Playlisty Pokec
Reklama

Right Hand Man - text, preklad

playlist Playlist
[COMPANY]
British Admiral Howe’s got troops on the water
Thirty-two thousand troops in New York harbor
ZBOR
Britský admirál Howe má oddiely na vode
32 000 oddielov v New Yorkskom prístave
[ENSEMBLE 1]
Thirty-two thousand troops in New York harbor
When they surround our troops!
They surround our troops!
When they surround our troops!
[ENSEMBLE 2]
Thirty-two thousand troops in New York harbor
They surround our troops!
They surround our troops!
ZBOR1
32 000 oddielov v New Yorkskom prístave
Keď obkľúčia naše oddiely!
Obkľúčia naše oddiely
Keď obkľúčia naše oddiely
ZBOR2
32 000 oddielov v New Yorkskom prístave
Obkľúčia naše oddiely
Obkľúčia naše oddiely
[HAMILTON]
As a kid in the Caribbean I wished for a war
I knew that I was poor
I knew it was the only way to—
HAMILTON
Ako dieťa v Karibiku som si prial vojnu
vedel som že som chudobný
vedel som že to bola jediná cesta ako
Rise up! povstať
[HAMILTON]
If they tell my story
I am either gonna die on the battlefield in glory or—
HAMILTON
Ak budú vravieť môj príbeh
tak buď zomriem slávne na bojisku alebo
Rise up!
Povstanem!
[HAMILTON]
I will fight for this land
But there’s only one man
Who can give us a command so we can—

HAMILTON
Budem bojovať za túto krajinu
Ale je len jediný človek
ktorý nám môže dať rozkaz aby sme
Rise up! povstali!
[HAMILTON]
Understand? It’s the only way to—
HAMILTON
Rozumeno? Jediná cesta ako
Rise up! Rise up! povstať! povstať!
[HAMILTON]
Here he comes!
HAMILTON
Prichádza
[ENSEMBLE]
Here comes the General!
ZBOR
Prichádza generál
[BURR]
Ladies and gentlemen!
BURR
Dámy a páni
[ENSEMBLE]
Here comes the General!
ZBOR
Prichádza generál
[BURR]
The moment you’ve been waiting for!
BURR
Moment na ktorý ste čakali!
[ENSEMBLE]
Here comes the General!
ZBOR
Prichádza genrál
[BURR]
The pride of Mount Vernon!
BURR
Pýcha Mount Vernonu
[ENSEMBLE]
Here comes the General!
ZBOR
Prichádza generál!
[BURR]
George Washington!
BURR
George Washington
[WASHINGTON]
We are outgunned
Outmanned
Outnumbered
Outplanned
We gotta make an all out stand
Ayo, I’m gonna need a right-hand man.
[ENSEMBLE]
What?
What?
Buck, buck, buck, buck, buck!
WASHINGTON
Máme horšie zbrane
Menej mužov
menej všetkého
bez plánov
Budeme musieť vynaložiť všetko úsilie
Ayo, budem potrebovať moju pravú ruku.
ZBOR
Čože?
Čože?
Dolár, dolár, dolár, dolár, dolár!
Dolár, dolár, dolár, dolár, dolár!
Buck, buck, buck, buck, buck! WASHINGTON
SKontroluj to
Môžem hovoriť chvíľku úprimne?
Ale len chvíľku?
Sekundu keď odhalím ľuďom ako sa naozaj cítim
Prve na mňa pozerajú ako na moderného majora generála
Uctievaný Virgínsky veterán ktorý má všetkých mužov
Radia sa do zástupov, aby som stál na podstavci
Píšu listy príbuzným
Prikrášľujú moju eleganciu a výrenosť
Ale slon je v miestnosti
Pravdu máš v tvári keď počuješ britské kanóny
[WASHINGTON]
Check it—
Can I be real a second?
For just a millisecond?
Let down my guard and tell the people how I feel a second?
Now I’m the model of a modern major general
The venerated Virginian veteran whose men are all
Lining up, to put me up on a pedestal
Writin’ letters to relatives
Embellishin’ my elegance and eloquence
But the elephant is in the room
The truth is in ya face when ya hear the British cannons go…
ZBOR
Buuuuum!
[ENSEMBLE]
Boom!
WASHINGTON
Každá nádej na úspech je vrtkavá
Ako mám viesť ľudí keď ľudia ktorých vediem
sa neustále vzďaľujú?
Dali sme stop krvi prelievaniu keď si Briti zobrali Brooklyn
Rytieri sú klamári ale pozrite
[WASHINGTON]
Any hope of success is fleeting
How can I keep leading when the people I’m
Leading keep retreating?
We put a stop to the bleeding as the British take Brooklyn
Knight takes rook, but look

