Playlisty Akcie
Reklama

Dance of Death - text, preklad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Let me tell you a story to chill the bones
about a things that I saw
One night wandering in the everglades
I'd one drink but no more
Povyprávím vám příběh, při kterém mrazí až v kostech.
O věcech, co jsem viděl,
jedné noci když jsem se procházel močálem.
Měl jsem jeden drink, ale ne víc.
I was rambling, enjoying the bright moonlight
Gazing up at the stars
Not aware of a presence so near to me
Watching my every move
Jen jsem tak bloumal, užíval si jasného měsíčního světla,
civěl jsem na hvězdy.
Nevědouc o něčí přítomnosti, tak blízko,
sledujíc každý můj pohyb.
Feeling scared and I fell to my knees
As something rushed me from the trees
Took me to an unholy place
And that is where I fell from grace
Vyděšeně jsem padl na kolena,
jak se na mě vyhrnulo něco z křoví.
Vzalo mě to na bezbožné místo,
a tam jsem tehdy upadl v nemilost.
Then they summoned me over to join in with them
To the dance of the dead
In to the circle of fire I followed them
In to the middle I was led
Pak mě povolali, abych se k nim připojil,
k tanci mrtvých.
Následoval jsem je do ohnivého kruhu,
doprostřed jsem byl veden.
As if time had stopped still I was numb with fear
But still I wanted to go
And the blaze of the fire did no hurt upon me
As I walked onto the coals
A čas jako by se zastavil, byl jsem ochromený strachem, ale stále sem chtěl odejít.
A žár ohně mi neublížil,
když jsem vstoupil na uhlíky.
And I felt I was in a trance
And my spirit was lifted from me
And if only someone had the chance
To witness what happened to me
A cítil jsem se jakoby v tranzu,
a můj duch byl ze mě vytažen.
A kdyby měl někdo příležitost,
být svědkem toho, co se mi stalo .
And I danced and I pranced and I sang with them
All had death in their eyes
Lifeless figures they were undead all of them
They had ascended from hell
A já tančil a já skákal a já s nimi zpíval,
všichni měli v očích smrt.
Postavy bez života, všichni byli nemrtví,
všichni byli sesláni z pekel.
As I danced with the dead
my free spirit was laughing and howling down at me
Below my undead body just danced the circle of dead
Když jsem tančil s mrtvými,
můj svobodný duch se smál a dolů na mě pokřikoval.
Pod ním mé nemrtvé tělo tančilo v kruhu mrtvých.
Until the time came to reunite us both
My spirit came back down to me
I didn't know if I was alive or dead
As the others all joined in with me
Než nastal čas sjednocení,
můj duch se do mě vrátil .
Nevěděl jsem zda jsem živý nebo mrtvý,
jak se ke mně ostatní připojili.
By luck then a skirmish started
And took the attention away from me
When they took their gaze from me
Was the moment that I fled
Naštěstí pak začala šarvátka,
a odvrátili ode mě svou pozornost.
A když na mě nedávali pozor,
v ten moment jsem utekl.
I ran like hell faster than the wind
But behind I did not glance
One thing that I did not dare
Was to look just straight ahead
Běžel jsem jako o život , rychleji než vítr,
neohlížel jsem se.
Jedna věc, kterou jsem si netroufl udělat
bylo dívat se jen přímo vpřed.
When you know that your time has come around
You know you'll be prepared for it
Say your last goodbyes to everyone
Drink and say a prayer for it
Když víš, že nadešel tvůj čas,
víš, že budeš na to připravený.
Se všemi se rozluč,
připij a pomodli se.
When you're lying in your sleep, when you're lying in your bed
And you wake from your dreams to go dancing with the dead
When you're lying in your sleep, when you're lying in your bed
And you wake from your dreams to go dancing with the dead
Když ležíš ve spánku, když ležíš ve své posteli.
A když se vzbudíš ze snu a pak tančíš s mrtvými.
Když ležíš ve spánku, když ležíš ve své posteli.
A když se vzbudíš ze snu a pak tančíš s mrtvými.
To this day I guess I'll never know
Just why they let me go
But I'll never go dancing no more
'Til I dance with the dead
Dodnes si myslím, že se nikdy nedozvím,
proč mě nechali jen tak jít.
Ale už nikdy nepůjdu tančit,
dokud nepůjdu tančit s mrtvými.

Text pridal danielson

Videa přidali kipki, Annuv, RogueMage

Preklad pridala Raduwa

Preklad opravil krovak

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Dance of Death

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.