Playlisty Pokec
Reklama

The World Was Wide Enough - text, preklad

playlist Playlist
[MALE COMPANY]
One two three four
MUŽI
Jeden dva tri štyri
[FULL COMPANY (EXCEPT HAMILTON AND BURR)]
Five six seven eight nine—
VŠETCI OKREM /Hamiltona a Burr/
Päť šesť sedem osem deväť
[BURR]
There are ten things you need to know
BURR
Je desať vecí čo potrebujete vedieť
[COMPANY]
Number one!
SPOLOČNOSŤ
Číslo jeden!
[BURR]
We rowed across the Hudson at dawn
My friend, William P. Van Ness signed on as my—
BURR
Preplavili sme sa cez Hudson na svitaní
Môj priateľ, William P. Van Ness sa mi upísal
[BURR AND COMPANY]
Number two!
BURR A SPOLOČNOSŤ
Číslo dva
[BURR]
Hamilton arrived with his crew:
Nathaniel Pendleton and a doctor that he knew
BURR
Keď Hamilton prišiel so svojou partiou
Nathaniel Pendleton a doktor ktorého poznal
[COMPANY]
Number three!
SPOLOČNOSŤ
Číslo tri
[BURR]
I watched Hamilton examine the terrain
I wish I could tell you what was happ’ning in his brain
This man has poisoned my political pursuits!
BURR
Pozeral som sa ako si Hamilton obzeral miesto
Kiežby som len vedel čo sa deje v jeho hlave
Tento muž otrávil moje politické snahy!
[COMPANY]
Most disputes die and no one shoots!
Number four!

SPOLOČNOST
Väčšina sporov sa urovná bez jediného výstrelu
Číslo štyri!
[BURR]
Hamilton drew first position
Looking, to the world, like a man on a mission
This is a soldier with a marksman’s ability
The doctor turned around so he could have deniability
BURR
Hamilton zaujal prvú pozíciu
Pozeral na neho svet ako na muža s poslaním
Tento vojak so schopnosťami stretlca
Doktor sa otočil aby mohol všetko poprieť
COMPANY
Five!
SPOLOČNOSŤ
Päť!
BURR
Now I didn’t know this at the time
But we were—
BURR
Vtedy som si to neuvedomil
Ale boli sme
[BURR AND PHILIP]
Near the same spot
Your son died, is that
Why— [HAMILTON]
Near the same spot
My son died, is that
Why—

BURR A PHILIP
Pri mieste kde
tvoj syn zomrel, to preto -
HAMILTON
Pri mieste kde
môj syn zomrel, to preto -
[COMPANY]
Six!
SPOLOČNOSŤ
Šesť!
[BURR]
He examined his gun with such rigor?
I watched as he methodically fiddled with the trigger
BURR
Precízne si obzeral svoju zbraň?
Pozeral som ako sa metodicky hrá so spúšťou
[COMPANY]
Seven!

SPOLOČNOSŤ
Sedem
[BURR]
Confession time? Here’s what I got:
My fellow soldiers’ll tell you I’m a terrible shot

BURR
Čas na spoveď? Tu to máme:
Moji kamaráti vojaci vám to môžu potvrdiť strieľam fakt mizerne
[COMPANY]
Number eight!
SPOLOČNOSŤ
Číslo osem
[BURR/HAMILTON/ENSEMBLE MEN]
Your last chance to negotiate
Send in your seconds, see if they can set the record straight
BURR/HAMILTON/MUŽI
Posledná šanca na urovnanie
Poslať svojich delegátov, uvidíme či to
vedia urovnať
[BURR]
They won’t teach you this in your classes
But look it up, Hamilton was wearing his glasses
Why? If not to take deadly aim?
It’s him or me, the world will never be the same
I had only one thought before the slaughter:
This man will not make an orphan of my daughter
BURR
Toto vás v škole nenaučia
Ale overte si to,Hamilton mal na nose okuliare
Prečo asi? Ak nie aby ma smrteľne zasiahol?
Je to len on alebo ja, svet už nebude rovnaký
Pred porážkou som mal na mysli len jediné
Tento muž neurobí z mojej dcéry sirotu
[COMPANY]
Number nine!
SPOLOČNOSŤ
Číslo deväť
[BURR]
Look him in the eye, aim no higher
Summon all the courage you require
Then count:
BURR
Pozri na jeho oko, nemier vyššie
Pozbieraj svoju odvahu čo treba a
počítaj:
[COMPANY]
One two three four five six seven eight nine
Number ten paces! Fire!—