WASHINGTON
Máme horšie zbrane
Menej mužov
menej všetkého
bez plánov
Budeme musieť vynaložiť všetko úsilie
Ayo, budem potrebovať moju pravú ruku.
ZBOR
Čože?
Čože?
Dolár, dolár, dolár, dolár, dolár!
[WASHINGTON]
We are outgunned
Outmanned
Outnumbered
Outplanned
We gotta make an all out stand
Ayo, I’m gonna need a right-hand man
Incoming!
[ENSEMBLE]
What?
What?
Buck, buck, buck, buck, buck!
Dolár, dolár, dolár, dolár, dolár!
HAMITLON
Bombardujú Battery pozrite na tie škody
Buck, buck, buck, buck, buck! MULLIGAN
Rah!
[HAMILTON]
They’re battering down the Battery check the damages
HAMILTON
Musíme ich zastaviť a pripraviť o ich výhody
[MULLIGAN]
Rah!
MULLIGAN
Rah!
[HAMILTON]
We gotta stop ‘em and rob ‘em of their advantages
HAMILTON
Poďme tomu čeliť životnou silou akú nám Boh dal
Hamilton neopustí loď
Ukradnime ich kanóny
[MULLIGAN]
Rah!
MULLIGAN
Shh-bum!
Bum!
[HAMILTON]
Let’s take a stand with the stamina God has granted us
Hamilton won’t abandon ship
Yo, let’s steal their cannons—
WASHINGTON
Znie kanón, pozri na krv a sračky ako sa miesia
[MULLIGAN]
Shh-boom! [COMPANY]
Boom!
ZBOR
Bum
[WASHINGTON]
Goes the cannon, watch the blood and the shit spray and…
WASHINGTON
Znie kanón, opustili sme Kips bay a
[COMPANY]
Boom!
ZBOR
Bum!
[WASHINGTON]
Goes the cannon, we’re abandonin’ Kips Bay and…
WASHINGTON
Tam je ďalšia loď a
[COMPANY]
Boom!
ZBOR
Bum!
[WASHINGTON]
There’s another ship and…
WASHINGTON
Stratili sme južný cíp a
[COMPANY]
Boom!
ZBOR
Bum
[WASHINGTON]
We just lost the southern tip and…
WASHINGTON
Musíme újsť rýchlo do Harlemu, nemôžme prísť o ďalší cíp
Zbrane a kone sú závratné
Rozhodli sme sa rozdeliť
Moje sily sú plaché ako Briti strihajú mesto
Takto blízko k porážke, čelím šialenej prehliadke
Kričím do tváre tejto masovej vzbure
Sú títo muži tí s ktorými vybojujem Ameriku?
Ideme polnocou, Manhattan je v diaľke
Nedokážem byť všade naraz, ľudia
Vyžadujem si asistenta
[COMPANY]
Boom!

BURR
Vaša excelencia, pane!
[WASHINGTON]
We gotta run to Harlem quick, we can’t afford another slip
Guns and horses giddyup
I decide to divvy up
My forces, they’re skittish as the British cut the city up
This close to giving up, facing mad scrutiny
I scream in the face of this mass mutiny:
Are these the men with which I am to defend America?
We ride at midnight, Manhattan in the distance
I cannot be everywhere at once, people
I’m in dire need of assistance…
WASHINGTON
Kto si?

