Playlisty Pokec
Reklama

The Election of 1800 - text, preklad

playlist Playlist
[FULL COMPANY]
The election of 1800
[CELÉ OBSAZENÍ]
Volby roku 1800
[JEFFERSON]
Can we get back to politics?
[JEFFERSON]
Můžeme se vrátit k politice?
[MADISON]
Please?
[MADISON]
Prosím?
[JEFFERSON]
Yo. Ev’ry action has an equal, opposite reaction
John Adams shat the bed. I love the guy, but he’s in traction
Poor Alexander Hamilton? He is missing in action
So now I’m facing—
[JEFFERSON]
Jo. Každá akce vyvolává stejně velkou opačnou reakci
John Adams to posral. Toho chlapa zbožňuji, ale ten je v tahu
Chudák Alexander Hamilton? Ten se přidal k armádě
Takže teď čelím-
[JEFFERSON AND MADISON]
Aaron Burr!
[JEFFERSON & MADISON]
Aaronu Burrovi!
[JEFFERSON]
With his own faction
[JEFFERSON]
Který má svou vlastní frakci
[MADISON]
He’s very attractive in the North. New Yorkers like his chances
[MADISON]
Velmi zapůsobil na severu. New Yorčanům se líbí jeho šance
[JEFFERSON]
He’s not very forthcoming on any particular stances
[JEFFERSON]
Není zrovna sdílný o svých konkrétních postojích
[MADISON]
Ask him a question: it glances off, he obfuscates, he dances
[MADISON]
Položíš mu otázku: on ji odstrčí, mlží, tančí kolem ní
[JEFFERSON]
And they say I’m a Francophile: at least they know I know where France is!
[JEFFERSON]
A o mně tvrdí, že jsem Frankofil: alespoň vědí, že vím, kde Francie je!
[MADISON]
Thomas that’s the problem, see, they see Burr as a less extreme you
[MADISON]
Thomasi, to je ten problém, oni vidí Burra jako tvou méně extrémní verzi
[JEFFERSON]
Ha!
[JEFFERSON]
Ha!
[MADISON]
You need to change course, a key endorsement might redeem you
[MADISON]
Musíš změnit kurz, schválení klíčové osoby by tě mohlo vykoupit
[JEFFERSON]
Who did you have in mind?
[JEFFERSON]
Koho máš na mysli?
[MADISON]
Don’t laugh
[MADISON]
Jen se nesměj
[JEFFERSON]
Who is it?
[JEFFERSON]
Tak koho?
[MADISON]
You used to work on the same staff
[MADISON]
Pracovali jste ve stejným personálu
[JEFFERSON]
Whaaaat
[JEFFERSON]
Coooo?
[MADISON]
It might be nice, it might be nice
To get Hamilton on your side
[MADISON]
Mohlo by být pěkné, mohlo by být pěkné
Dostat Hamiltona na tvou stranu
[JEFFERSON AND MADISON]
It might be nice, it might be nice
To get Hamilton on your side
[JEFFERSON & MADISON]
Mohlo by být pěkné, mohlo by být pěkné
Dostat Hamiltona na tvou stranu
[BURR]
Talk less!
[BURR]
Mluv méně!
Smile more! Usmívej se více!
Don’t let ‘em know what you’re against or what you’re for! Nedej najevo, proti čemu stojíš ani po čem jdeš!
Shake hands with him! Potřes mu rukou!
Charm her! Okouzli ji!
It’s eighteen hundred, ladies, tell your husbands: vote for
Burr!
[ENSEMBLE]
Burr!
Je rok osmnáct set, dámy, řekněte manželům : Volte
Burra!
[SBOR]
Burr!
Burr! Burr!

Burr!

Burr!
Burr! Burr!
Burr! Burr!

