Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist
[BURR]
After the war I went back to New York
BURR
Po vojne som šiel naspäť do New Yorku
[HAMILTON]
A-After the war I went back to New York
HAMILTON
Po vojne som šiel naspäť do New Yorku
[BURR]
I finished up my studies and I practiced law

BURR
Dokončil som moje štúdium a venoval sa právu
[HAMILTON]
I practiced law, Burr worked next door
HMAILTON
Venoval som sa právu, Burr robil hneď vedľa
[BURR]
Even though we started at the very same time
Alexander Hamilton began to climb
How to account for his rise to the top?
Maaaaan, the man is
BURR
Aj keď sme začali naraz
Alexander Hamilton začal stúpať
Ako vysvetliť jeho postup na vrchol
Muuuuž, ten muž je
[BURR & ENSEMBLE]
Non-stop!
BURR&ZBOR
Nezastaviteľný
[HAMILTON]
Gentlemen of the jury, I’m curious, bear with me
Are you aware that we’re making hist’ry?
This is the first murder trial of our brand-new nation
The liberty behind
Deliberation—
HAMILTON
Gantleman poroty, som nerozhodný, maj so mnou strpenie
vieš o tom že tvoríme dejiny?
Toto je prvý vražedný prípad nášho nového národa
Sloboda za nami
Rozvážnosť
[ENSEMBLE]
Non-stop!
ZBOR
Nezastaviteľný
[HAMILTON]
I intend to prove beyond a shadow of a doubt
With my assistant counsel—
HAMILTON
Zamýšľal som sa ako dokázať za tieň pochybností
s mojím asistentom právneho zástupcu
[BURR]
Co-counsel
Hamilton, sit down
Our client Levi Weeks is innocent. Call your first witness
That’s all you had to say!
BURR
Právneho zástupcu
Hamilton, sadni si
Náš klient Levi Weeks je nevinný.
Zavolaj prvého svedka
To je to čo máš povedať
[HAMILTON]
Okay!
One more thing—
HAMILTON
Dobre
Ešte niečo
[BURR]
Why do you assume you’re the smartest in the room?
Why do you assume you’re the smartest in the room?
Why do you assume you’re the smartest in the room?
Soon that attitude may be your doom!
BURR
Prečo si myslíš že si najmúdrejší v miestnosti?
Prečo si myslíš že si najmúdrejší v miestnosti?
Prečo si myslíš že si najmúdrejší v miestnosti?
Čoskoro to tvoje správanie môže byť tvojím osudom!
[ENSEMBLE]
Awwww!
ZBOR
Awwwww
[BURR]
Why do you write like you’re running out of time?
Write day and night like you’re running out of time?
Ev’ry day you fight, like you’re running out of time
Keep on fighting. In the meantime— [ENSEMBLE]
Why do you write like you’re running out of time?
BUR
Prečo píšeš akoby ti dochádzal čas?
Píšeš deň aj noc akoby ti dochádzal čas?
Každý deň bojuješ akoby ti dochádzal čas
Bojuj ďalej, čoskoro
ZBOR
Prečo píšeš akoby ti dochádzal čas?

Ev’ry day you fight, like you’re running out of time
Každý deň bojuješ akoby ti dochádzal čas
Non-stop!
[HAMILTON]
Corruption’s such an old song that we can sing along in harmony
And nowhere is it stronger than in Albany
This colony’s economy’s increasingly stalling and
Nezastaviteľný
[HAMILTON]
Honestly, that’s why public service
Seems to be calling me [BURR & ENSEMBLE]
He’s just
Non-stop!
[HAMILTON]
I practiced the law, I practic’ly perfected it
I’ve seen injustice in the world and I’ve corrected it
Now for a strong central democracy
If not, then I’ll be Socrates
Throwing verbal rocks at these mediocrities
[ENSEMBLE]
Awww!

HAMILTON
Korupcia je stará pesnička ktorú vieme všetci spievať
v harmóniach
A nikde nie hlasnejšie ako v Albany
Ekonomika tejto kolónie sa zastavila v stúpaní a
[BURR]
Hamilton, at the Constitutional Convention:
HAMILTON
Úprimne, preto verejné služby
ma volajú
[HAMILTON]
I was chosen for the Constitutional Convention!
BURR A ZBOR
Je nezastaviteľný
[BURR]
There as a New York junior delegate:
HAMILTON
Venoval som sa právu, fakticky som ho vylepšil
Videl som vo svete neprávosť a tak som to napravil
Teraz za silnú demokraciu
Ak nie, tak budem Sokrates
hádzať verbálne kamene do tých priemerných
ZBOR
Awww!
[HAMILTON]
Now what I’m going to say may sound indelicate…
BURR
Hamilton, v ústavnom dohovore
[BURR]
Goes and proposes his own form of government!
His own plan for a new form of government!
HAMILTON
Bol som vybraný pre ústavný dohovor
[COMPANY]
Awwww!
BURR
Ako New Yorkský delegát

