Pokec Playlisty
Reklama

Outro - text, preklad

playlist Playlist
I'm dedicated, the definition of dedication
Wrote this whole record while I was levitating
Sittin' in my room with the pen and paper, I'm innovative
They've been afraid of me since I was a second grader
Jsem oddaný, definice oddanosti
Napsal jsem tuhle nahrávku, zatímco jsem levitoval
Seděl jsem v mém pokoji s perem a papírem, jsem průkopník
Báli se mě už od té doby, co jsem byl ve druhé třídě
I'm the kid on the playground momma told you to never play with
There's levels of music - and I'm in the elevator
Going up to the top floor, look how we elevated
What, you don't know the brand by now? You better get educated
Jsem to dítě na hřišti, o kterém ti máma říkala, aby sis s ním nehrál
Jsou tu úrovně hudby - a já jsem ve výtahu
Jedu nahoru do horního patra, podívej jak jsme vystoupali
Cože, ještě neznáš tu značku? Měl by ses raději vzdělat
Take both of my arms, rip 'em out of sockets and seperate 'em
Forgive me, yeah, I know I get animated
Don't matter, I still write a better record than yours without a hesitation
Never been more motivated
Vezmi obě moje ruce, vytrhni je z kloubů a odděl je
Odpusť mi, jo, vím, že jsem plný života
Je to jedno, stejně napíšu lepší nahrávku než ty bez otálení
Nikdy jsem nebyl více motivovaný
Just look at all the minds I've opened and penetrated
See, I am the voice of all these kids that think things but never say 'em
That's why they come to my shows wearing the NF hoodies and hats low like we're carrying weapons
Jen se podívej, kolik myslí jsem otevřel a do kolika jsem pronikl
Dívej, jsem hlas všech těch dětí, které si myslí věci, ale nikdy je neříkají nahlas
To proto chodí na mé shows, nosíc NF mikiny a kšiltovky nízko, jako bychom nesli zbraně
Put the controllers away, it's game over
I promise I'm way colder
The fans keep saying that they're hungry for new music, well that's pretty convenient because I just made a plate for 'em
Odlož ovladače, hra skončila
Slibuji, jsem mnohem chladnější
Fanoušci říkají, že jsou hladoví po nové muzice, no to je docela vyhovující, protože jsem pro ně zrovna udělal nášup
And now I'm hearing none of y'all are saying
I just sit at the keys feeling the music
Got me thinking I'm Beethoven
The game needs a makeover
If you've been waiting, the wait's over
You ain't notice, y'all about to witness a takeover, I'm home!
A vůbec neslyším nic, co si říkáte
Jen sedím nad klávesami, cítím muziku
Mám pocit, že jsem Beethoven
Hra potřebuje předělat
Pokud jsi čekal, to čekání je u konce
Nevšimnul sis, všichni budete svědky uchopení moci, jsem doma!
Yeah, they waiting on me to match that
The emotion I had in the last one
But if I don't, they gonna tell me that I'm losing my passion
If I do am I repeating my actions?
Jo, čekají, že to bude odpovídat
Emocím, které jsem měl v té poslední
Ale pokud ne, řeknou mi, že ztrácím moji vášeň
Pokud ano, opakuji své činy?
Yeah, look, "How Could You Leave Us" is massive
There ain't nothing I can write that'll match that
My biggest fear writing this record wasn't putting out trash
It was disappointing myself and the fanbase
Jo, podívej, "How could you leave us" je masivní
Neexistuje nic, co bych napsal, aby se to vyrovnalo
Můj největší strach ze psaní téhle nahrávky nebylo, že bych vydal odpad
Bylo to zklamání sebe a mých fanoušků
Now I want you to picture me
I'm in a hotel rapping, crying on the floor of the bathroom
Staring in the mirror, my room, hand shaking playing "How Could You Leave Us" through the speakers on my iPhone
Teď chci aby sis mě představil
Jsem v hotelu, rapuji, pláču na zemi v koupelně
Zírám do zrcadla, můj pokoj, třepou se mi ruce Pouštím "How could you leave us" přes repráky mého iPhonu
Trying to figure out if I'ma always feel the way that I feel
Or maybe someday I can learn to be happy
Or maybe I can't be, 'cause if the music ain't emotional enough are they gonna call me a has-been?
Snažím se přijít na to, zdali se vždy budu cítit tak, jak se cítím
Nebo možná jednoho dne se naučím, jak být šťastný
Nebo možná ne, protože pokud hudba nebude dostatečně dojemná, budou o mě říkat, že jsem už zapomenutej?
Pain's always been the root of my music
If I cut it off, how am I supposed to keep growing
If I let it go, won't my whole career be in ruins?
That's when I realized this whole conversation is stupid
Bolest byla vždy kořenem mé hudby
Pokud ji odstřihnu, jak mám dále růst?
Pokud ji nechám být, nebude celá má kariéra v háji?
A tu jsem si uvědomil, že celá tahle konverzace je na hlavu
I never cared to impress people that don't even know me
I just write what I feel, somehow it started a movement
Trying to enjoy a career but I don't know how to do it
When I spend all of time my being afraid I'ma lose it
Nikdy jsem nechtěl zapůsobit na lidi, kteří mě ani neznají
Jen píšu, co cítím, nějak to začalo hnutí
Snažím se užít si kariéru, ale nevím, jak ji dělat
Když se celou dobu bojím, že ji ztratím
But then I figured out the reason they follow me
The reason the why these fans surrounding me
It's not 'cause I'm a "Rap God"
I don't need you people to bow to me
All they ever did was doubted me, now everyone's proud of me
Ale pak jsem přišel na důvod, proč mě následují
Důvod, proč mě tihle fanoušci obklopují
Není proto, že jsem "Bůh Rapu"
Nepotřebuju, aby jste se přede mnou klaněli
Vše, co dělali bylo, že mnou pochybovali, teď je na mě každý hrdý
Acknowledge me or not, you ain't ignoring the following
I'm just teaching 'em something they couldn't learn in they colleges
This is for the kids feeling like they live at the bottom and every day of they lives looks like it's darker than Halloween
Uznávej mě a nebo ne, nemůžeš ignorovat následující
Jen je učím něco, co se nemůžou naučit na vysoké škole
Tohle je pro děcka, cítící se, jako by žily na dně a každý den jejich života se zdá být temnější než Halloween
Yeah, you ain't alone out there, look around you—we got a lot of fans in here
Couple hundred thousand, that's what we did last year
Listen to Intro 3, trying to kill my fear
Jo, nejsi tam venku sám, rozhlédni se-máme tu hodně fanoušků
Několik stovek tisíc, to jsme zvládli minulý rok
Poslouchám Intro 3, snažím se zabít můj strach
They'll get that in a minute
We about to shatter the critics
I am a savage admit it
A lot of baggage I live in
That's why the passion is different
Really don't care if they get it
We're only three records in it, and this is just the beginning
I'm home!
Pochopí to za chvilku
Rozdrtíme kritiky
Jsem divoch, přiznej to
Žiju v zátěži
To proto je má vášeň jiná
Fakt mě nezajímá, jestli to pochopí
Jsme v tom jen ve třech nahrávkách, a tohle je jen začátek
Jsem doma!
Real music... Opravdová hudba...

Text pridala nattscs

Text opravil f0cus

Video přidala Dreamer07

Preklad pridala nattscs

Preklad opravil f0cus

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.