Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist karaoke Karaoke
Once I was 7 years old my momma told me
Go make yourself some friends or you'll be lonely
Once I was 7 years old
Keď som mal 7 rokov mi moja mama povedala,
Choď si nájsť nejakých kamaratov, alebo budeš osamelý
Raz keď som mal 7 rokov
It was a big big world,
but we thought we were bigger
Pushing each other to the limits,
we were learning quicker
By eleven smoking herb and drinking burning liquor
Never rich so we were out to make that steady figure
Bol to veľký veľký svet,
ale my sme mysleli, že sme väčší
Tým že sme jeden druhého tlačili po limity,
sme sa učili rýchlejšie
V jedenástich sme fajčili trávu a pili pálený alkohol
Nikdy bohatí, takže sme boli vonku, aby sme mali tú pevnú postavu
Once I was 11 years old my daddy told me
Go get yourself a wife or you'll be lonely
Once I was 11 years old
Keď som mal 11 rokov mi môj otec povedal,
Choď si nájsť manželku alebo budeš osamelý
Raz keď som mal 11 rokov
I always had that dream like my daddy before me
So I started writing songs, I started writing stories
Something about that glory
just always seemed to bore me
Cause only those I really love
will ever really know me
Vždy som mal ten sen ako môj otec predo mnou
Tak som začal písať piesne, začal som písať príbehy
Niečo na tej sláve
sa mi vždy zdalo, že ma nudí
Lebo len tí, ktorých mám naozaj rád
ma budu jediní poznať
Once I was 20 years old, my story got told
Before the morning sun, when life was lonely
Once I was 20 years old
Keď som mal 20 rokov, môj príbeh bol povedaný
Pred ranným slnkom, keď život bol osamelý
Raz keď som mal 20 rokov
I only see my goals, I don't believe in failure
Cause I know the smallest voices, they can make it major
I got my boys with me at least those in favor
And if we don't meet before I leave
I hope I'll see you later
Vidím len moje ciele, ja neverím v zlyhania
Pretože viem, že najmenší hlasy, môžu robiť najviac
Mám so sebou mojich chlapcov, minimálne tách v môj prospech
A ak sa nám nepodarí stretnúť, než odídem
Dúfam, že sa uvidíme neskôr
Once I was 20 years old, my story got told
I was writing about everything, I saw before me
Once I was 20 years old
Keď som mal 20 rokov, môj príbeh bol povedaný
Písal som o všetkom, čo som videl pred sebou
Raz keď som mal 20 rokov
Soon we'll be 30 years old, our songs have been sold
We've traveled around the world and we're still roaming
Soon we'll be 30 years old
Čoskoro budeme mať 30 rokov, naše pesničky sú predané
Už sme precestovali po celom svete a stále sa potulujeme
Čoskoro budeme mať 30 rokov
I'm still learning about life
My woman brought children for me
So I can sing them all my songs
And I can tell them stories
Most of my boys are with me
Some are still out seeking glory
And some I had to leave behind
My brother I'm still sorry
Stále sa učím o živote
Moja žena priniesla deti, pre mňa
Tak im spievam všetky moje pesničky
A ja im môžem povedať príbehy
Väčšina mojich chlapcov je so mnou
Niektorí z nich stále hľadajú slávu
A niektorých som musel nechať za sebou
Bráško, stále ma to mrzí
Soon I'll be 60 years old, my daddy got 61
Remember life and then your life becomes a better one
I made a man so happy when I wrote a letter once
I hope my children come and visit
Once or twice a month
Čoskoro budem mať 60 rokov, môj otec mal 61
Pamätajte si svoj život a potom sa váš stane lepší
Urobil som človek tak šťastným, keď som raz napísal list
Dúfam, že moje deti prídu a navštívia ma
Raz alebo dvakrát za mesiac
Soon I'll be 60 years old, will I think the world is cold
Or will I have a lot of children who can warm me
Soon I'll be 60 years old
Čoskoro budem mať 60 rokov, budem myslieť, že svet je chladný
Alebo budem mať veľa detí, ktoré ma môžu zahriať
Čoskoro budem mať 60 rokov
Soon I'll be 60 years old, will I think the world is cold
Or will I have a lot of children who can warm me
Soon I'll be 60 years old
Čoskoro budem mať 60 rokov, budem myslieť, že svet je chladný
Alebo budem mať veľa detí, ktoré ma môžu zahriať
Čoskoro budem mať 60 rokov
Once I was 7 years old, my momma told me
Go make yourself some friends or you'll be lonely
Once I was 7 years old
Keď som mal 7 rokov mi moja mama povedala,
Choď si nájsť nejakých kamaratov, alebo budeš osamelý
Raz keď som mal 7 rokov
Once I was 7 years old Raz, keď som mal sedem...

Text pridala sandakseez

Text opravila misalka66

Videa přidali Karinka069, xoxomarus

Preklad pridala Maja5

Preklad opravila sasicka71404

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.