What?
HAMILTON
Teraz, možno to čo poviem bude znieť drzo
What?
[BURR]
Talks for six hours! The convention is listless!
BURR
Ide a žiada jeho vlastnú formu vlády
Jeho vlastný plán novej formy vlády
[ENSEMBLE MAN]
Bright young man…
ZBOR
Awwww!
[ANOTHER ENSEMBLE MAN]
Yo, who the f is this?
Čože?
[BURR]
Why do you always say what you believe?
Why do you always say what you believe?
Ev’ry proclamation guarantees free ammunition for your enemies!
Čože?
[BURR & MEN]
Why do you write like it’s
Going out of style?
Write day and night like it’s
Going out of style?
BURR
Rozprávajú sa 6 hodín! To stretnutie je apatické!
[COMPANY]
Why do you always say what you believe?
MUŽ
Milý mladý muž
MUŽ 2
Kto to do r je?
Awww! BURR
Prečo vždy vravíš to čomu veríš?
Prečo vždy vravíš to čomu veríš?
Každé vyhlásenie garantuje ďalšiu muníciu
tvojim nepriateľom!
[ALL WOMEN]
Going out of style, hey!
BURR A MUŽI
Prečo píšeš akoby to
vychádzalo z módy?
Píšeš dňom i nocou ako by to
vychádzalo z módy?
Going out of style, hey!
[BURR & COMPANY]
Ev’ry day you fight like it’s
Going out of style
Do what you do
ZBOR
Prečo vždy vravíš to čomu veríš?
[BURR]
Alexander?
Awwww
[HAMILTON]
Aaron Burr, sir
ŽENY
Vychádzalo z módy, hey
Vychádzalo z módy, hey
[BURR]
It’s the middle of the night
BURR A ZBOR
Každý deň bojuješ akoby
to vychádzalo z módy
Rob čo robíš
[HAMILTON]
Can we confer, sir?
BURR
Alexander?
[BURR]
Is this a legal matter?
HAMILTON
Aaron Burr, pane
[HAMILTON]
Yes, and it’s important to me
BURR
Je uprostred noci
[BURR]
What do you need?
HAMILTON
Môžme sa porozprávať, pane?
[HAMILTON]
Burr, you’re a better lawyer than me
BURR
Je to oficiálne?
[BURR]
Okay
HAMILTON
Áno, a pre mňa dôležité
[HAMILTON]
I know I talk too much, I’m abrasive
You’re incredible in court. You’re succinct, persuasive
My client needs a strong defense. You’re the solution
BURR
Čo potrebujete?
[BURR]
Who’s your client?
HAMILTON
Burr, si lepší právnik ako ja
[HAMILTON]
The new U.S. Constitution?
BURR
Fajn
[BURR]
No
HAMILTON
Viem že priveľa rozprávam, som drsný
Si skvelý na súde. Si stručný a presvedčivý
Moji klienti potrebujú silnú obranu. Si jediné riešenie
[HAMILTON]
Hear me out
BURR
Kto je tvoj klient?
[BURR]
No way!
HAMILTON
Ústava Spojených štátov
[HAMILTON]
A series of essays, anonymously published
Defending the document to the public
BURR
nie
[BURR]
No one will read it
HAMILTON
Vypočuj ma
[HAMILTON]
I disagree
BURR
Rozhodne nie
[BURR]
And if it fails?
HAMILTON
Séria esejí, anonymne publikovaná
Dokument obrany pre verejnosť
[HAMILTON]
Burr, that’s why we need it
BURR
Nikto si to neprečíta
[BURR]
The constitution’s a mess
HAMILTON
Nesúhlasím
[HAMILTON]
So it needs amendments
BURR
A ak to zlyhá?
[BURR]
It’s full of contradictions
HAMILTON
Burr, preto to potrebujeme
[HAMILTON]
So is independence
We have to start somewhere
BURR
Ústava je bordel
[BURR]
No. No way
HAMILTON
Preto potrebuje zmenu
[HAMILTON]
You’re making a mistake
BURR
Je plná rozporov
[BURR]
Good night
HAMILTON
A tak aj nezávislosť
Musíme niekde začať
[HAMILTON]
Hey
What are you waiting for?
What do you stall for?
BURR
Nie. Za žiadnu cenu
[BURR]
What?
HAMILTON
Robíš chybu
[HAMILTON]
We won the war
What was it all for?
Do you support this constitution?
BURR
Dobrú noc
[BURR]
Of course
HAMILTON
Hey
Na čo čakáš?
Čo očakávaš?
[HAMILTON]
Then defend it
BURR
Čože?
[BURR]
And what if you’re backing the wrong horse?
HAMILTON
Vyhrali sme bitku
Načo to bolo?
Podporuješ ústavu?
[HAMILTON]
Burr, we studied and we fought and we killed
For the notion of a nation we now get to build
For once in your life, take a stand with pride
I don’t understand how you stand to the side
BURR
Samozrejme
[BURR]
I’ll keep all my plans
Close to my chest
HAMILTON
Tak ju obraňuj
I’ll wait here and see
Which way the wind
Will blow
I’m taking my time
Watching the
Afterbirth of a nation
Watching the tension grow
[ENSEMBLE]
Wait for it, wait for
It, wait…
BURR
A čo ak mi chystáš zlého koňa?
Which way the wind
Will blow
I’m taking my time
Watching the
Afterbirth of a nation
Watching the tension grow
[ANGELICA]
I am sailing off to London
I’m accompanied by someone who always pays
I have found a wealthy husband
Who will keep me in comfort for all my days
He is not a lot of fun, but there’s no one
Who can match you for turn of phrase
My Alexander
HAMILTON
Burr, študovali sme a bohovali a zabíjali
za predstavu národa, ktorý práve môžme postaviť
Aspoň raz v živote sa postav s hrdosťou
Nerozumiem prečo postávaš opodiaľ
[HAMILTON]
Angelica
BURR
Ponechám si všetky moje plány
pre seba
[ANGELICA]
Don’t forget to write
Budem tu a pozerať sa
Kade vietor
povanie
Dávam si pauzu
pozerám sa na
neskorší zrod národa
pozerám ako napätie rastie
ZBOR
Čakám na to, čakám na to
čakám
[ELIZA]
Look at where you are
Look at where you started
The fact that you’re alive is a miracle
Just stay alive, that would be enough
And if your wife could share a fraction of your time
If I could grant you peace of mind
Would that be enough?
kade povanie vietor
Beriem si pauzu
pozerám sa na
neskorší zrod národa
a pozerám ako rastie napätie
[BURR]
Alexander joins forces with James Madison and John Jay to write a series of essays defending the new United States Constitution, entitled The Federalist Papers. The plan was to write a total of twenty-five essays, the work divided evenly among the three men. In the end, they wrote eighty-five essays, in the span of six months. John Jay got sick after writing five. James Madison wrote twenty-nine. Hamilton wrote the other fifty-one!
ANGELICA
Odchádzam do Londýn
V spoločnosti niekoho kto vždy platí
Našla som si bohatého manžela
ktorý ma bude živiť do konca života
Nieje s ním práve zábava, ale nieje nikto iný
kto by sa ti vyrovnal
Môj Alexander
[BURR]
How do you write like you’re
Running out of time?
Write day and night like you’re
Running out of time?
[BURR AND MEN]
Ev’ry day you fight like you’re
Running out of time like you’re
Running out of time
Are you running out of time?
[ALL WOMEN]
Running out of time?
HAMILTON
Angelica
Running out of time? ANGELICA
Nezabudni napísať

