Playlisty Pokec
Reklama

Ten Duel Commandments - text, preklad

playlist Playlist
[MEN]
One, two, three, four
MUŽi
Jeden, dva, tri, štyri
[FULL COMPANY]
Five, six, seven, eight, nine…
It’s the Ten Duel Commandments
ZBOR
Päť, šesť, sedem, osem, deväť...
Je desať prikázaní v dueli
[FULL COMPANY]
It’s the Ten Duel Commandments
Number one!
ZBOR
Je desať prikázaní v dueli
Číslo jedna!
[LAURENS]
The challenge: demand satisfaction
If they apologize, no need for further action
LAURENS
Výzva: žiada uspokojenie
Ak sa ospravedlnia, netreba viac reagovať
[COMPANY]
Number two!
ZBOR
Číslo dva
[LAURENS]
If they don’t, grab a friend, that’s your second
LAURENS
Ak nie, zober priateľa, je tvoj náhradník
[HAMILTON]
Your lieutenant when there’s reckoning to be reckoned
HAMILTON
Tvoj poručník keď treba niečo zúčtovať
[COMPANY]
Number three!
ZBOR
Číslo tri
[LEE]
Have your seconds meet face to face
LEE
Nech sa vaši náhradníci strednú tvárou v tvár
[BURR]
Negotiate a peace…
BURR
Vyjednať mier
[HAMILTON]
Or negotiate a time and place
HAMILTON
Alebo vyjednať čas a miesto
[BURR]
This is commonplace, ‘specially ‘tween recruits
BURR
Je to bežné miesto, obzvlášť medzi rekrútmi
[COMPANY]
Most disputes die, and no one shoots
Number four!
ZBOR
Väčšina sporov zomrie, a nikto nestrieľa
číslo štyri!
[LAURENS]
If they don’t reach a peace, that’s alright
Time to get some pistols and a doctor on site
LAURENS
Ak sa nezhodnú na miery, je to v poriadku
Je čas zobrať zbrane a doktora stranou
[HAMILTON]
You pay him in advance, you treat him with civility

HAMILTON
Zaplatíš mu dopredu, zdvorilo sa k nemu správaš
[BURR]
You have him turn around so he can have deniability
BURR
Musíš ho otočiť stranou nech to môže celé poprieť
[COMPANY]
Five!
ZBOR
Päť!
[LEE]
Duel before the sun is in the sky
LEE
Duel pred svitaním
[COMPANY]
Pick a place to die where it’s high and dry
Number six!
ZBOR
Nájdi miesto kde zomrieš niekde sucho a vysoko
Číslo šesť
[HAMILTON]
Leave a note for your next of kin
Tell ‘em where you been. Pray that hell or heaven lets you in
HAMILTON
Zanechaj list svojim príbuzným
Povedz kde si bol, modli sa že ťa peklo alebo nebo vpustí dnu
[COMPANY]
Seven!
ZBOR
Sedem
[LEE]
Confess your sins. Ready for the moment
Of adrenaline when you finally face your opponent
LEE
Vyznaj svoje hriech. Priprav sa na moment adrenalínu
keď sa stretneš s pritivníkom
[COMPANY]
Number eight!
ZBOR
Číslo Osem
Your last chance to negotiate
Send in your seconds, see if they can set the record straight…
Posledná šanca sa dohodnúť
Pošlite náhradníkov, uvidíme či to dohodnú
[BURR]
Alexander
BURR
Alexander
[HAMILTON]
Aaron Burr, sir
HAMILTON
Aaron Burr, pane
[BURR]
Can we agree that duels are dumb and immature?
BURR
Nemôžme sa zhodnúť na tom že duely sú hlúpe a detinské?
[HAMILTON]
Sure
But your man has to answer for his words, Burr
HAMILTON
Samozrejme
Ale váš muž musí pykať za svoje slová, Burr
[BURR]
With his life? We both know that’s absurd, sir

BURR
Životom? Obaja vieme že je to absurdné
[HAMILTON]
Hang on, how many men died because Lee was inexperienced and ruinous?
HAMILTON
Počkaj, koľko mužov zomrelo pretože Lee bol neskúsený a viedol nás do záhuby?
[BURR]
Okay, so we’re doin’ this
BURR
Dobre, takže ideme na tom
[COMPANY]
Number nine!
ZBOR
Číslo deväť
[HAMILTON]
Look ‘em in the eye, aim no higher
Summon all the courage you require
Then count
HAMILTON
Pozri sa im do očí a nie vyššie
Zhromaď všetku odvahu ktorá si to vyžaduje a
počítaj
[MEN]
One two three four
MUŽI
Jeden dva tri štyri
[FULL COMPANY]
Five six seven eight nine
ZBOR
Päť šesť sedem osem deväť
[HAMILTON/BURR]
Number
HAMILTON/BURR
Číslo
[COMPANY]
Ten paces!
ZBOR
Desať krokov
[HAMILTON/BURR]
Fire!
HAMILTON/BURR
Výstreľ!

Text pridala monchinella

Text opravila monchinella

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.