Playlisty Pokec
Reklama

The Room Where It Happens - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[BURR]
Ah, Mister Secretary
BURR
Oh, pán tajomník
[HAMILTON]
Mister Burr, sir
HAMILTON
Pán Burr,
[BURR]
Didja hear the news about good old General Mercer?
BURR
Počuli ste novinky o starom dobrom generálovi Mercerovi?
[HAMILTON]
No
HAMILTON
Nie
[BURR]
You know Clermont Street?
BURR
Poznáte Clermontovu ulicu?
[HAMILTON]
Yeah
HAMILTON
Áno
[BURR]
They renamed it after him. The Mercer legacy is secure
BURR
Premenovali ju podľa neho. Mercerov odkaz je už zabezpečený
[HAMILTON]
Sure
HAMILTON
Jasné
[BURR]
And all he had to do was die
BURR
A všetko čo musel spraviť bolo len zomrieť
[HAMILTON]
That’s a lot less work
HAMILTON
To je oveľa menej roboty
[BURR]
We oughta give it a try
BURR
Môžeme to skúsiť
[HAMILTON]
Ha
HAMILTON
Ha
[BURR]
Now how’re you gonna get your debt plan through?
BURR
Ako si teraz presadíte svoj splátkový kalendár?
[HAMILTON]
I guess I’m gonna fin’ly have to listen to you

HAMILTON
Myslím že vás budem musieť nakoniec poslúchnuť
[BURR]
Really?
BURR
Vážne?
[HAMILTON]
“Talk less. Smile more.”
HAMILTON
"Rozprávať menej. Viac sa usmievať"
[BURR]
Ha
BURR
Ha
[HAMILTON]
Do whatever it takes to get my plan on the Congress floor
HAMILTON
Urobiť čokoľvek aby sa môj plán dostal do kongresu
[BURR]
Now, Madison and Jefferson are merciless.
BURR
Madison aj Jefferson sú nemilosrdný
[HAMILTON]
Well, hate the sin, love the sinner
HAMILTON
No, nenávidia hriech, milujú hriešnika
[MADISON]
Hamilton!
MADISON
Hamilton!
[HAMILTON]
I’m sorry Burr, I’ve gotta go
HAMILTON
Musíte ma ospravedlniť Burr, musím ísť.
[BURR]
But—
BURR
Ale
[HAMILTON]
Decisions are happening over dinner
HAMILTON
Pri večeri sa robia rozhodnutia
[BURR]
Two Virginians and an immigrant walk into a room
BURR
Dvaja virdžínci a imigrant vchádzajú do miestnosti
[BURR AND ENSEMBLE]
Diametric’ly opposed, foes
BURR A SÚBOR
Diametrálne odlišne, nepriatelia
[BURR]
They emerge with a compromise, having opened doors that were
BURR
Našli kompromis s otvorenými dverami ktoré boli
[BURR AND ENSEMBLE]
Previously closed
BURR A SÚBOR
predtým zavreté
[ENSEMBLE]
Bros
SÚBOR
Bratríčkovanie
BURR
The immigrant emerges with unprecedented financial power
A system he can shape however he wants
The Virginians emerge with the nation’s capital
And here’s the pièce de résistance:
BURR
Prisťahovalec prišiel s nevídanou finančnou silou
Systém ktorý môže prispôsobovať ako len chce
Objavujú sa virdžínci s národným kapitálom
a tu je hlavné jedlo:
[BURR]
No one else was in
The room where it happened
The room where it happened
The room where it happened
No one else was in
The room where it happened
The room where it happened
The room where it happened
No one really knows how the game is played
The art of the trade
How the sausage gets made
We just assume that it happens
But no one else is in
The room where it happens.
BURR
Nikto iný nebol
v miestnosti kde sa to stalo
v miestnosti kde sa to stalo
v miestnosti kde sa to stalo
Nikto iný nebol
v miestnosti kde sa to stalo
v miestnosti kde sa to stalo
v miestnosti kde sa to stalo
Nikto vážne netuší ako sa hrá táto hra
Umenie vyjednávania
Ako sa klobásky vyrábajú
Len predpokladáme že sa to stallo
Ale nikto iný nebol
v miestnosti kde sa to deje
SÚBOR
v miestnosti kde sa to stalo

