Playlisty Pokec
Reklama

Thanatos - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Childhood ends... ...and all our dear friends leave the town
That we were born in and grew up all together
Yearling is over, but it's quite hard for me to be cheerfull about it
Cause the loss of secureness beggars my confidence by far
Dětství končí... ...a všichni naši drazí přátelé opouštějí město
Kde jsme se narodili a vyrostli spolu
Dětství je u konce, ale je docela těžké mít z toho radost
Protože ztráta jistoty zdaleka ožebračí mou důvěru
Within the end of everyday I get more paranoid
By the certainty of mortality and death
Lunatic, I know, but just because I'm paranoid
Doesn't mean they are not after me at all
S koncem každého dne se stávám více paranoidní
Jistotou smrtelnosti a smrti
Blázen, já vím, ale jen to, že jsem paranoidní
Vůbec neznamená, že po mě nejdou
It's beyond me and concerning
And just that I know makes me grieve so deeply...
...I don't think we can start all over again...
It's a safe bet, cause nothing will ever change...
Je to nade mnou a znepokojující
A jen to, že vím, mě nutí se tak hluboce rmoutit...
...Nemyslím si, že můžeme začít znovu...
Je to bezpečná sázka, protože nic se nikdy nezmění...
Sometimes things have to fall apart to make way for better ones
This happens for sorts of different reasons and most for the wrong
Sometimes I'm on the brink to stab my heart
Because of this sadness
But everything happens for a reason,
Whether we like it or not
Někdy se věci musí rozpadnout, aby udělaly místo pro lepší
To se děje z mnoha různých důvodů, a hlavně ze špatných
Někdy jsem na pokraji bodnutí se do srdce
Kvůli tomuto smutku
Ale vše se děje z nějakého důvodu
Ať se nám to líbí nebo ne
This life dulled me abysmally
And crowned me the king of shards
Kept sucking me dry
Till there was nothing left but a mortal apparel
The sons of apathy consigned their souls to escort me
They won't see nor find me among their shadows...
Tento život mě děsně unudil
A korunoval krále střepů
Stále mě suchopárně vysával
Dokud nezbylo nic než smrtelné roucho
Synové apatie svěřili své duše, aby mě doprovázely
Neuvidí mě, ani nenajdou mezi svými stíny
...I'M A GHOST NOW... ...JSEM TEĎ DUCH...
At least this claiming of death means nothing
And also life in a sort is just a fallacy
I said before, to love, to die
All rigged in advance, merciless devastating illusions
Alespoň toto požadování smrti nic neznamená
A také takový druh života je jen klam
Už jsem řekl, milovat, umřít
Vše předem připraveno, nemilosrdné zničující iluze
What you call love or affection is just a figment
Someday you'll see, I was so damn right...
Distorted reflections, daggers cutting lacerations
A lifelong tragedy, scavenging vultures!
Co nazýváš láskou nebo náklonností je jen smyšlenka
Jednou uvidíš, měl jsem zatracenou pravdu...
Zkreslené odrazy, dýky řezající rozdrápanou kůži
Celoživotní tragédie, supi hledající potravu!

Text pridal DevilDan

Video přidal DevilDan

Preklad pridal AnnaKnypl

Preklad opravil Teowulf_Snow

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Trauma

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.