Playlisty Pokec
Reklama

This Must Be the Solution - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Day trader living on the edge
This trace is pounding like a sledge
How can you be both deaf and blind, blind?
Sharp shooter all filled up with hate
He knew somehow this was his fate
This is a tape we should rewind
Denní obchodník žijící na hraně
Tato stopa buší jako sáně
Jak můžeš být zároveň hluchý a slepý, slepý?
Ostrostřelec, naplněný nenávistí
Nějak věděl, že tohle byl jeho osud
Toto je páska, kterou bychom měli přetočit zpět
Cold winter, night time, a black rendezvous
A vision so surreal but he knew what to do
Lived in the area, a crossroad in life
Ready to strike, in for the kill, eager to save all
Chladná zima, noční čas, černé setkání
Vize tak nadreálná, ale věděl co dělat
Žijící v oblasti, křižovatka v životě
Připrvený udeřit, k zabíjení, dychtivý všechny zachránit
This must be the solution
But lunacy must be
What drives this institution
Of clowns known as cops
In the madhouse of fraud and lies
Damn you all
Toto musí být řešení
Ale šílenství musí být
Co pohání tuto instituci
Klaunů známých jako policajti
V blázinci podvodu a lží
K čertu s vámi všemi
Gun lover, hater of the world
Luck chaser, soon the life would turn
This walk late night just changed it all, it all
Milovník zbraní, nenávistník světa
Naháněč štěstí, brzy se život otočí
Tato procházka pozdě v noci právě změvila všechno, všechno
Loser for many, Messiah for some
Heavy regret but the damage was done
Many years after, a wreck of a man
Ready to leave into the dark, eager to save all
Poražený pro mnoho, Mesiáš pro některé
Těžká lítost, ale došlo k poškození
Mnoho let poté, troska člověka
Připrvený odejít do tmy, ychtivý všechny zachránit
This must be the solution
The lunacy of one
Who made his contribution
A lone wolf and hunter
No sleepwalker passing by, passing by
Toto musí být řešení
Šílenství jedince
Který provedl svůj příspěvek
Osamělý vlk a lovec
Žádný náměsíčník, procházející okolo, procházející okolo
Called in to test the gun
No, easier said than done
Go chase somebody else
Dive in that wishing well
Crawl, wouldn't do it for you
Pay though we're already through
Save all your dreams for tonight
Rush to the heavenly light
Cause here you have nothing to find
Přivolaný otestovat zbraň
Ne, snadněji se to řekne, než udělá
Jdi nahánět někoho jiného
Ponoř se do té studny přání
Plaz se, pro tebe bych to neudělal
Zplať, i když už jsme skončili
Šetři všechny své sny pro dnešek
Spěchej do nebeského světla
Protože tady nic nenajdeš
I'm ready to leave now
And God knows what I've done
My life has been no good
It's time to say
Goodbye to all the misery
Goodbye to this whole history
Farewell to shadows in the dark
I'll end this with a shot
So long, my brother, time has come
So long, I head for kingdom come
Farewell to sorrow and to pain
My time has come to sleep
So forgive me father, I have sinned
Teď jsem připravený odejít
A Bůh ví, že jsem skončil
Můj život nebyl dobrý
Je čas říct
Na shledanou všemu tomu utrpení
Na shledanou celé téhle historii
Sbohem stínům ve tmě
Ukončím to ranou
Sbohem, můj bratře, přišel čas
Sbohem, mířím do nebeského království
Sbohem zármutku a bolesti
Přišel můj čas spát
Tak mi odpusť otče, zhřešil jsem
This must be the solution
The lunacy must be
What drives this institution
Of clowns known as cops
In this madhouse of fraud
Toto musí být řešení
Ale šílenství musí být
Co pohání tuto instituci
Klaunů známých jako policajti
V blázinci podvodu a lží
This must be the solution
The lunacy of one
Who made his contribution
A lone wolf and hunter
No sleepwalker passing by, passing by
Toto musí být řešení
Šílenství jedince
Který provedl svůj příspěvek
Osamělý vlk a lovec
Žádný náměsíčník, procházející okolo, procházející okolo

Text pridal Geralt

Video přidal Geralt

Preklad pridal Geralt

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.