[ENSEMBLE]
The room where it happened
v miestnosti kde sa to stalo
The room where it happened Hra sa hrá
Game is played Ako sa klobásky vyrobili
Predpokladáme že sa to deje
How the sausage gets made
Assume that it happens
v miestnosti kde sa to deje
The room where it happens. BURR A SÚBOR
Thomas tvrdí
[BURR AND COMPANY]
Thomas claims—
JEFFERSON
Alexander bol jedného dňa u Washingtona úplne zmätený a akoby v núdzi
[JEFFERSON]
Alexander was on Washington’s doorstep one day
In distress ‘n disarray
BURR A SÚBOR
Thomas tvrdí
[BURR AND COMPANY]
Thomas claims—
JEFFERSION
Alexander povedal
[JEFFERSON]
Alexander said—
HAMILTON
Nemám sa na koho iného obrátiť
[HAMILTON]
I’ve nowhere else to turn!
JEFFERSON
A v podstate ma prosil o to aby som sa zapojil do sváru
[JEFFERSON]
And basic’ly begged me to join the fray
BURR A SÚBOR
Thomas tvrdí
[BURR AND COMPANY]
Thomas claims—
JEFFERSON
Išiel som za Madisonom a povedal
"Viem že ho nenávidíš, ale vypočujme si čo chce povedať"
[JEFFERSON]
I approached Madison and said—
“I know you hate ‘im, but let’s hear what he has to say.”
BURR A SÚBOR
Thomas tvrdí
[BURR AND COMPANY]
Thomas claims—
JEFFERSON
Tak som zorganizoval stretnutie,
vybral menu, miesto, zasadací poriadok
[JEFFERSON]
Well, I arranged the meeting
I arranged the menu, the venue, the seating
BURR
Ale!
Nikto iný nebol
[BURR]
But!
No one else was in—
BURR A SÚBOR
v miestnosti kde sa to stalo
v miestnosti kde sa to stalo
v miestnosti kde sa to stalo
[BURR AND COMPANY]
The room where it happened
The room where it happened
The room where it happened
BURR
Nikto iný nebol
[BURR]
No one else was in—
BURR A SÚBOR
v miestnosti kde sa to stalo
v miestnosti kde sa to stalo
v miestnosti kde sa to stalo
[BURR AND COMPANY]
The room where it happened
The room where it happened
The room where it happened
BURR
Nikto nevie ako dostať
od strany áno
Figúrky ktoré sú obetované
v každej šachovej hre
Len predpokladáme že sa to deje
Ale nikto iný nie je
V miestnosti kde sa to deje
SÚBOR
Od strany áno
[BURR]
No one really knows how the
Parties get to yesssss
The pieces that are sacrificed in
Ev’ry game of chesssss
We just assume that it happens
But no one else is in
The room where it happens.
[COMPANY]
Parties get to yesssss
v každej šachovej hre
predpokladáme že sa to deje
V miestnosti kde sa to deje
Ev’ry game of chesssss
Assume that it happens
BURR A SÚBOR
Zatiaľ čo
The room where it happens. BURR
Madison škrípe zubami s faktom že nie všetky problémy môže vyriešiť výbor
[BURR AND COMPANY]
Meanwhile—
SÚBOR
Zatiaľ čo
[BURR]
Madison is grappling with the fact that not ev’ry issue can be settled by committee
BURR
Kongres sa háda kde by malo byť hlavné mesto
[COMPANY]
Meanwhile—
Súbor chaoticky kričí
[BURR]
Congress is fighting over where to put the capital—
BURR
Vôbec to nie je pekne
Potom Jefferson príde s pozvaním na večeru
a Madison odpovie s virdžínskym náhľadom
Company screams in chaos MADISON
Možno môžeme vyriešiť jeden problém druhým a vyhrať víťazstvo južanom, inými slovami
[BURR]
It isn’t pretty
Then Jefferson approaches with a dinner and invite
