Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist
[HAMILTON]
Mr. Vice President
Mr. Madison
Senator Burr
What is this?
[HAMILTON]
Pane vice-prezidente
Pane Madisone
Senátore Burre
Co to má znamenat?
[JEFFERSON]
We have the check stubs. From separate accounts…
[JEFFERSON]
Máme záznamy o šecích vydaných tebou. Ze samostatných účtů...
[MADISON]
Almost a thousand dollars, paid in different amounts…
[MADISON]
Skoro tisíc dolarů, placených v různých částkách
[BURR]
To a Mr. James Reynolds way back in
Seventeen ninety-one
[BURR]
Panu Jamesi Reynoldsovi, tehdy v roce
Sedmnáct set devadesát jedna
[HAMILTON]
Is that what you have? Are you done?
[HAMILTON]
Tak o tohle jde? Skončili jste?
[MADISON]
You are uniquely situated by virtue of your position—
[MADISON]
Díky ctnosti tvé pozice máš jedinečnou možnost -
[JEFFERSON]
Though ‘virtue’ is not a word I’d apply to this situation—
[JEFFERSON]
Ne, 'ctnost' není slovo, které bych použil v této situaci-
[MADISON]
To seek financial gain, to stray from your sacred mission—
[MADISON]
Vyhledat finanční přírůstek, zbloudit z tvé posvátné mise-
[JEFFERSON]
And the evidence suggests you’ve engaged in speculation—
[JEFFERSON]
A důkaz naznačuje, že jsi zahrnut ve spekulaci-
[BURR]
An immigrant embezzling our government funds—
[BURR]
Imigrant zpronevěřující naše národní fondy
[JEFFERSON/ MADISON]
I can almost see the headline, your career is done
[JEFFERSON/MADISON]
Už skoro vidím ty titulky, tvá kariéra je u konce
[BURR]
I hope you saved some money for your daughter and sons
[BURR]
Doufám, že jsi schoval nějaké peníze pro svou dceru a syny
[BURR/JEFFERSON/ MADISON]
Ya best g'wan run back where ya come from!
[JEFFERSON/MADISON/BURR]
Radši utíkej zpátky tam, odkud jsi přišel!
[HAMILTON]
Ha! You don’t even know what you’re asking me to confess
[HAMILTON]
Ha! Vy ani nevíte, k čemu chcete, abych se přiznal
[JEFFERSON /MADISON /BURR]
Confess
[JEFFERSON/MADISON/BURR]
Přiznej se!
[HAMILTON]
You have nothing. I don’t have to tell you anything at all
Unless
[HAMILTON]
Nic nemáte. Nemusím vám říkat vůbec nic
Ledaže
[JEFFERSON/MADISON/BURR]
Unless
[JEFFERSON/MADISON/BURR]
Ledaže
[HAMILTON]
If I can prove that I never broke the law
Do you promise not to tell another soul what you saw?
[HAMILTON]
Pokud mohu dokázat, že jsem nikdy neporušil zákon
Slibujete, že neřeknete dalšímu živáčkovi, co jste viděli?
[BURR]
No one else was in the room where it happened
[BURR]
Nikdo jiný nebyl v místnosti, kde se to odehrálo
[HAMILTON]
Is that a yes?
[HAMILTON]
To má být ano?
[JEFFERSON /MADISON/ BURR]
Um, yes
[JEFFERSON/MADISON/BURR]
Um, ano
[BURR]
“Dear Sir, I hope this letter finds you in good health
And in a prosperous enough position to put wealth
In the pockets of people like me: down on their luck
You see, it was my wife who you decided to—”
[BURR]
"Drahý pane, doufám, že jste při obdržení tohoto dopisu zcela zdráv
A v dosti výhodné pozici, abyste předal majetek do kapes lidí jako jsem já, těch nešťastných
Víte, to byla má žena, kterou jste se rozhodl-"
[JEFFERSON]
Whaaaat—
[JEFFERSON]
Coooo-
[HAMILTON]
She courted me
Escorted me to bed and when she had me in a corner
That’s when Reynolds extorted me
For a sordid fee
I paid him quarterly
I may have mortally wounded my prospects
But my papers are orderly!
As you can see I kept a record of every check in my checkered
History. Check it again against your list n’ see consistency
I never spent a cent that wasn’t mine
You sent the dogs after my scent, that’s fine
Yes, I have reasons for shame
But I have not committed treason and sullied my good name
As you can see I have done nothing to provoke legal action
Are my answers to your satisfaction?
[HAMILTON]
Dvořila se mi
Odvedla mě do postele a když mě zahnala do kouta
Tehdy ze mě Reynolds začal vymáhat
Špinavý poplatek
Platil jsem mu čtvrtletně
Možná jsem morálně ublížil svým vyhlídkám
Ale mé papíry jsou v pořádku!
Jak vidíte, zaznamenával jsem si každý šek, v mé pestré minulosti. Porovnejte to se svým seznamem a najdete konzistenci
Nikdy jsem neutratil ani cent, co nebyl můj
Jestli po mé stopě chcete poslat psy, poslužte si
Ano, má důvody k hanbě
Ale neprovedl jsem zradu ani jsem neposkvrnil své dobré jméno
Jak můžete vidět, neudělal jsem nic, čím bych vyprovokoval právní zákrok
Uspokojili vás mé odpovědi?
[JEFFERSON]
My God
[JEFFERSON]
Můj Bože
[MADISON]
Gentlemen, let’s go
[MADISON]
Pánové, pojďme
[HAMILTON]
So?
[HAMILTON]
Takže?
[JEFFERSON AND MADISON]
The people won't know what we know
[JEFFERSON & MADISON]
Lidé nezjistí to, co jsme zjistili my
[HAMILTON]
Burr!
How do I know you won’t use this against me
The next time we go toe to toe?
[HAMILTON]
Burre!
Jak mám vědět, že to nepoužiješ proti mě, až si příště půjdeme po krku?
[BURR]
Alexander, rumors only grow. And we both
Know what we know
[BURR]
Alexandře, drby se jenom šíří

Text pridala monchinella

Videa přidala monchinella

Preklad pridala Teri_24

Preklad opravila Teri_24

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.