Playlisty Pokec
Reklama

What'd I Miss - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[COMPANY]
Seventeen. Se- se- seventeen...
Se- se- seventeen…
ZBOR
Sedemnásť. Se- se- sedemnásť
Se- se- sedemnásť
[BURR]
1789
How does the bastard orphan
Immigrant decorated war vet
Unite the colonies through more debt?
Fight the other founding fathers til he has to forfeit?
Have it all, lose it all
You ready for more yet?
Treasury Secretary. Washington’s the President
Ev’ry American experiment sets a precedent
Not so fast. Someone came along to resist him
Pissed him off until we had a two-party system
You haven’t met him yet, you haven’t had the chance
‘cause he’s been kickin’ ass as the ambassador to France
But someone’s gotta keep the American promise
You simply must meet Thomas. Thomas!
BURR
1789
Ako to že bastard, sirota
Imigrant vojnový veterán
Prešiel s kolóniami z dlhov?
Bojoval s otcami Ameriky pokým nemusel pykať
Mal všetko, stratil všetko
Si pripravený na toho ešte viac?
Finančník. Washington je prezident
Každý americký experiment sa stáva tradíciou
Nie tak rýchlo. Niekto prišiel kto by mu odporoval
Rozhneval ho pokým sme sa dostali k systému dvoch strán
Ešte ste ho nestretli, nemali ste šancu
pretože hviezdil v pozícií ambasádora vo Francúzsku
Ale niekto musí dodržať americký sľub.
Jednoducho musíš stretnúť Thomasa. Thomas!
[COMPANY]
Thomas Jefferson’s coming home!
Thomas Jefferson’s coming home!
Thomas Jefferson’s coming home!
Thomas Jefferson’s coming home!
Thomas Jefferson’s coming home Lord he’s
Been off in Paris for so long!
Aaa-ooo!
Aaa-ooo!

ZBOR
Thomas Jefferson prichádza domov
Thomas Jefferson prichádza domov
Thomas Jefferson prichádza domov
Thomas Jefferson prichádza domov
Thomas Jefferson prichádza domov
Pre Pána, bol v Paríži tak dlho!
Aaa-ooo!
Aaa-ooo!
[JEFFERSON]
France is following us to revolution
There is no more status quo
But the sun comes up
And the world still spins

JEFFERSON
Francúzsko nás nasleduje v revolúcií
Už neexistuje žiadny status quo
Ale vychádza slnko
a svet sa stále točí
[ENSEMBLE]
Aaa-ooo!
ZBOR
Aaa-ooo!
[JEFFERSON]
I helped Lafayette draft a declaration
Then I said, ‘I gotta go
I gotta be in Monticello.’
Now the work at home begins…
JEFFERSON
Pomohol som Lafayettovi s náčrtom deklarácie
Potom som povedal "Musím ísť,
Musím byť v Moticello"
Práca doma sa začína
[ENSEMBLE]
Aaa-ooo!
ZBOR
Aaa-ooo!
[JEFFERSON]
So what’d I miss?
What’d I miss?
Virginia, my home sweet home, I wanna give you a kiss
I’ve been in Paris meeting lots of different ladies...
I guess I basic’lly missed the late eighties...
I traveled the wide, wide world and came back to this…
JEFFERSON
Tak čo som zmeškal?
Čo som zmeškal?
Virginia, môj sladký domov, chcem ťa pobozkať
Bol som v Paríži stretol som veľa rôznych žien
Myslím že som zmeškal len koniec osemdesiatych
Cestoval som po celom, celom svete a vrátil sa sem
[ENSEMBLE]
Aaa-ooo!
ZBOR
Aaa-ooo!
[JEFFERSON]
There’s a letter on my desk from the President
Haven’t even put my bags down yet
Sally be a lamb, darlin’, won’tcha open it?
It says the President’s assembling a cabinet
And that I am to be the Secretary of State, great!
And that I’m already Senate-approved...
I just got home and now I’m headed up to New York
[ENSEMBLE]
Headin’ to New York!
Headin’ to New York!
JEFFERSON
Na stole mám list od prezidenta
ešte som si ani nevybalil
Sally buď jahniatko, zlatko, otvoríš to?
Píše sa tam že prezident zhromažďuje štátnu správu
a ja budem štátnym tajomníkom, skvelé!
A že som už aj tak schválený senátom
Len som prišiel domov a už idem do New Yorku
[JEFFERSON]
Lookin’ at the rolling fields
I can’t believe that we are free