And Madison responds with Virginian insight:
JEFFERSON
Oh nie
[MADISON]
Maybe we can solve one problem with another and win a victory for the Southerners, in other words—
MADISON
Something for something
[JEFFERSON]
Oh-ho!
JEFFERSON
Tak to predpokladám
[MADISON]
A quid pro quo
MADISON
Nechceli by ste pracovať bližšie k domovu?
[JEFFERSON]
I suppose
JEFFERSON
Popravde by som chcel
[MADISON]
Wouldn’t you like to work a little closer to home?
MADISON
Dobre, navrhujem Potomac
[JEFFERSON]
Actually, I would
JEFFERSOON
A zabezpečíte ho svojimi hlasmi?
[MADISON]
Well, I propose the Potomac
MADISON
Uvidíme ako to pôjde
[JEFFERSON]
And you’ll provide him his votes?
JEFFERSON
Tak poďme
[MADISON]
Well, we’ll see how it goes
BURR
Nie
[JEFFERSON]
Let’s go
SÚBOR
Nie-nikto nebol
v miestnosti kde sa to stalo
[BURR]
No!
BURR A SÚBOR
V miestnosti kde sa to stalo
V miestnosti kde sa to stalo
Nikto iný nebol
v miestnosti kde sa to stalo
v miestnosti kde sa to stalo
v miestnosti kde sa to stalo
[COMPANY]
—one else was in
The room where it happened
BURR
Môj Bože!
[BURR AND COMPANY]
The room where it happened
The room where it happened
No one else was in
The room where it happened
The room where it happened
The room where it happened
BURR A SÚBOR
V Boha veríme
Ale nikdy sa vážne nedozvieme o čom sa rozprávali
Klik-bum a stalo sa to
[BURR]
My God!
BURR
A nikto iný nebol v miestnosti kde sa to stalo
[BURR AND COMPANY]
In God we trust
But we’ll never really know what got discussed
Click-boom then it happened
SÚBOR
Alexander Hamilton!
[BURR]
And no one else was in the room where it happened
BURR
Čo ti povedali že si predal mesto New York po rieke?
[COMPANY]
Alexander Hamilton!
SÚBOR
Alexander Hamilton!
[BURR]
What did they say to you to get you to sell New York City down the river?
BURR
Vedel Washington o tej večeri?
Dodal si prezidentský tlak?
[COMPANY]
Alexander Hamilton!
SÚBOR
Alexander Hamilton
[BURR]
Did Washington know about the dinner?
Was there Presidential pressure to deliver?
BURR
Alebo si o tom vedel už vtedy že nezáleží kde
bude hlavné mesto USA?
[COMPANY]
Alexander Hamilton!
HAMILTON
Všetci máme banky
Sme na rovnakom mieste
[BURR]
Or did you know, even then, it doesn’t matter
Where you put the U.S. Capital?
BURR
Dostal si viac než si dal
[HAMILTON]
Cuz we’ll have the banks
We’re in the same spot
HAMILTON
A chcel som to čo mám
Keď vojdeš s kožou do hry, zostaneš v hre
ale nevyhráš pokiaľ hru nehráš
Budeš za to milovaný, budeš za to nenávidený,
nedostaneš nič ak ...
[BURR]
You got more than you gave
HAMILTON A SÚBOR
budeš na to len čakať, len čakať, čakať!
[HAMILTON]
And I wanted what I got
When you got skin in the game, you stay in the game
But you don’t get a win unless you play in the game
Oh, you get love for it. You get hate for it
You get nothing if you…
HAMILTON
Bože pomôž a odpusť
Chcem vybudovať niečo
čo ma prežije
[HAMILTON AND COMPANY]
Wait for it, wait for it, wait!
Čo chceš Burr?
Čo chceš Burr?
[HAMILTON]
God help and forgive me
I wanna build
Something that’s gonna
Outlive me
Ak si za ničím nestojíš
Burr prečo padneš?
