Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist
[COMPANY]
The battle of Yorktown. 1781
ZBOR
Bitka o Yorktown 1781
[LAFAYETTE]
Monsieur Hamilton
LAFAYETTE
Pán Hamilton
[HAMILTON]
Monsieur Lafayette
HAMILTON
Pán Lafayette
[LAFAYETTE]
In command where you belong
LAFAYETTE
V službách kde patríte
[HAMILTON]
How you say, no sweat
We're finally on the field. We’ve had quite a run
HAMILTON
Ako vravíte, nezapotím sa
Sme konečne na poli, zabehli sme to
[LAFAYETTE]
Immigrants:
LAFAYETTE
Imigranti
[HAMILTON/LAFAYETTE]
We get the job done
HAMILTON/LAFAYETTE
Odvádzame špinavú prácu
[HAMILTON]
So what happens if we win?
HAMILTON
Čo sa stane ak vyhráme?
[LAFAYETTE]
I go back to France
I bring freedom to my people if I’m given the chance
LAFAYETTE
Pôjdem naspäť do Francúzska
Prinesiem slobodu môjmu ľudu ak dostanem šancu
[HAMILTON]
We’ll be with you when you do
HAMILTON
Budem vtedy s tebou
[LAFAYETTE]
Go lead your men
LAFAYETTE
Choď veď svojich mužov
[HAMILTON]
See you on the other side
HAMILTON
Uvidíme sa na druhej strane
[LAFAYETTE]
‘Til we meet again, let’s go!
LAFAYETTE
Kým sa stretneme opäť, poďme!
[ENSEMBLE]
I am not throwin’ away my shot!
I am not throwin’ away my shot!
Hey yo, I’m just like my country, I’m young
Scrappy and hungry
And I’m not throwin’ away my shot!
I am not throwin’ away my shot!
ZBOR
Nezahadzujem svoju šancu
Nezahadzujem svoju šancu
Som ako moja krajina, mladý, dychtivý a hladný
a nezahadzujem svoju šancu
Nezahadzujem svoju šancu
[HAMILTON]
‘Til the world turns upside down…
HAMILTON
Pokým sa svet neotočí naopak
[ENSEMBLE]
‘Til the world turns upside down!
ZBOR
Pokým sa svet neotočí naopak
[HAMILTON]
I imagine death so much it feels more like a memory
This is where it gets me: on my feet
The enemy ahead of me
If this is the end of me, at least I have a friend with me
Weapon in my hand, a command, and my men with me
Then I remember my Eliza’s expecting me...
Not only that, my Eliza’s expecting
We gotta go, gotta get the job done
Gotta start a new nation, gotta meet my son!
Take the bullets out your gun!
HAMILTON
Predstavoval som si smrť toľko krát že sa zdá ako spomienka
Je to práve tu kde ma dostane: na nohách
nepriateľ predo mnou
AK je to môj koniec, mám so sebou aspoň priateľa
Zbraň v ruke, rozkaz a mojich mužov
Vtedy si spomeniem na Elizu ako ma čaká
Nie len to Eliza čaká...
Musíme ísť, musíme spraviť čo máme
Musíme vytvoriť nový národ, musím stretnúť môjho syna!
Vytiahni si náboje zo zbrane!
[ENSEMBLE]
What?
ZBOR
Čože?
[HAMILTON]
The bullets out your gun!
HAMILTON
Vytiahni si náboje zo zbrane
[ENSEMBLE]
What?
ZBOR
Čože
[HAMILTON]
We move under cover and we move as one
Through the night, we have one shot to live another day
We cannot let a stray gunshot give us away
We will fight up close, seize the moment and stay in it
It’s either that or meet the business end of a bayonet
The code word is ‘Rochambeau,’ dig me?
HAMILTON
Pohýname sa nenápadne a ideme ako jeden
nocou, máme jednú šancu prežiť ďalší deň
Nemôžme zblúdiť, výstrely nás prezradia
Budeme bojovať z blízka, chyť moment a zostaň v ňom
Buď to alebo sa stretneš s koncom bodáka
K´d je "Rochambeau", zahrabeš ma?
[ENSEMBLE]
Rochambeau!
ZBOR
Rochambeau!
[HAMILTON]
You have your orders now, go, man, go!
And so the American experiment begins
With my friends all scattered to the winds
Laurens is in South Carolina, redefining brav’ry
HAMILTON
Máš svoje rozkazy tak choď!!
A tak americký experiment začal
S moji priateľmi roztrúsenými vetrom
Laurens je v Južnej Karolíne, prehodnocuje statočnosť
[HAMILTON/LAURENS]
We’ll never be free until we end slavery!