SPOLOČNOSŤ
Jeden dva tri štyri päť šesť sedem osem deväť
číslo desať! Výstrel!
[HAMILTON]
I imagine death so much it feels more like a memory
Is this where it gets me, on my feet, sev’ral feet ahead of me?
I see it coming, do I run or fire my gun or let it be?
There is no beat, no melody
Burr, my first friend, my enemy
Maybe the last face I ever see
If I throw away my shot, is this how you’ll remember me?
What if this bullet is my legacy?
HAMILTON
Smrť som si predstavoval už toľko krát že sa zdá ako spomienka
Zasiahne ma tu, podrazí mi nohy, pár metrov odo mňa?
Vidím ju prichádzať, utečiem, nabijem zbraň alebo nechám nech príde?
Nieje tu žiadny rytmus, žiadna melódia
Burr, môj prvý priateľ, môj nepriateľ
Možno posledná tvár ktorú kedy uvidím
Ak zahodím moju šancu, budete si ma takto pamätať?
Čo ak táto guľka je môj odkaz?
Legacy. What is a legacy?
It’s planting seeds in a garden you never get to see
I wrote some notes at the beginning of a song someone will sing for me
America, you great unfinished symphony, you sent for me
You let me make a difference
A place where even orphan immigrants
Can leave their fingerprints and rise up
I’m running out of time. I’m running, and my time’s up
Wise up. Eyes up
I catch a glimpse of the other side
Laurens leads a soldiers’ chorus on the other side
My son is on the other side
He’s with my mother on the other side
Washington is watching from the other side
Odkaz. Čo je môj odkaz?
Je to staranie sa o semienka v záhrade ktoré nikdy neuvidíš rozkvitnúť
Napísal som začiatok piesne
ktorú mi niekto zaspieva
Amerika, tvoja úžasná nedokončená symfónia, ty si pre mňa poslala
Nechala si ma nech mením veci
Miesto kde aj siroty imigrantov
môžu zanechať tvoje stopy a postúpiť
Míňa sa mi čas. Bežím a môj čas sa naplnil
Daj sa dokopy. Oči nahor
Letmo som zazrel druhú stranu
Laurens vedie zbor vojakov na druhej strane
Môj syn je na druhej strane
Je s mojou matkou na druhej strane
Washington sa pozerá z druhej strany
Teach me how to say goodbye Naučte ma ako sa rozlúčiť
Rise up, rise up, rise up
Eliza
Postúpiť, postúpiť, postúpiť
Eliza
My love, take your time
I’ll see you on the other side
Raise a glass to freedom...
Láska moja, neponáhľaj sa
Uvidíme sa na druhej strane
Pozdvihni čašu k slobode
[BURR AND COMPANY]
He aims his pistol at the sky—
BURR A SPOLOČNOSŤ
Namieri pištoľ ku oblohe-
[BURR]
Wait!
BURR
Počkaj!
[BURR]
I strike him right between his ribs
I walk towards him, but I am ushered away
They row him back across the Hudson
I get a drink
BURR
Trafil som ho priamo medzi rebrá
Vykročil som oproti nemu ale bol som odtiahnutý
Odniesli ho preč cez Hudson
Napil som sa
[COMPANY]
Aaaah
Aaaah
Aaaah
SPOLOČNOSŤ
Aaaaah
Aaaaah
Aaaaah
[BURR]
I hear wailing in the streets
BURR
Počujem krik na ulici
[COMPANY]
Aaaah
Aaaah
Aaaah
SPOLOČNOSŤ
Aaaaah
Aaaaah
Aaaaah
[BURR]
Somebody tells me, “You’d better hide.”
BURR
Niekto mi povedal "Radšej sa schovaj"
[COMPANY]
Aaaah
Aaaah
Aaaah
SPOLOČNOSŤ
Aaaaah
Aaaaah
Aaaaah
[BURR]
They say
BURR
Vravia
[BURR AND ANGELICA]
Angelica and Eliza—
BURR A ANGELICA
Angelica a Eliza
[BURR]
Were both at his side when he died
Death doesn’t discriminate
Between the sinners and the saints
It takes and it takes and it takes
History obliterates
In every picture it paints
It paints me and all my mistakes
When Alexander aimed
At the sky
He may have been the first one to die
But I’m the one who paid for it
BURR
Boli s ním keď umieral
Smrť nediskriminuje
medzi hriešnikmi a svätými
berie, berie, berie si
Na minulosť sa zabúda
A každý obraz ktorý kreslí
Kreslí so všetkými mojimi chybami
Keď Alexander mieril
k oblohe
Bol síce prvý kto zomrel
Ale ja som ten kto za to zaplatil
I survived, but I paid for it Prežil som ale zaplatil
Now I’m the villain in your history
I was too young and blind to see...
I should’ve known
I should’ve known
The world was wide enough for both Hamilton and me
The world was wide enough for both Hamilton and me
Teraz som zloduch v tvojej minulosti
Bol som príliš mladý a slepý
Mal som vedieť
Mal som vedieť
že svet bol dosť veľký pre Hamiltona a aj mňa
Svet bol dosť veľký pre Hamiltona a aj mňa

Text pridala monchinella

Videa přidala monchinella

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.