Running out of time
Running out of time
Awwww!
[FULL COMPANY (EXCEPT HAMILTON)]
How do you write like tomorrow won’t arrive?
How do you write like you need it to survive?
How do you write ev’ry second you’re alive?
Ev’ry second you’re alive? Ev’ry second you’re alive?
ELIZA
Pozri kde si
Pozri kde si začal
Fakt že si nažive je zázrak
Zostaň na žive, to postačí
A ak tvoja manželka si zaslúži aspoň trochu tvojho času
Ak by som ti mohla dať kúsok z mojej mysle
bolo by to dosť?
[WASHINGTON]
They are asking me to lead
I am doing the best I can
To get the people that I need
I’m asking you to be my right hand man
BURR
Alexander sa pridal k silám s Jamesom Madisonom a John Jayom aby napísali sériu esejí ktoré obraňujú novú ústavu Spojených štátov, pod názvom Listy Federalistom. Plán bol napísať 25 esejí, ktorý si prácu rozdelia rovným dielom medzi troch. Nakoniec, napísali 85 esejí v období 6 mesiacov. John Jay ochorel po napísaní piatej. James Madison napísal 29. Hamilton napísal zvyšných 51
[HAMILTON]
Treasury or State?
BURR
Ako to že píšeš akoby ti dochádzal čas?
Píšeš cez deň a noc akoby
ti dochádzal čas
Dochádza ti čas?
BURR A MUŽI
Každý deň bojuješ akoby
ti dochádzal čas
Dochádza ti čas?
[WASHINGTON]
I know it’s a lot to ask
ŽENY
Dochádza ti čas?
[HAMILTON]
Treasury or State?
Dochádza ti čas?
[WASHINGTON]
To leave behind the world you know…
Dochádza ti čas
Dochádza ti čas
Aww
ZBOR
Ako to že píšeš akoby nemal prísť zajtrajšok?
Ako to že píšeš akoby si potreboval prežiť?
Ako to že píšeš každú sekundu svojho života?
Každú sekundu života? Každú sekundu života?
[HAMILTON]
Sir, do you want me to run the Treasury or State department?
WASHINGTON
Chcú aby som ich viedol
Robím to čo najlepšie môžem
aby som dal ľuďom čo potrebujú
Chcem aby si bol mojou pravou rukou
[WASHINGTON]
Treasury
HAMILTON
Finančníctvo alebo štát?
[HAMILTON]
Let’s go
WASHINGTON
Viem že žiadam veľa
[ELIZA]
Alexander…
HAMILTON
Finančníctvo alebo štát?
[HAMILTON]
I have to leave
WASHINGTON
aby si za sebou zanechal svet
[ELIZA]
Alexander—
HAMILTON
Pane, chcete aby som sa staral o financie alebo štát?
[HAMILTON]
Look around, look around at how lucky we are to be alive right now
WASHINGTON
Financie
[ELIZA]
Helpless…
HAMILTON
Poďme!
[HAMILTON]
They are asking me to lead
ELIZA
Alexander
[ELIZA]
Look around, isn’t this enough?
HAMILTON
Musím odísť
[ANGELICA]
He will never be satisfied
ELIZA
Alexander
He will never be satisfied
Satisfied
Satisfied…
HAMILTON
Pozri sa, pozri sa akí môžeme byť šťastní že žijeme práve teraz
ELIZA
Bezmocná
HAMILTON
Chcú aby som viedol
ELIZA
Potri sa, nieje to dosť?
He will never be satisfied ANGELICA
Nikdy nebude spokojný
Satisfied… Nikdy nebude spokojný
spokojný
spokojný
Satisfied... Nikdy nebude spokojný
spokojný
spokojný
Prečo bojuješ akoby
Why do you fight like
[ELIZA]
What would be enough
To
Be satisfied
Satisfied
Satisfied…
ELIZA
Čo by bolo dosť aby
som ťa uspokojila
uspokojila
Obzri sa
obzri sa
Nieje to dosť?
Čo by bolo dosť?
Look around
Look around!
Isn’t this enough?
What would be enough?
Prečo bojuješ akoby...
WASHINGTON
Dejiny majú oči
na
Why do you fight like tebe!
WASHINGTON /MULLIGAN /LAURENCE /LAFFAYETTE
Dejiny majú oči