Burr!
[MALE VOTER]
I don’t like Adams

Burr!
[MUŽSKÝ VOLIČ]
Nemám rád Adamse
[FEMALE VOTER]
Well, he’s gonna lose, that’s just defeatist
[ŽENA]
Stejně prohraje, už teď je poražený
[ANOTHER MALE VOTER]
And Jefferson—
[DALŠÍ MUŽSKÝ VOLIČ]
A Jefferson-
[TWO MEN]
In love with France!
[2 MUŽI]
Zamilován do Francie!
[ANOTHER FEMALE VOTER]
Yeah, he’s so elitist!
[DALŠÍ ŽENA]
Jo, je tak elitářský!
[TWO WOMEN]
I like that Aaron Burr!
[2 MUŽI]
Líbí se mi ten Aaron Burr!
[A WOMAN]
I can’t believe we’re here with him!
[ŽENA]
Nemohu uvěřit, že tu s ním teď jsme
[A MAN]
He seems approachable…?
[MUŽ]
Zdá se být dostupný...?
[ANOTHER MALE VOTER]
Like you could grab a beer with him!
[DALŠÍ MUŽSKÝ VOLIČ]
Jakoby sis s ním mohl zajít na pivo !
[ENSEMBLE]
Dear Mr. Hamilton: your fellow Fed’ralists would like to know how you’ll be voting
[SBOR]
Drahý pane Hamiltone: Vaši spolu- federalisté by rádi věděli, koho budete volit
[HAMILTON]
It’s quiet uptown
[HAMILTON]
Na předměstí je ticho
[ENSEMBLE]
Dear Mr. Hamilton: John Adams doesn’t stand a chance, so who are you promoting?
[SBOR]
Drahý pane Hamiltone: John Adams nemá nejmenší šanci, takže koho podporujete?
[HAMILTON]
It’s quiet uptown
[HAMILTON]
Na předměstí je ticho
[MEN]
Jefferson or Burr?
[MUŽI]
Jefferson nebo Burr?
We know it’s lose-lose
Jefferson or Burr?
Víme, že ani jeden za nic nestojí
Jefferson nebo Burr?
But if you had to choose
[WOMEN]
Jefferson or Burr?
We know it’s lose-lose
Ale kdyby jste si musel vybrat
[ŽENY]
Jefferson nebo Burr?
Víme, že ani jeden za nic nestojí
Jefferson or Burr?
But if you had to choose
Jefferson nebo Burr?
Ale kdyby jste si musel vybrat

[EVEN MORE VOTERS]
Dear Mr. Hamilton:

[JEŠTĚ VÍCE VOLIČŮ]
Drahý pane Hamiltone
John Adams doesn’t stand a chance so who are you promoting?
But if you had to choose
[MEN]Jefferson nebo Burr?
Ale kdyby jste si musel vybrat
Drahý pane Hamiltone: John Adams nemá nejmenší šanci, takže koho podporujete?
Ale kdyby jste si musel vybrat
[MUŽI]
Jefferson nebo Burr?

