Playlisty Pokec
Reklama

The Room Where It Happens - text, preklad

playlist Playlist
[BURR]
Ah, Mister Secretary
[BURR]
Á, pan ministr
[HAMILTON]
Mister Burr, sir
[HAMILTON]
Pan Burr, pane
[BURR]
Didja hear the news about good old General Mercer?
[BURR]
Slyšel jsi už o starém dobrém generálovi Mercerovi?
[HAMILTON]
No
[HAMILTON]
Ne
[BURR]
You know Clermont Street?
[BURR]
Znáš Clermontovu ulici?
[HAMILTON]
Yeah
[HAMILTON]
Jo
[BURR]
They renamed it after him. The Mercer legacy is secure
[BURR]
Přejmenovali ji podle něj. Mercer má svůj odkaz zajištěný
[HAMILTON]
Sure
[HAMILTON]
To jistě
[BURR]
And all he had to do was die
[BURR]
A to musel akorát umřít
[HAMILTON]
That’s a lot less work
[HAMILTON]
Což je o hodně jednoduší
[BURR]
We oughta give it a try
[BURR]
Měli bychom to zkusit
[HAMILTON]
Ha
[HAMILTON]
Ha
[BURR]
Now how’re you gonna get your debt plan through?
[BURR]
A jak chceš prosadit svůj dluhový plán?
[HAMILTON]
I guess I’m gonna fin’ly have to listen to you
[HAMILTON]
Asi se budu muset začít řídit tvou radou
[BURR]
Really?
[BURR]
Opravdu?
[HAMILTON]
“Talk less. Smile more.”
[HAMILTON]
"Mluv méně. Usmívej se více."
[BURR]
Ha
[BURR]
Ha
[HAMILTON]
Do whatever it takes to get my plan on the Congress floor
[HAMILTON]
Udělám cokoli bude třeba, aby se můj plán dostal před kongres
[BURR]
Now, Madison and Jefferson are merciless.
[BURR]
Madison a Jefferson jsou nemilosrdní.
[HAMILTON]
Well, hate the sin, love the sinner
[HAMILTON]
No co, nenáviď hřích, miluj hříšníka
[MADISON]
Hamilton!
[MADISON]
Hamiltone!
[HAMILTON]
I’m sorry Burr, I’ve gotta go
[HAMILTON]
Promiň, Burre, musím jít
[BURR]
But—
[BURR]
Ale-
[HAMILTON]
Decisions are happening over dinner
[HAMILTON]
O verdiktu se rozhodne u večeře
[BURR]
Two Virginians and an immigrant walk into a room
[BURR]
Dva Virgiinci a imigrant vejdou do místnosti
[BURR AND ENSEMBLE]
Diametric’ly opposed, foes
[BURR & SBOR]
Každý stojí na úplně jiné straně, nepřátelé
[BURR]
They emerge with a compromise, having opened doors that were
[BURR]
Vyšli s kompromisem, otevřeli dveře příležitostem které byli
[BURR AND ENSEMBLE]
Previously closed
[BURR & SBOR]
Dříve zavřené
[ENSEMBLE]
Bros
[SBOR]
Bráchové
BURR
The immigrant emerges with unprecedented financial power
A system he can shape however he wants
The Virginians emerge with the nation’s capital
And here’s the pièce de résistance:
[BURR]
Ten imigrant přišel s nevídanou finanční silou,
systémem, který si může vytvarovat jakkoli chce
Ti Virginiinci přišli s hlavním městem státu
A zde je pièce de résistance:
[BURR]
No one else was in
The room where it happened
The room where it happened
The room where it happened
No one else was in
The room where it happened
The room where it happened
The room where it happened
No one really knows how the game is played
The art of the trade
How the sausage gets made
We just assume that it happens
But no one else is in
The room where it happens.
[BURR]
Nikdo jiný nebyl v
místnosti, kde se to odehrálo
místnosti, kde se to odehrálo
místnosti, kde se to odehrálo
Nikdo jiný nebyl v
místnosti, kde se to odehrálo
místnosti, kde se to odehrálo
místnosti, kde se to odehrálo
Nikdo přesně neví, jak se ta hra hraje
Nerozumí jak se v obchodě šmelí
Jak se párky dělají
Jen předpokládáme, že se to děje
Ale nikdo jiný není u toho
v místnosti, kde se to odehrává.
[SBOR]
v místnosti, kde se to odehrává

