Pokec Playlisty
Reklama

Anxiety's Door - text, preklad

Somethings are never really there
I walk the street at night, I drink the perfumed air
With no chains on my heart its so easy to be free
in the city I live, old men sleep in the road next to me
Některé věci skutečně neexistují
V noci se procházím ulicí a opíjím se parfémovaným vzduchem
Bez řetězů na srdci je tak jednoduché být volný
Ve městě, ve kterém žiju, staří muži spí na silnici vedle mě
I see their choice and I see the road
That my teachers and my mother have all laid out for me
I feel their weight and it makes me shake
to be kissed on the lips by someone else's fate
Vidím, co si zvolili, a vidím cestu
Kterou mí učitelé a má matka pro mě položili
Cítím jejich tíhu a nutí mě to třást se
Být políben na rty osudem někoho jiného
You could have it all dear
all the lovely clothes and what no one knows
But don't think you can disappear
When the tide comes after you...That's what it do
Mohla bys to mít všechno, drahoušku
Všechno rozkošné oblečení a to, co nikdo ani neví
Ale nemysli si, že můžeš zmizet
Když se příliv vrhne po tobě... Protože přesně to dělá
Put the dust from the earth back in my bones
I know my body's from here, I feel my blood run cold
somewhere there's a perfect a country that sits right by the sea
where the sun comes down just to talk to me
Ulož písek ze země zpět do mých kostí
Vím, že mé tělo odsud pochází, cítím, jak má krev proudí chladná
Tam někde je dokonalá země, která leží u moře
Kde slunce zapadá, jenom aby si se mnou povídal
He says: "I know your age and I watched you grow...
into what you are today and tomorrow and even more."
I ask him what he knows of worldly woe?
He put me back here in the present where I'm sleeping all alone
Říká: "Vím, kolik ti je, a viděl jsem tě vyrůstat...
Do člověka, jakým jsi dnes a budeš zítra a ještě dál."
Ptám se, co ví o pozemském trápení
Vrací mě zpět do přítomnosti, kde spím úplně sám
You could have it all dear
What the people say, why they talk that way
don't think you can disappear
When their children come after you (I'm watching out)
I know it's a dying world
no it's always been laughing with a grin
Modern man is next of kin, to the one of old
Sleepin' in the cold....That's how it goes
Mohla bys to mít všechno, drahoušku
O čem lidí mluví, proč tak mluví
Nemysli si, že můžeš zmizet
Když jejich děti půjdou po tobě (Já jsem na pozoru)
Vím, že je to umírající svět
Ne, byl to vždycky jenom smích s úšklebkem
Moderní člověk stojí vedle příbuzného, jednoho ze starých
Spících v chladu... Tak už to bývá
You're the only one now/wastin' my time
You're the only one now/don't wait to to long
You're the only one now/wastin' my time
You're the only one now/that sleeps out in the cold
Jsi už teď jediná/plýtváš mým časem
Jsi už teď jediná/nečekej tak dlouho
Jsi už teď jediná/plýtváš mým časem
Jsi už teď jediná/která spí venku v mrazu

Text pridala Siiiima

Text opravila Siiiima

Video přidala bedasong

Preklad pridala Siiiima

Preklad opravila Siiiima

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.