Playlisty Pokec
Reklama

Last Statement - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I have come to the end of my line
With these final steps
I take back my freedom
Unchain the shackles
That never could hold my mind
Přišel jsem na konec své linie
Těmito konečnými kroky
Beru si zpět svou svobodu
Vypuštěn z pout
Které nikdy neudržely mou mysl
Time keeps running and running
Outstripping the dead tired ones
The hours will run out from us all
And in the end no one differs from the other
Čas stále běží a běží
Mrtví převyšují ty unavené
Hodiny se pustí do nás všech
A nakonec se nikdo neliší od ostatních
Only the blue sky and the green grass
Go on forever in this world
Where seconds feel like eternity
And years pass in blink of an eye
Jednom modrá obloha a zelená tráva
Jdi navěky tímto světem
Kde sekundy jsou jako věčnost
A roky projdou mrknutím oka
When the last rays of light
Set behind these shores
Night wraps me in its blanket
And leads my way to the stars
Když poslední paprsky světla
Mizí za těmito břehy
Noc mě balí do své deky
A vede mou cestu ke hvězdám
Through the fear and the ache
Pass the storm and the rain
I have made peace with the world
I am born again
Přes strach a bolest
Projdi bouří a deštěm
Vytvořil jsem na světě mír
Narodil jsem se znova
I may be gone in the flesh
But my love will stay here
I am always with you in spirit
So just stay strong
Možná jsem v těle pryč
Ale má láska tu zůstává
Jsem vždycky s tebou v duchu
Tak jen zůstaň silná
No one wins tonight
No one gets a closure
No one walks away victorious
Dneska večer nikdo nevyhrává
Nikdo nezískává ukončení
Nikdo neodchází vítězně
But don't forget me
Don't you forget me
Burn a candle for me when you can
Ale nezapomeň na mě
Nezapomeň na mě
Zapal pro mě svíčku, jestli můžeš

Text pridal Mr_Tommy

Text opravil DevilDan

Video přidal Mr_Tommy

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.