[ENSEMBLE]
The room where it happened
v místnosti, kde se to odehrává
The room where it happened Hra se hraje
Game is played Jak se párky dělají
Předpokládáme, že se to děje
How the sausage gets made
Assume that it happens
v místnosti, kde se to odehrává.
The room where it happens. [BURR & SPOLEČNOST]
Thomas tvrdí-
[BURR AND COMPANY]
Thomas claims—
[JEFFERSON]
Alexander se jednoho dne objevil na Washingtonově prahu
Rozrušen a v pozdvižení
[JEFFERSON]
Alexander was on Washington’s doorstep one day
In distress ‘n disarray
[BURR & SPOLEČNOST]
Thomas tvrdí-
[BURR AND COMPANY]
Thomas claims—
[JEFFERSON]
Alexander řekl-
[JEFFERSON]
Alexander said—
[HAMILTON]
Nemám se kam obrátit!
[HAMILTON]
I’ve nowhere else to turn!
[JEFFERSON]
A v podstatě žadonil o tenhle spor
[JEFFERSON]
And basic’ly begged me to join the fray
[BURR & SPOLEČNOST]
Thomas tvrdí-
[BURR AND COMPANY]
Thomas claims—
[JEFFERSON]
Přistoupil jsem k Madisonovi a řekl-
"Vím, že ho nenávidíš, ale vyslechněme si, co chce říct"
[JEFFERSON]
I approached Madison and said—
“I know you hate ‘im, but let’s hear what he has to say.”
[BURR & SPOLEČNOST]
Thomas tvrdí-
[BURR AND COMPANY]
Thomas claims—
[JEFFERSON]
No, zorganizoval jsem schůzi
Zajistil jsem nám menu, místo konání i místa k sezení
[JEFFERSON]
Well, I arranged the meeting
I arranged the menu, the venue, the seating
[BURR]
Ale!
Nikdo jiný nebyl v-
[BURR]
But!
No one else was in—
[BURR & SPOLEČNOST]
místnosti, kde se to odehrálo
místnosti, kde se to odehrálo
místnosti, kde se to odehrálo
[BURR AND COMPANY]
The room where it happened
The room where it happened
The room where it happened
[BURR]
Nikdo jiný nebyl v-
[BURR]
No one else was in—
[BURR & SPOLEČNOST]
místnosti, kde se to odehrálo
místnosti, kde se to odehrálo
místnosti, kde se to odehrálo
[BURR AND COMPANY]
The room where it happened
The room where it happened
The room where it happened
[BURR]
Nikdo vlastně neví,
jak se strany dostanou k uzavření dohody
Kolik figurek se musí obětovat v
každé šachové partii
Jen předpokládáme, že se to děje
Ale nikdo jiný není u toho
v místnosti, kde se to odehrává.
[SPOLEČNOST]
strany se dostanou k dohodě
[BURR]
No one really knows how the
Parties get to yesssss
The pieces that are sacrificed in
Ev’ry game of chesssss
We just assume that it happens
But no one else is in
The room where it happens.
[COMPANY]
Parties get to yesssss
Každé šachové partii
Předpokládáme, že se to děje
Ev’ry game of chesssss
Assume that it happens
místnosti, kde se to odehrálo
The room where it happens. [BURR & SPOLEČNOST]
Mezitím-
[BURR AND COMPANY]
Meanwhile—
[BURR]
Madison se potýká s faktem, že ne každý problém se dá vyřešit komisí
[BURR]
Madison is grappling with the fact that not ev’ry issue can be settled by committee
[SPOLEČNOST]
Mezitím-
[COMPANY]
Meanwhile—
[BURR]
Kongres se hádá o to, kam umístit hlavní město
[BURR]
Congress is fighting over where to put the capital—
Společnost zmateně křičí
Company screams in chaos [BURR]
Není to pěkné
Pak přišel Jefferson s pozvánkou na večeři
A Madison odpověděl s náhledem Virginince:
[BURR]
It isn’t pretty
Then Jefferson approaches with a dinner and invite
And Madison responds with Virginian insight:
[MADISON]
Třeba bychom dokázali vyřešit jeden problém druhým a zajistit vítězství Seveřanům, trochu jinak
[MADISON]
Maybe we can solve one problem with another and win a victory for the Southerners, in other words—
