák Lee
His woman threw him out in the ice and snow
And told him, "Never ever come back no more"
Stagger Lee
Jeho žena ho vyhodila ve sněhu a ledu
A řekla mu "Už se nikdy víc nevracej"
Lomcovák Lee
So he walked through the rain and he walked through the mud
Till he came to a place called The Bucket Of Blood
Stagger Lee

A tak šel deštěm a šel blátem
Dokud nedošel na místo zvané Kýbl Krve
Lomcovák Lee
He said "Mr Motherfucker, you know who I am"
The barkeeper said, "No, and I don't give a good goddamn"
To Stagger Lee

Řekl "Pane zkurvysyne, vy víte, kdo jsem"
Barman řekl "Ne, a ani mě to kruci nezajímá"
Lomcovákovi Lee
He said, "Well bartender, it's plain to see
I'm that bad motherfucker called Stagger Lee"
Mr. Stagger Lee

On řekl "No barmane, to je jasně vidět
Já jsem ten špatnej zkurvysyn řečený Lomcovák Lee
Pan Lomcovák Lee
Barkeep said, "Yeah, I've heard your name down the way
And I kick motherfucking asses like you every day"
Mr Stagger Lee
Barman řekl "Jo to jméno jsem už někde slyšel
a já kopu zkurvysyny jako ty do prdele každej den"
Pan Lomcovák Lee
Well those were the last words that the barkeep said
'Cause Stag put four holes in his motherfucking head

Tak, to byly poslední slova co ten barman řekl
Pač Lomcák udělal čtyři díry do jeho zkurvysynský hlavy
Just then in came a broad called Nellie Brown
Was known to make more money than any bitch in town
Hned nato vešla rajda jménem Nellie Brownová
Byla známá tím, že vydělávala víc peněz než jakákoliv jiná děvka ve městě
She struts across the bar, hitching up her skirt
Over to Stagger Lee, she starts to flirt
With Stagger Lee
Vykračuje si barem, natřásá sukni
K Lomcováku Lee, začíná flirtovat
S Lomcovákem Lee
She saw the barkeep, said, "O God, he can't be dead!"
Stag said, "Well, just count the holes in the motherfucker's head"
Uviděla barmana a řekla "Ach bože, on nemůže být mrtvý!"
Lomcák řekl "No, jen si spočítej díry v jeho zkurvysynský hlavě"
She said, "You ain't look like you scored in quite a time.
Why not come to my pad? It won't cost you a dime"
Mr. Stagger Lee
Ona řekla "Vypadáš, že už sis dlouho nevrznul.
Proč nejdeš ke mě?
Nebude tě to stát ani šesták"
Pane Lomcováku Lee
"But there's something I have to say before you begin
You'll have to be gone before my man Billy Dilly comes in,
Mr. Stagger Lee"
"Ale je tu něco, co ti musím říct než začneš
Musíš vypadnout dřív než přijde můj muž Billy Dilly
Lomcováku Lee"
"I'll stay here till Billy comes in, till time comes to pass
And furthermore I'll fuck Billy in his motherfucking ass"
Said Stagger Lee
"Zůstanu tady, dokud Billy Dilly nepřijde, dokud nenastane správný čas
A navíc vojebu Billyho Dillyho do jeho zkurvysynský prdele"
Řekl Lomcovák Lee
"I'm a bad motherfucker, don't you know
And I'll crawl over fifty good pussies just to get one fat boy's asshole"
Said Stagger Lee
"Já jsem špatnej zkurvysyn, to nevíš?
A já přelezu přes padesát dobrejch kočiček jenom abych se dostal k jedný prdeli tlustýho kluka"
Řekl Lomcovák Lee
Just then Billy Dilly rolls in and he says, "You must be
That bad motherfucker called Stagger Lee"
Stagger Lee

V tom se přivalil Billy Dilly a řekl "Ty musíš být
Ten špatnej zkurvysyn řečený Lomcovák Lee"
Jsem Lomcovák Lee
"Yeah, I'm Stagger Lee and you better get down on your knees
And suck my dick, because If you don't you're gonna be dead"
Said Stagger Lee
"Jo, jsem Lomcovák Lee a ty bys měl radši kleknout na kolena
A vysát mě, protože když to neuděláš, jseš mrtvej"
Řekl Lomcovák Lee
Billy dropped down and slobbered on his head
And Stag filled him full of lead
Oh yeah.
Billy Dilly padl dolů a slintal si na hlavu
A Lomcák ho naplnil olovem
Ach jo.

Text pridala Edhel

Videa přidali Evi-ka-a, zanzara

Preklad pridal Podwratak

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.