[BURR]
Your excellency, sir!
BURR
Aaron Burr, pane
Mám povolenie niečo povedať?
[WASHINGTON]
Who are you?
WASHINGTON
Nech sa páči
[BURR]
Aaron Burr, Sir?
Permission to state my case?
BURR
Pane
Bol som kapitánom pod generálom Montgomerym
Pokým ho nezasiahla guľka do krku v Quebecu
A no, v skratke
Myslím že by som vám mohol pomôcť
Cením si ako stále strieľate na Britov
z diaľky
[WASHINGTON]
As you were
WASHINGTON
Ah
[BURR]
Sir
I was a captain under General Montgomery
Until he caught a bullet in the neck in Quebec
And well, in summary
I think that I could be of some assistance
I admire how you keep firing on the British
From a distance
BURR
Mám pár otázok, pár nápadov na to
ako bojovať namiesto úteku na západ
[WASHINGTON]
Huh
WASHINGTON
Áno?
[BURR]
I have some questions, a couple of suggestions on how to fight instead of fleeing west
BURR
No
[WASHINGTON]
Yes?
HAMILTON
Vaša excelencia, chceli ste ma vidieť?
[BURR]
Well—
WASHINGTON
Hamilton, vstúpte, už ste stretli Burr?
[HAMILTON]
Your excellency, you wanted to see me?
HAMILTON
Áno pane
[WASHINGTON]
Hamilton, come in, have you met Burr?
HAMILTON & BURR
Stále sa stretávame
[HAMILTON]
Yes, sir
BURR
Vravel som, pane, teším sa na to keď uvidím ako sa nám naša stratégia podarí
[HAMILTON & BURR]
We keep meeting
WASHINGTON
Burr?
[BURR]
As I was saying, sir, I look forward to seeing your strategy play out
BURR
Pane?
[WASHINGTON]
Burr?
WASHINGTON
Zavri dvere keď budeš odchádzať
[BURR]
Sir?
(Burr odíde)
[WASHINGTON]
Close the door on your way out
HAMILTON
Spravil som niečo zle pane?
(Burr exits.) WASHINGTON
Naopak
Zavolal som vás pretože naše pravdepodobnosti sú mizivé
Vaša reputácia vás predchádza, ale musím sa zasmiať
[HAMILTON]
Have I done something wrong, sir?
HAMILTON
Pane?
[WASHINGTON]
On the contrary
I called you here because our odds are beyond scary
Your reputation precedes you, but I have to laugh
WASHINGTON
Hamilton, ako to že vás ešte nikto nezamestnáva?
[HAMILTON]
Sir?
HAMILTON
Pane!
[WASHINGTON]
Hamilton, how come no one can get you on their staff?
WASHINGTON
Nepochopte ma zle, ste mladý muž s úžasnými stykmi
Viem že ste ukradli britské kanóny keď sme boli v centre
Nathaniel Green a Henry Know vás chceli najať
[HAMILTON]
Sir!
HAMILTON
Aby som bol ich tajomník?
Nemyslím si
[WASHINGTON]
Don’t get me wrong, you’re a young man of great renown
I know you stole British cannons when we were still downtown
Nathaniel Green and Henry Knox wanted to hire you…
WASHINGTON
Prečo ste smutný?
[HAMILTON]
To be their Secretary? I don’t think so
HAMILTON
Niesom
[WASHINGTON]
Why’re you upset?
WASHINGTON
Je to fajn, chcete bojovať, ste po tom hladný
bol som ako vy keď som bol mladý
Hlava plná myšlienok na smrť ako mučeník
[HAMILTON]
I’m not—
HAMILTON
Áno
[WASHINGTON]
It’s alright, you want to fight, you’ve got a hunger
I was just like you when I was younger