ZBOR
Mierim do New Yorku
Mierim do New Yorku
Ready to face
Whatever’s awaiting
Me in N.Y.C.
[ENSEMBLE]
Believe that we are free
JEFFERSON
Pozerám sa na okolité lúky
Nedokážem uveriť tomu že sme slobodný
Pripravený čeliť
Čomukoľvek čo ma čaká
som v N.Y.C
ZBOR
Ver že sme slobodný
Me in N.Y.C. Som v N.Y.C
[JEFFERSON]
But who’s waitin’ for me when I step in the place?
My friend James Madison, red in the face
JEFFERSON
Ale kto čaká na mňa keď vstúpim?
Môj priateľ James Madison, červená sa
[JEFFERSON]
He grabs my arm and
I respond
“What’s goin’ on?”
JEFFERSON
Vezme ma bokom
odpoviem
"Čo sa deje?"

[ENSEMBLE]
Aaa-ooo!
ZBOR
Aaa-ooo!
[MADISON]
Thomas, we are engaged in a battle for our nation’s very soul
Can you get us out of the mess we’re in?

MADISON
Thomas, sme ponorený v boji o dušu nášho národa veľmi veľmi hlboko
Dokážeš nás dostať z bordelu v ktorom sme?
[ENSEMBLE]
Aaa-ooo!

ZBOR
Aaa-ooo!
[MADISON]
Hamilton’s new financial plan is nothing less
Than government control
I’ve been fighting for the South alone
Where have you been?
MADISON
Hamiltnov nový finančný plán nieje nič viac než
čo by vláda nedokázala kontrolovať sama
Sám bojujem na juhu
kde si bol?

ZBOR
Aaa-ooo!
[ENSEMBLE]
Aaa-ooo! [JEFFERSON]
Uh...France.
JEFFERSON
Oh...Francúzsko.
[MADISON]
We have to win
MADISON
Musíme vyhrať!
[JEFFERSON]
What’d I miss?
JEFFERSON
čo som zmeškal?
What’d I miss? Čo som zmeškal
Headfirst into a political abyss! Rovno do politickej priepasti!
I have my first cabinet meeting today Dnes mám prvé zasadnutie vlády
I guess I better think of something to say
I’m already on my way
Let’s get to the bottom of this…
[ENSEMBLE]
Wha? Wha? What’d I miss?
Radšej by som si mal rozmyslieť čo poviem
Už som na ceste
Dostaňme sa ku koreňu problému..
ZBOR
Čo? Čo? Čo som zmeškal?
I’ve come home to this? Vrátil som sa domov do tohto?
Headfirst, into the abyss! Rovno do priepasti?

Chik-a-pow!
Chik-a-pow!

On my way
Na ceste
What did I miss?
Ahhh ah!
Čo som zmeškal?
Ahhh ah!
[WASHINGTON]
Mr. Jefferson, welcome home
WASHINGTON
Pán Jeffferson, vitajte doma
[HAMILTON]
Mr. Jefferson? Alexander Hamilton
HAMILTON
Pán Jefferson? Alexander Hamilton
[WASHINGTON AND ENSEMBLE]
Mr. Jefferson, welcome home
WASHINGTON A ZBOR
Pán Jefferson, vitajte doma
[COMPANY]
Mr. Jefferson, welcome home
Sir, you’ve been off in Paris for so long!
ZBOR
Pán Jefferson, vitajte domov
Pane, boli ste v Paríži veľmi dlho
[JEFFERSON]
So what did I miss?
JEFFERSON
Čo som zmeškal?

Text pridala monchinella

Video přidala Teri_24

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.