Playlisty Pokec
Reklama

One Last Time - text, preklad

playlist Playlist
[HAMILTON]
Mr. President, you asked to see me?
[HAMILTON]
Pane prezidente, chtěl jste mě vidět?
[WASHINGTON]
I know you’re busy
[WASHINGTON]
Vím, že jsi zaneprázdněn
[HAMILTON]
What do you need, sir? Sir?
[HAMILTON]
Co potřebujete, pane? Pane?
[WASHINGTON]
I wanna give you a word of warning
[WASHINGTON]
Chtěl jsem ti dát osobní varování
[HAMILTON]
Sir, I don’t know what you heard
But whatever it is, Jefferson started it
[HAMILTON]
Pane, nevím, co jste slyšel
Ale ať už jde o cokoli, Jefferson si začal
[WASHINGTON]
Thomas Jefferson resigned this morning
[WASHINGTON]
Thomas Jefferson dnes ráno rezignoval
[HAMILTON]
You’re kidding
[HAMILTON]
Žertujete
[WASHINGTON]
I need a favor
[WASHINGTON]
Potřebuji laskavost
[HAMILTON]
Whatever you say, sir, Jefferson will pay for his behavior
[HAMILTON]
Cokoli si řeknete, pane, Jefferson zaplatí za své chování
[WASHINGTON]
Shh. Talk less
[WASHINGTON]
Shh. Mluv méně
[HAMILTON]
I’ll use the press
I’ll write under a pseudonym, you’ll see what I can do to him—
[HAMILTON]
Využiji tisk
Napíšu tam pod pseudonymem, uvidíte, co mu můžu provést-
[WASHINGTON]
I need you to draft an address
[WASHINGTON]
Potřebuji, abys napsal projev
[HAMILTON]
Yes! He resigned. You can finally speak your mind—
[HAMILTON]
Ano! Rezignoval. Konečně můžete mluvit otevřeně-
[WASHINGTON]
No, he’s stepping down so he can run for President
[WASHINGTON]
Ne, odstoupil aby mohl kandidovat na prezidenta
[HAMILTON]
Ha. Good luck defeating you, sir
[HAMILTON]
Ha. Hodně štěstí, jestli Vás chce porazit
[WASHINGTON]
I’m stepping down. I’m not running for President
[WASHINGTON]
Já odstupuji. Nebudu kandidovat na prezidenta
[HAMILTON]
I’m sorry, what?
[HAMILTON]
Promiňte, cože to?
[WASHINGTON]
One last time
Relax, have a drink with me
One last time
Let’s take a break tonight
And then we’ll teach them how to say goodbye
To say goodbye
You and I
[WASHINGTON]
Naposledy
Uvolni se, napij se se mnou
Naposledy
Dnes večer si dáme pauzu
A potom je naučíme, jak říkat sbohem
Říkat sbohem
Ty a já
[HAMILTON]
No, sir, why?
[HAMILTON]
Ne, pane, proč?
[WASHINGTON]
I wanna talk about neutrality
[WASHINGTON]
Chci mluvit o neutrálnosti
[HAMILTON]
Sir, with Britain and France on the verge of war, is this the best time—
[HAMILTON]
Pane, s Británií a Francií na rozhraní války, je opravdu vhodná doba-
[WASHINGTON]
I want to warn against partisan fighting
[WASHINGTON]
Chci varovat lidi proti bitvám partyzánů
[HAMILTON]
But—
[HAMILTON]
Ale-
[WASHINGTON]
Pick up a pen, start writing
I wanna talk about what I have learned
The hard-won wisdom I have earned
[WASHINGTON]
Popadni pero, začni psát
Chci mluvit o tom, co jsem se naučil
Tu těžce-vydobytou moudrost, co jsem si vysloužil
[HAMILTON]
As far as the people are concerned
You have to serve, you could continue to serve—
[HAMILTON]
Dokud jsou lidé znepokojeni
Musíte sloužit, mohl byste dál sloužit-
[WASHINGTON]
No! One last time
The people will hear from me
One last time
And if we get this right
We’re gonna teach ‘em how to say
Goodbye
You and I—
[WASHINGTON]
Ne! Naposledy
Ode mě lidé uslyší
Naposledy
A pokud tohle zvládneme udělat správně
Naučíme je, jak říkat
Sbohem
Ty a já-
[HAMILTON]
Mr. President, they will say you’re weak
[HAMILTON]
Pane prezidente, řeknou, že jste slabý
[WASHINGTON]
No, they will see we’re strong
[WASHINGTON]
Ne, uvidí, že jsme silní
[HAMILTON]
Your position is so unique
[HAMILTON]
Vaše pozice je tak unikátní
[WASHINGTON]
So I’ll use it to move them along
[WASHINGTON]
Tak ji využiji k tomu, abych je posunul dopředu
[HAMILTON]
Why do you have to say goodbye?
[HAMILTON]
Proč musíte říkat sbohem?
[WASHINGTON]
If I say goodbye, the nation learns to move on
It outlives me when I’m gone
Like the scripture says:
“Everyone shall sit under their own vine and fig tree
And no one shall make them afraid.”
They’ll be safe in the nation we’ve made
I wanna sit under my own vine and fig tree
A moment alone in the shade
At home in this nation we’ve made
One last time
[WASHINGTON]
Pokud řeknu sbohem, národ se naučí jít dál
Přežije mě, až tu nebudu
Jak říká Písmo Svaté:
"Každý by měl sedět pod svou vlastní vinnou révou a fíkovníkem. A nikdo by v nich neměl budit strach."
V národě, který jsme vytvořili budou v bezpečí
Já chci sedět pod mou vinnou révou a fíkovníkem
Okamžik osamotě ve stínu
Doma, v tomto národě, který jsme vytvořili
Naposledy
[HAMILTON]
One last time
[HAMILTON]
Naposledy
[HAMILTON]
Though, in reviewing the incidents of my administration, I am unconscious of intentional error, I am nevertheless too sensible of my defects not to think it probable that I may have committed many errors. I shall also carry with me
[HAMILTON]
No, když si připomenu události mé správy,
jsem si nevědom úmyslných chyb, nicméně jsem si velmi dobře vědom mých vad, než abych si připustil, že jsem mohl udělat mnoho chyb. Taky bych si měl pamatovat
[HAMILTON]
The hope
That my country will
View them with indulgence;
And that
After forty-five years of my life dedicated to its service with an upright zeal
The faults of incompetent abilities will be
Consigned to oblivion, as I myself must soon be to the mansions of rest
I anticipate with pleasing expectation that retreat in which I promise myself to realize the sweet enjoyment of partaking, in the midst of my fellow-citizens, the benign influence of good laws
Under a free government, the ever-favorite object of my heart, and the happy reward, as I trust
Of our mutual cares, labors, and dangers. [WASHINGTON]
The hope
[HAMILTON]
Tu naději,
Že na ně má země
Bude nahlížet shovívavě
A to
Po pětačtyřiceti letech mého života odevzdaného této službě se poctivou horlivostí
Chyby nekompetentních schopností budou
Odevzdané nevšímavostí, jakmile sám odejdu do zámečku odpočinku
Předvídám s příjemným očekáváním, které se mění na slib, že si budu uvědomovat radost z účasti, mezi mými spoluobčany, počátek vlivu dobrých zákonů
Pod svobodnou vládou, vždy-nejoblíbenějším předmětem mého srdce, a šťastnou odměnu, jak věřím ve vzájemnou péči, práci a nebezpečí
[WASHINGTON]
Tu naději
View them with indulgence Bude nahlížet shovívavě
After forty-five years of my life dedicated to its service with an upright zeal Po pětačtyřiceti letech mého života odevzdaného této službě se poctivou horlivostí