[WASH]
History has its eyes…
na
On… tebe!
You! BURR
Prečo si myslíš že si najmúdrejší v miestnosti?
Prečo si myslíš že si najmúdrejší v miestnosti?
Prečo si myslíš že si najmúdrejší v miestnosti?
Čoskoro bude tvoje správanie tvojím osudom!
Prečo bojuješ akoby ti dochádzal čas?
Prečo bojuješ akobe..

[WASH/MULL/LAUR/LAF]
History has its eyes…
On…
You...
ZBOR
Nezastaviteľný
Nezastaviteľný
Nezastaviteľný
ZBOR
Dejiny majú oči na tebe
HAMILTON
Nezahodím moju šancu

[BURR]
Why do you assume you’re the smartest in the room? Why do you assume you’re the smartest in the room? Why do you assume you’re the smartest in the room?
Soon that attitude’s gonna be your doom!
Why do you fight like you’re running out of time?
Why do you fight like
Nezahodím moju šancu
Som Alexander Hamilton

Nezahodím moju šancu
[Ens]
Non-stop!

Non-stop!
Non-stop!
Non-stop!
[COMPANY]
History has its eyes on you
[HAMILTON]
I am not throwin’ away my shot!
I am not throwin’ away my shot!
I am
Alexander Hamilton!

I am not throwin’ away my shot!

Text pridala monchinella

Videa přidali Teri_24, monchinella

Preklad pridala monchinella

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.