Jefferson or Burr?
Víme, že ani jeden za nic nestojí
Jefferson nebo Burr?
We know it’s lose-lose
Jefferson or Burr?
Ale kdyby jste si musel vybrat
But if you had to choose [ŽENY]
Jefferson nebo Burr?
Víme, že ani jeden za nic nestojí
[WOMEN]
Jefferson or Burr?
We know it’s lose-lose
Jefferson nebo Burr?
Ale kdyby jste si musel vybrat
Jefferson or Burr?
But if you had to choose
[HAMILTON]
No, jestlipak to není Aaron Burr. Pane!
[HAMILTON]
Well, if it isn’t Aaron Burr. Sir!
[BURR]
Alexandře!
[BURR]
Alexander!
[HAMILTON]
Vytvořil jsi docela rozruch, pane!
[HAMILTON]
You’ve created quite a stir, sir!
[BURR]
Chodím ode dveří ke dveřím!
[BURR]
I’m going door to door!
[HAMILTON]
Otevřeně kandiduješ?
[HAMILTON]
You’re openly campaigning?
[BURR]
Jistě!
[BURR]
Sure!
[HAMILTON]
To tu ještě nebylo
[HAMILTON]
That’s new
[BURR]
Upřímně, je to celkem vyčerpávající
[BURR]
Honestly, it’s kind of draining
[HAMILTON]
Burre-
[HAMILTON]
Burr—
[BURR]
Pane!
[BURR]
Sir!
[HAMILTON]
Existuje něco, co bys neudělal?
[HAMILTON]
Is there anything you wouldn’t do?
[BURR]
Ne, jdu si zatím, co chci
A víš ty co?
[BURR]
No. I’m chasing what I want
And you know what?
[HAMILTON]
Co?
[HAMILTON]
What?
[BURR]
To jsem pochytil od tebe
[BURR]
I learned that from you
[SBOR]
Kdyby jste si musel vybrat
Kdyby jste si musel vybrat
[ENSEMBLE]
If you had to choose
If you had to choose
[MADISON]
Je to těsné!
[MADISON]
It’s a tie!
[SBOR]
Kdyby jste si musel vybrat
Kdyby jste si musel vybrat
[ENSEMBLE]
If you had to choose
If you had to choose
[JEFFERSON]
Je to na delegátech!
[JEFFERSON]
It’s up to the delegates!
[SBOR]
Kdyby jste si musel vybrat
Kdyby jste si musel vybrat
[ENSEMBLE]
If you had to choose
If you had to choose
[JEFFERSON/MADISON]
Je to na Hamiltonovi!
[JEFFERSON/MADISON]
It’s up to Hamilton!
[VOLIČI]
Kdyby jste si musel vybrat
Kdyby jste si musel vybrat
Kdyby jste si musel
Vybrat
Vyber
Vyber!
[MADISON/SBOR]
Jefferson nebo Burr?
[VOTERS]
If you had to choose
If you had to choose
If you had to
Choose
Choose
Choose! [MADISON/
ENSEMBLE]
Jefferson or Burr?
Vyber
Vyber
Vyber!
Choose
Choose
Choose!
[SBOR]
Jefferson nebo Burr?
Vyber
Vyber
Vyber!
[ENSEMBLE]
Jefferson or Burr?
Choose
Choose
Choose!
[HAMILTON]
Jo
[HAMILTON]
Yo
[SBOR]
Oh!
[ENSEMBLE]
Oh!
[HAMILTON]
Lidé si přišli vyslechnout můj názor
[HAMILTON]
The people are asking to hear my voice
[SBOR]
Oh!
[ENSEMBLE]
Oh!
[HAMILTON]
Jelikož naše země čelí složité volbě
[HAMILTON]
For the country is facing a difficult choice
[SBOR]
Oh!
[ENSEMBLE]
Oh!
[HAMILTON]
A jestli chcete vědět, koho bych volil-
[HAMILTON]
And if you were to ask me who I’d promote—
[SBOR]
Oh!
[ENSEMBLE]
Oh!
[HAMILTON]
Jefferson má můj hlas
[HAMILTON]
—Jefferson has my vote
[JEFFERSON/MADISON/SBOR]
Oh!
[JEFFERSON/MADISON/ENSEMBLE]
Oh!
[HAMILTON]
Nikdy předtím jsem se s Jeffersonem neshodl
[HAMILTON]
I have never agreed with Jefferson once
[JEFFERSON/MADISON/SBOR]
Oh!
[JEFFERSON/MADISON/ENSEMBLE]
Oh!
[HAMILTON]
Válčili jsme tak na pětasedmdesáti různých frontách
[HAMILTON]
We have fought on like seventy-five diff’rent fronts
[JEFFERSON/MADISON/SBOR]
Oh!
[JEFFERSON/MADISON/ENSEMBLE]
Oh!
[HAMILTON]
Ale vše sečteno a podtrženo
Jefferson má své cíle. Burr nemá žádné.
[SBOR]
Oooooooooooooh
[HAMILTON]
But when all is said and all is done
Jefferson has beliefs. Burr has none
[JEFFERSON/MADISON]
No ať se propadnu
No ať se propadnu
[ENSEMBLE]
Oooooooooooooh
[MADISON]
Hamilton je na tvé straně
[MADISON AND JEFFERSON]
Well, I’ll be damned
Well, I’ll be damned
[SBOR]
No ať se propadnu
No ať se propadnu
[MADISON]
Hamilton’s on your side
[JEFFERSON]
A?
[ENSEMBLE]
Well, I’ll be damned
Well, I’ll be damned
[MADISON]
A vyhrál jsi skrz drtivou většinu
[JEFFERSON]
And?
[BURR]
Gratuluji k dobrému souboji
Byl jsem vám rovnocenným soupeřem
[MADISON]
You won in a landslide
[JEFFERSON]
Jo jo
[BURR]
Congrats on a race well-run
I did give you a fight
[BURR]
Těším se na naší spolupráci
[JEFFERSON]
Uh-huh
[JEFFERSON]
Naši spolupráci?
[BURR]
I look forward to our partnership
[BURR]
Jako váš vice prezident
[JEFFERSON]
Our partnership?
[JEFFERSON]
Ha. Jo, jasně
Slyšíš tohohle chlapa? Otevřeně proti mě kandiduje a říká, "Těším se na naši spolupráci."
[BURR]
As your vice-President
[MADISON]
Je šílené že ten druhý se stane vice prezidentem
[JEFFERSON]
Ha. Yeah, right
You hear this guy? Man openly campaigns against me, talkin’ bout, “I look forward to our partnership.”
[JEFFERSON]
Jo, víš ty co? To můžeme změnit. A víš ty proč?
[MADISON]
It’s crazy that the guy who comes in second gets to be Vice President
[MADISON]
Proč?
[JEFFERSON]
Yeah, you know what? We can change that. You know why?
[JEFFERSON]
Protože já jsem prezident. Burre, až uvidíš Hamiltona, poděkuj mu za jeho podporu
[MADISON]
Why?
[JEFFERSON]
‘cuz I’m the President. Hey, Burr, when you see Hamilton, thank him for the endorsement

Text pridala monchinella

Text opravila Teri_24

Videa přidala monchinella

Preklad pridala Teri_24

Preklad opravila Teri_24

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.