[JEFFERSON]
Oh-ho!
[JEFFERSON]
Oh-ho!
[MADISON]
Něco za něco
[MADISON]
A quid pro quo
[JEFFERSON]
Snad ano
[JEFFERSON]
I suppose
[MADISON]
Nechtěl bys pracovat o něco blíže domovu?
[MADISON]
Wouldn’t you like to work a little closer to home?
[JEFFERSON]
Vlastně, ano, chtěl
[JEFFERSON]
Actually, I would
[MADISON]
No, tak já navrhuji Potomak
[MADISON]
Well, I propose the Potomac
[JEFFERSON]
A zajistíš mu hlasy?
[JEFFERSON]
And you’ll provide him his votes?
[MADISON]
No, uvidíme, jak to půjde
[MADISON]
Well, we’ll see how it goes
[JEFFERSON]
Jdeme
[JEFFERSON]
Let’s go
[BURR]
Ne!
[BURR]
No!
[SPOLEČNOST]
Nikdo jiný nebyl v
místnosti, kde se to odehrálo
[COMPANY]
—one else was in
The room where it happened
[BURR & SPOLEČNOST]
místnosti, kde se to odehrálo
místnosti, kde se to odehrálo
Nikdo jiný nebyl v
místnosti, kde se to odehrálo
místnosti, kde se to odehrálo
místnosti, kde se to odehrálo
[BURR AND COMPANY]
The room where it happened
The room where it happened
No one else was in
The room where it happened
The room where it happened
The room where it happened
[BURR]
Bože!
[BURR]
My God!
[BURR & SPOLEČNOST]
V Boha věříme
Ale nikdy nezjistíme, co se vážně probíralo
Click-Boom a pak se to stalo
[BURR AND COMPANY]
In God we trust
But we’ll never really know what got discussed
Click-boom then it happened
[BURR]
A nikdo jiný nebyl v místnosti, kde se to odehrálo
[BURR]
And no one else was in the room where it happened
[SPOLEČNOST]
Alexandře Hamiltone!
[COMPANY]
Alexander Hamilton!
[BURR]
Co ti řekli, že tě donutili zradit New York City?
[BURR]
What did they say to you to get you to sell New York City down the river?
[SPOLEČNOST]
Alexandře Hamiltone!
[COMPANY]
Alexander Hamilton!
[BURR]
Věděl Washington o té večeři, byl na tebe vyvinut prezidentský nátlak?
[BURR]
Did Washington know about the dinner?
Was there Presidential pressure to deliver?
[SPOLEČNOST]
Alexandře Hamiltone!
[COMPANY]
Alexander Hamilton!
[BURR]
A věděl jsi, že i tak nezáleží na tom, kam umístíte hlavní město?
[BURR]
Or did you know, even then, it doesn’t matter
Where you put the U.S. Capital?
[HAMILTON]
Protože budeme mít banky
Stojíme na tom samém místě
[HAMILTON]
Cuz we’ll have the banks
We’re in the same spot
[BURR]
Dostal jsi více, než jsi dal
[BURR]
You got more than you gave
[HAMILTON]
A dostal jsem, co jsem chtěl
Když jsi zatažen do hry, riskuj a zůstaň v ní
Ale nevyhraješ, pokud tu hru nehraješ
O, vysloužíš si za to lásku. Vysloužíš si za to nenávist
Nedostaneš ale nic, budeš-li...
[HAMILTON]
And I wanted what I got
When you got skin in the game, you stay in the game
But you don’t get a win unless you play in the game
Oh, you get love for it. You get hate for it
You get nothing if you…
[HAMILTON & SBOR]
Čekat, čekat, čekat!
[HAMILTON AND COMPANY]
Wait for it, wait for it, wait!
[HAMILTON]
Bůh mi pomáhej a odpusť
Chci postavit něco
Co mě přežije
[HAMILTON]
God help and forgive me
I wanna build
Something that’s gonna
Outlive me
Co chceš ty, Burre?
Co chceš ty, Burre?
What do you want, Burr?
What do you want, Burr?
Pokud si za ničím nestojíš,
Burre, za co padneš?
[SPOLEČNOST]
Co chceš ty, Burre?
Co chceš ty, Burre?
If you stand for nothing
Burr, then what do you fall for?
[COMPANY]
What do you want, Burr?
What do you want, Burr?
Co chceš ty, Burre?
Co chceš ty?
What do you want, Burr?
What do you want?
[Burr]