HAMILTON/LAURENS
Nikdy nebudeme slobodný kým neskončíme s otroctvom!
[HAMILTON]
When we finally drive the British away
Lafayette is there waiting—
HAMILTON
Keď konečne odvrátime Britov preč
Lafayette tu bude čakať
[HAMILTON/LAFAYETTE]
In Chesapeake Bay!
HAMILTON/LAFAYETTE
V Chesapeake Bay
[HAMILTON]
How did we know that this plan would work?
We had a spy on the inside. That’s right
HAMILTOn
Ako sme vedeli že tento plán výde?
Mali sme špióna na druhej strane. To je fakt
[HAMILTON/COMPANY]
Hercules Mulligan!
HAMILTON/ZBOR
Hercules Mulligan!
[MULLIGAN]
A tailor spyin’ on the British government!
I take their measurements, information and then I smuggle it
MULLIGAN
Krajčír donášal na britské vedenie
Viem ich počet, informácie a potom ich pašujem
[COMPANY]
Up
ZBOR
Vyššie
[MULLIGAN]
To my brother's revolutionary covenant
I’m runnin’ with the Sons of Liberty and I am lovin’ it!
See, that’s what happens when you up against the ruffians
We in the shit now, somebody gotta shovel it!
Hercules Mulligan, I need no introduction
When you knock me down I get the fuck back up again!
MULLIGAN
Môjmu bratovi ktorý je revolučnou zmluvou
bežím so synmi slobody a milujem to!
Pozri, to sa stane keď ideš proti gaunerom
Sme v sračkách, niekto to musí urovnať
Hercules Mulligan, nepotrebujem predstavenie
Keď ma premôžeš aj tak povstanem!
[COMPANY]
Left! Right! Hold!
Go!
What! What! What!
ZBOR
Vľavo! Vpravo! Počkaj!
Choď
Čože! Čože! Čože!
[HAMILTON]
After a week of fighting, a young man in a red coat stands on a parapet
HAMILTON
Po týždni boja, mladý muž v červenom kabáte stojí na
podstavci
[LAFAYETTE]
We lower our guns as he frantically waves a white handkerchief
LAFAYETTE
Skloníme zbrane keď zúrivo máva bielou vreckoukou
[MULLIGAN]
And just like that, it’s over. We tend to our wounded, we count our dead
MULLIGAN
A len tak je po všetkom. Sústredíme sa na zranených,
spočítame mŕtvych
[LAURENS]
Black and white soldiers wonder alike if this really means freedom
LAURENS
Čierny a biely vojaci sú rovnaký ak toto naozaj znamená slobodu
[WASHINGTON]
Not. Yet
WASHINGTON
Nie. Zatiaľ.
[HAMILTON]
We negotiate the terms of surrender
I see George Washington smile
We escort their men out of Yorktown
They stagger home single file
Tens of thousands of people flood the streets
There are screams and church bells ringing
And as our fallen foes retreat
I hear the drinking song they’re singing…
HAMILTON
Dohodneme podmienky vzdania sa
Vidím úsmev Georga Washingtona
Eskortujeme ich mužov z Yorktownu
Poputujú domov s listinou
Desať z tisícov ľudí zaplavia ulice
Kričia a zvony kostolov zvonia
a ako naši porazení nepriatelia ustupujú
Počujem opileckú pesničku ktorú spievajú
[ALL MEN]
The world turned upside down
MUŽI
Svet hore nohami
[FULL COMPANY]
The world turned upside down
The world turned upside down
The world turned upside down
Down
Down, down, down
ZBOR
Svet hore nohami
Svet hore nohami
Svet hore nohami
dole
dole, dole, dole
[LAFAYETTE]
Freedom for America, freedom for France!
LAFAYETTE
Sloboda Amerike, sloboda Francúzsku!
[COMPANY]
Down, down, down
ZBOR
Dole, dole, dole
[HAMILTON]
Gotta start a new nation
Gotta meet my son
HAMILTON
Musíme začať s týmto novým národom
Musím stretnúť môjho syna
[COMPANY]
Down, down, down
ZBOR
Dole, dole, dole
[MULLIGAN]
We won!
MULLIGAN
Vyhrali sme
[LAFAYETTE]
We won!
LAFAYETTE
Vyhrali sme
We won! Vyhrali sme
We won! Vyhrali sme
[COMPANY]
The world turned upside down!
ZBOR
Svet hore nohami

Text pridala monchinella

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.