What do you want, Burr?
What do you want, Burr?
SÚBOR
Čo chceš Burr?
Čo chceš Burr?
If you stand for nothing
Burr, then what do you fall for?
[COMPANY]
What do you want, Burr?
What do you want, Burr?
Čo chceš Burr?
Čo chceš?
What do you want, Burr?
What do you want?
BURR
Chcem,
byť v tej
miestnosti kde sa to deje
miestnosti kde sa to deje
Chcem,
byť v tej
miestnosti kde sa to deje
miestnosti kde sa to deje
[BURR]
I
Wanna be in
The room where it happens
The room where it happens
I
Wanna be in
The room where it happens
The room where it happens
BURR
Chcem
[BURR]
I
Byť v miestnosti
kde sa to deje
Wanna be
In the room where it happens
Chcem
I Chcem byť miestnosti
Oh
Oh
I wanna be in the room…
Oh
Oh
Chcem byť
Chcem byť
I wanna be
I wanna be
Musím byť
Musím byť
v miestnosti
v tej veľkej starej miesntosti
I’ve got to be
I’ve got to be
In that room
In that big ol’ room [COMPANY]
I wanna be in
The room where it happens
The room where it happens
The room where it happens
SÚBOR
Chcem byť
v miestnosti kde sa to deje
v miestnosti kde sa to deje
v miestnosti kde sa to deje
I wanna be in the room
Where it happens
The room where it happens
The room where it happens
I wanna be in
The room where it happens
The room where it happens
The room where it happens
Chcem byť v miestnosti
kde sa to deje
v miestnosti kde sa to deje
v miestnosti kde sa to deje
Chcem byť
v miestnosti kde sa to deje
v miestnosti kde sa to deje
v miestnosti kde sa to deje
I wanna be in
The room where it happens
The room where it happens
The room where it happens.
Chcem byť
v miestnosti kde sa to deje
v miestnosti kde sa to deje
v miestnosti kde sa to deje
[COMPANY]
The art of the compromise—
SÚBOR
Umenie kompromisu
[BURR]
Hold your nose and close your eyes
BURR
Zapchaj si nos a zavri oči
[COMPANY]
We want our leaders to save the day—
SÚBOR
Chceme aby naši lídri nás zachránili
[BURR]
But we don’t get a say in what they trade away
BURR
Ale nedostaneme šancu povedať nič k tomu čo predali
[COMPANY]
We dream of a brand new start—
SÚBOR
Snívame o novom začiatku
[BURR]
But we dream in the dark for the most part
BURR
Ale snívame väčšinou v temnote
[BURR AND COMPANY]
Dark as a tomb where it happens
BURR A SÚBOR
Temnote ako v hrobke kde sa to deje
[BURR]
I’ve got to be in
The room…
BURR
Musím byť v
miesntosti
I’ve got to be... Musím byť
Musím byť
I’ve got to be... Oh, Musím byť v
miestnosti kde sa to deje
Musím byť, musím byť, musím byť,
v miestnosti
Oh, I’ve got to be in
The room where it happens…
I’ve got to be, I’ve gotta be, I’ve gotta be…
In the room!
Klik-boom!
Click-boom!
[COMPANY]
The room where it happens
SÚBOR
V miestnosti kde sa to deje
V miestnosti kde sa to deje
V miestnosti kde sa to deje
V miestnosti kde sa to deje
V miestnosti kde sa to deje
Chcem byť v miestnosti
kde sa to deje!
Klik-bum!

The room where it happens
The room where it happens
The room where it happens
The room where it happens
I wanna be in the room
Where it happens!
Click-boom!

Text pridala monchinella

Video přidala Teri_24

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.