Chci být v
místnosti, kde se to odehrává
místnosti, kde se to odehrává

Chci být v
místnosti, kde se to odehrává
místnosti, kde se to odehrává
[BURR]
I
Wanna be in
The room where it happens
The room where it happens
I
Wanna be in
The room where it happens
The room where it happens
[BURR]
[BURR]
I
Chci být v
místnosti, kde se to odehrává
Wanna be
In the room where it happens
I Já chci být v té místnosti
Oh
Oh
I wanna be in the room…
Oh
Oh
Chci být
Chci být
I wanna be
I wanna be
Musím být
Musím být
V té místnosti
V té veliké staré místnosti [SPOLEČNOST]
Chci být v
místnosti, kde se to odehrává
místnosti, kde se to odehrává
místnosti, kde se to odehrává
I’ve got to be
I’ve got to be
In that room
In that big ol’ room [COMPANY]
I wanna be in
The room where it happens
The room where it happens
The room where it happens
Chci být v místnosti,
kde se to odehrává
místnosti, kde se to odehrává
místnosti, kde se to odehrává
Chci být v
místnosti, kde se to odehrává
místnosti, kde se to odehrává
místnosti, kde se to odehrává
I wanna be in the room
Where it happens
The room where it happens
The room where it happens
I wanna be in
The room where it happens
The room where it happens
The room where it happens
[SPOLEČNOST]
Umění kompromisu-
I wanna be in
The room where it happens
The room where it happens
The room where it happens.
[BURR]
Zadržte dech a zavřete oči
[COMPANY]
The art of the compromise—
[SPOLEČNOST]
Chceme, aby nás naši vůdci zachránili-
[BURR]
Hold your nose and close your eyes
[BURR]
Ale nesmíme mluvit do toho, co smění
[COMPANY]
We want our leaders to save the day—
[SPOLEČNOST]
Sníme o zbrusu nových začátcích-
[BURR]
But we don’t get a say in what they trade away
[BURR]
Ale povětšinou sníme v temnotě
[COMPANY]
We dream of a brand new start—
[BURR & SPOLEČNOST]
Temné jako hrobka, ve které se to odehrává
[BURR]
But we dream in the dark for the most part
[BURR]
Musím být v
Místnosti...
[BURR AND COMPANY]
Dark as a tomb where it happens
Musím být...
[BURR]
I’ve got to be in
The room…
Musím být...
I’ve got to be... O, musím být v
místnosti, kde se to odehrává...
Musím být, musím být, musím být...
V té místnosti!
I’ve got to be... Click-Boom!
[SPOLEČNOST]
místnosti, kde se to odehrává
Oh, I’ve got to be in
The room where it happens…
I’ve got to be, I’ve gotta be, I’ve gotta be…
In the room!

místnosti, kde se to odehrává
Click-boom!
[COMPANY]
The room where it happens
místnosti, kde se to odehrává

The room where it happens
místnosti, kde se to odehrává
místnosti, kde se to odehrává
The room where it happens Chci být v místnosti,
kde se to odehrává!
Click-Boom!
The room where it happens
The room where it happens
I wanna be in the room
Where it happens!
Click-boom!

Text pridala monchinella

Video přidala Teri_24

Preklad pridala Teri_24

Preklad opravila Brumda

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.