Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Storming the gates of Valley Doom, we're taking back the throne
Soon it will be ours again and this time we're not alone
Bereme útokem brány Údolí zkázy, bereme si zpět trůn
Brzy bude opět náš a tentokrát nejsme sami
Heroes and men united to fight for the land of the free
And Prince Ferago will be crowned our King, as he was born to be
Hrdinové a muži sjednocení k boji za svobodnou zem
A princ Ferago bude korunován naším králem, byl k tomu zrozen
There upon the hillside the sun is shining bright
Another day, another chance, King Elrath joins the fight
Tam na kopci slunce jasně svítí
Další den, další šance, král Elrath se připojuje k boji
We must take the battle straight to them, let's face them one last time
Riding into the storm tonight while the bells of freedom chime
Musíme přivést bitevní vřavu přímo k nim, postavíme se jim ještě naposledy
Vjíždíme dnes v noci do bouře, zatímco znějí zvony svobody
For our King and for our land
We will die with sword in hand
Raise our banners to the sky
Together we will fight
We will live through the darkest night
Let me hear your battle cry
Your battle cry
Za našeho krále a za naši zem
Zemřeme s mečem v ruce
Pozdvihněte prapory k nebi
Společně budeme bojovat
Přežijeme nejtemnější noc
Nechť je slyšet váš válečný řev
Váš válečný řev
The Dark Lord has been laying waste to our glorious land
But on this day, we will be remembered for our final stand
Temný pán učinil z naší slavné země pustinu
Ale po dnešním dni nikdo nezapomene náš poslední vzdor
Charging into a raging battle, there's chaos everywhere
Swords are clashing in the night, death is in the air
Vjíždíme do zuřivé bitvy, všude je zmatek
Tříštění mečů prořezává noc, smrt je ve vzduchu
Rain of Apocalyptic Fire lighting up the sky tonight
The city walls are crumbling down, there is hope in sight
Déšť apokalyptického ohně rozjasňuje noční nebe
Městské hradby se hroutí, naděje je v dohledu
United for this final battle, dwarves and elves and men
With the seven ancient artefacts we ride into the storm again
Sjednoceni v této poslední bitvě, trpaslíci, elfové a lidé
Se sedmi prastarými artefakty znovu vjíždíme do bitvy
For our King and for our land
We will die with sword in hand
Raise our banners to the sky
Together we will fight
We will live through the darkest night
Let me hear your battle cry
Your battle cry
Za našeho krále a za naši zem
Zemřeme s mečem v ruce
Pozdvihněte prapory k nebi
Společně budeme bojovat
Přežijeme nejtemnější noc
Nechť je slyšet váš válečný řev
Váš válečný řev
As a new dawn is rising
Hopes of freedom fill the air
Our journey is at the end
March with me, my friends
Zatímco povstává nový úsvit
Naděje na svobodu je ve vzduchu
Naše cesta je u konce
Pochodujte se mnou, přátelé
In the midst of all the mayhem we see the Dark Lord out on the field
My eyes are locked on that beast, we charge with sword and shield
Uprostřed všeho zmatku vidíme Temného pána na poli
Mé oči tu bestii pozorně sledují, útočíme s mečem a štítem
With the Seven Ancient Artefacts united once again
The Dark Lord will be taken down, the end of his reign
Se sedmi prastarými artefakty opět sjednocenými
Temný pán bude poražen, konec jeho vlády
And there I stand face to face with the embodiment of fear
The man who killed my father and now revenge is near
A mighty blow from all of us brings him to the ground
The raging light within his eyes, put out and soon no sound
A zde stojím tváří v tvář se ztělesněním strachu
Muž, který zabil mého otce, pomsta je nyní blízko
Mocný zásah každého z nás jej poráží na kolena
Strašlivá záře v jeho očích vyhasíná a brzy není nic slyšet
The Dark Lord is dead!
Storm the gates!
Charge!
Temný pán je mrtev!
Zaútočte na brány!
Zaútočte!
For our King and for our land
We will die with sword in hand
Raise our banners to the sky
Together we will fight
We will live through the darkest night
Let me hear your battle cry
Za našeho krále a za naši zem
Zemřeme s mečem v ruce
Pozdvihněte prapory k nebi
Společně budeme bojovat
Přežijeme nejtemnější noc
Nechť je slyšet váš válečný řev
Váš válečný řev
We rise from the ashes, like a phoenix we fly high
Spread our wings and fight for freedom, 'till the day we die
The eternal flame still burns inside our hearts with pride and joy
That is something you can ever kill or destroy
Povstáváme z popela, letíme vysoko jako fénix
Roztahujeme svá křídla a bojujeme za svobodu, dokud nezemřeme
Věčný plamen stále hoří v našich srdcích s pýchou a radostí
To je něco, co nemůžeš zabít ani zničit
We rise from the ashes, like a phoenix we fly high
Spread our wings and fight for freedom, 'till the day we die
The eternal flame still burns inside our hearts with pride and joy
That is something you can ever kill or destroy
Povstáváme z popela, letíme vysoko jako fénix
Roztahujeme svá křídla a bojujeme za svobodu, dokud nezemřeme
Věčný plamen stále hoří v našich srdcích s pýchou a radostí
To je něco, co nemůžeš zabít ani zničit
Peace was once again restored, and Prince Ferago finally
Crowned the King of Valley Doom
He gathered a small army and went on a hunt
To destroy the last remnants of the Dark Lord's reign
The people of Valley Doom could finally return to their homes
After years of being on the run
Mír byl znovu obnoven a princ Ferago byl konečně
Korunován králem Údolí zkázy
Shromáždil malou armádu a vyrazil na lov
Aby zničil poslední zbytky vlády Temného pána
Lid Údolí zkázy se konečně vrátil do svých domovů
Po letech strávených na útěku
Out on the battlefield flowers started to grow
And rain washed away all the sorrow and pain
Na bojišti začaly růst květiny
A déšť smysl všechen smutek a utrpení
Soon the whole valley was as green as ever before
And everything would become a just distant memory.
Brzy bylo celé údolí znovu zelené jako dříve
A všechno se stalo pouze vzdálenou vzpomínkou
This was the Legend of Valley Doom. Toto byla legenda o Údolí zkázy

Text pridal Statista

Video přidal Statista

Preklad pridal Statista

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.