Head full of fantasies of dyin’ like a martyr?
WASHINGTON
Umrieť je ľahké, mladý muž. Žitie je ťažšie
[HAMILTON]
Yes
HAMILTON
Prečo mi to vravíte?
[WASHINGTON]
Dying is easy, young man. Living is harder
WASHINGTON
Som úprimný
Pracujem len s tretinou toho čo náš kongres sľúbil
Sme len pušný prach čo za chvíľu exploduje
Potrebujem niekoho kto zapáli našu ťarchu. Tak?
[HAMILTON]
Why are you telling me this?
ZBOR
Nezahodím moju šancu
Nezahodím moju šancu
Som ako moja krajina, som mladý
dychtivý a hladný!
[WASHINGTON]
I’m being honest
I’m working with a third of what our Congress has promised
We are a powder keg about to explode
I need someone like you to lighten the load. So?
HAMILTON
Nezahodím moju šancu
[COMPANY EXCEPT HAMILTON]
I am not throwin’ away my shot!
I am not throwin’ away my shot!
Ayo, I’m just like my country, I’m young
Scrappy and hungry!
WASHINGTON
Synak
[HAMILTON]
I am not throwing away my shot!
WASHINGTON & ZBOR
Sme bez zbraní a mužov!
[WASHINGTON]
Son
HAMILTON
Potrebujete každú pomoc
Mám pár priateľov Laurens, Mulligan
Marquis de Lafayette, v poriadku a čo ďalšie?
[WASHINGTON & COMPANY]
We are outgunned, outmanned!
WASHINGTON & ZBOR
Bez všetkého, bez plánov
[HAMILTON]
You need all the help you can get
I have some friends. Laurens, Mulligan
Marquis de Lafayette, okay, what else?
HAMILTON
Potrebujeme nejakých špiónov v hre
Nejakých mužov pri kráľovi ktorý veci rozhýbu
[WASHINGTON & COMPANY]
Outnumbered, outplanned!
HAMILTON
Napíšem do kongresu a poviem čo potrebujeme
zásoby, vy zhromaždíte mužov
Nastane moment prekvapenia
Nadnesiem sa nad moju pozíciu, zorganizujem vaše informácie, pokým nepovstane príležitosť nášho nového národa. Pane!
[HAMILTON]
We’ll need some spies on the inside
Some King’s men who might let some things slide
ZBOR
Bum
Čik- búúúm!
Ooou oou ouu
ouuu oou oouu
[HAMILTON]
I’ll write to Congress and tell ‘em we need supplies, you rally the guys,
Master the element of surprise
I’ll rise above my station, organize your information, ‘til we rise to the occasion of our new nation. Sir! [COMPANY]
Boom!
Chicka-boom!
Whoa, whoa, whoa...
Whoa, whoa, whoa...
ooou ouuuo ouuuu

Whoa, whoa, whoa…
[ENSEMBLE]
Here comes the General!
ZBOR
Prichádza generál
[HAMILTON]
Rise up!
HAMILTON
Povstaň

What?
Čože?
[ENSEMBLE]
Here comes the General!
ZBOR
Prichádza generál
Rise up! Povstaň
What? Čože?
[ENSEMBLE]
Here comes the General!
ZBOR
Prichádza generál
[HAMILTON/SCHUYLER SISTERS]
Rise up!
HAMILTON/SCHUYLEROVÉ SESTRY
Povstaň
[LAURENS/LAFAYETTE/MULLIGAN]
What?
LAURENS/LAFAYETTE/MULLIGAN
Čože?
[COMPANY]
Here comes the General!
ZBOR
Prichádza generál
[HAMILTON]
What?
HAMILTON
Čože?
[WASHINGTON]
And his right hand man!
WASHINGTON
A jeho pravá ruka!
[COMPANY]
Boom!
ZBOR
Bum!

Text pridala monchinella

Videa přidala monchinella

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.