Consigned to oblivion, as I myself must soon be to the mansions of rest
I anticipate with pleasing expectation that retreat in which I promise myself to realize the sweet enjoyment of partaking, in the midst of my fellow-citizens, the benign influence of good laws
Under a free government, the ever-favorite object of my heart, and the happy reward, as I trust
Of our mutual cares, labors, and dangers.
[WASHINGTON]
One last time
Odevzdané nevšímavostí, jakmile sám odejdu do zámečku odpočinku
Předvídám s příjemným očekáváním, které se mění na slib, že si budu uvědomovat radost z účasti, mezi mými spoluobčany, počátek vlivu dobrých zákonů
Pod svobodnou vládou, vždy-nejoblíbenějším předmětem mého srdce, a šťastnou odměnu, jak věřím ve vzájemnou péči, práci a nebezpečí
[WASHINGTON]
Naposledy
[ALL WOMEN]
George Washington’s going home!
[VŠECHNY ŽENY]
George Washington odchází domů
[HAMILTON]
Teach ‘em how to say goodbye
[HAMILTON]
Naučte je, jak se říká sbohem
[WASHINGTON]
You and I
[WASHINGTON]
Ty a já

Going home

Odcházím domů

History has its eyes on you
Historie tě pozoruje

We’re gonna teach ‘em how to
Say goodbye!
Teach ‘em how to
Say goodbye!
To say goodbye!
Naučíme je, jak
Říkat sbohem!
Naučíme je, jak
Říkat sbohem!
Say goodbye! Říkat sbohem!
One last time! [COMPANY]
George Washington’s going home
Naposledy! [SPOLEČNOST]
George Washington odchází domů
George Washington’s going home George Washington odchází domů
George Washington’s going home George Washington odchází domů
George Washington’s going home George Washington odchází domů
Teach ‘em how to say goodbye! Naučíme je, jak říkat sbohem!
Teach ‘em how! Naučíme je jak!
Say goodbye! Říkat sbohem!
Say goodbye! Říkat sbohem!
One last time! Naposledy!

Text pridala monchinella

Videa přidali monchinella, Teri_24

Preklad pridala Teri_24

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.