Playlisty Pokec
Reklama
playlist Playlist
[BURR]
After the war I went back to New York
BURR
Po vojne som šiel naspäť do New Yorku
[HAMILTON]
A-After the war I went back to New York
HAMILTON
Po vojne som šiel naspäť do New Yorku
[BURR]
I finished up my studies and I practiced law

BURR
Dokončil som moje štúdium a venoval sa právu
[HAMILTON]
I practiced law, Burr worked next door
HMAILTON
Venoval som sa právu, Burr robil hneď vedľa
[BURR]
Even though we started at the very same time
Alexander Hamilton began to climb
How to account for his rise to the top?
Maaaaan, the man is
BURR
Aj keď sme začali naraz
Alexander Hamilton začal stúpať
Ako vysvetliť jeho postup na vrchol
Chlape, ten muž je
[BURR & ENSEMBLE]
Non-stop!
BURR&ZBOR
Nezastaviteľný
[HAMILTON]
Gentlemen of the jury, I’m curious, bear with me
Are you aware that we’re making hist’ry?
This is the first murder trial of our brand-new nation
The liberty behind
Deliberation—
HAMILTON
Gentleman poroty, som nerozhodný, maj so mnou strpenie
vieš o tom že tvoríme dejiny?
Toto je prvý prípad vraždy nášho nového národa
Sloboda za nami
Rozvážnosť
[ENSEMBLE]
Non-stop!
ZBOR
Nezastaviteľný
[HAMILTON]
I intend to prove beyond a shadow of a doubt
With my assistant counsel—
HAMILTON
Mám v pláne prekročiť svoj tieň pochybností
s mojím asistentom právneho zástupcu-
[BURR]
Co-counsel
Hamilton, sit down
Our client Levi Weeks is innocent. Call your first witness
That’s all you had to say!
BURR
Právneho zástupcu
Hamilton, sadni si
Náš klient Levi Weeks je nevinný.
Zavolaj svojho prvého svedka
To je všetko čo máš povedať
[HAMILTON]
Okay!
One more thing—
HAMILTON
Dobre
Ešte niečo
[BURR]
Why do you assume you’re the smartest in the room?
Why do you assume you’re the smartest in the room?
Why do you assume you’re the smartest in the room?
Soon that attitude may be your doom!
BURR
Prečo si myslíš že si najmúdrejší v miestnosti?
Prečo si myslíš že si najmúdrejší v miestnosti?
Prečo si myslíš že si najmúdrejší v miestnosti?
Čoskoro to tvoje správanie môže byť tvojím osudom!
[ENSEMBLE]
Awwww!
ZBOR
Awwwww
[BURR]
Why do you write like you’re running out of time?
Write day and night like you’re running out of time?
Ev’ry day you fight, like you’re running out of time
Keep on fighting. In the meantime— [ENSEMBLE]
Why do you write like you’re running out of time?
BUR
Prečo píšeš akoby ti dochádzal čas?
Píšeš deň aj noc akoby ti dochádzal čas?
Každý deň bojuješ akoby ti dochádzal čas
Bojuj ďalej, čoskoro-
ZBOR
Prečo píšeš akoby ti dochádzal čas?

Ev’ry day you fight, like you’re running out of time
Každý deň bojuješ akoby ti dochádzal čas
Non-stop!
[HAMILTON]
Corruption’s such an old song that we can sing along in harmony
And nowhere is it stronger than in Albany
This colony’s economy’s increasingly stalling and
Nezastaviteľný
HAMILTON
Korupcia je stará pesnička ktorú vieme všetci spievať
v harmóniach
A nikde nie hlasnejšie ako v Albany
Ekonomika tejto kolónie sa zastavila v stúpaní a
[HAMILTON]
Honestly, that’s why public service
Seems to be calling me [BURR & ENSEMBLE]
He’s just
Non-stop!
[HAMILTON]
I practiced the law, I practic’ly perfected it
I’ve seen injustice in the world and I’ve corrected it
Now for a strong central democracy
If not, then I’ll be Socrates
Throwing verbal rocks at these mediocrities
[ENSEMBLE]
Awww!
HAMILTON
Úprimne, preto si myslím že ma verejné služby
volajú
[BURR]
Hamilton, at the Constitutional Convention:
BURR A ZBOR
Je nezastaviteľný
[HAMILTON]
I was chosen for the Constitutional Convention!
HAMILTON
Venoval som sa právu, fakticky som ho vylepšil
Videl som vo svete neprávosť a tak som to napravil
Teraz za silnú demokraciu
Ak nie, tak budem Sokrates
hádzať verbálne kamene do tých priemerných
ZBOR
Awww!
[BURR]
There as a New York junior delegate:
BURR
Hamilton, v ústavnom dohovore
[HAMILTON]
Now what I’m going to say may sound indelicate…
HAMILTON
Bol som vybraný pre ústavný dohovor
[BURR]
Goes and proposes his own form of government!
His own plan for a new form of government!
BURR
Ako New Yorkský delegát
[COMPANY]
Awwww!
HAMILTON
Teraz, možno to čo poviem bude znieť drzo

What?
BURR
Ide a žiada jeho vlastnú formu vlády
Jeho vlastný plán novej formy vlády
What?
[BURR]
Talks for six hours! The convention is listless!
ZBOR
Awwww!
[ENSEMBLE MAN]
Bright young man…
Čože?
[ANOTHER ENSEMBLE MAN]
Yo, who the f is this?
Čože?
[BURR]
Why do you always say what you believe?
Why do you always say what you believe?
Ev’ry proclamation guarantees free ammunition for your enemies!
BURR
Rozpráva 6 hodín! To stretnutie je apatické!
[BURR & MEN]
Why do you write like it’s
Going out of style?
Write day and night like it’s
Going out of style?
MUŽ
Milý mladý muž
[COMPANY]
Why do you always say what you believe?
MUŽ 2
Kto to do r.. je?
BURR
Prečo vždy vravíš to čomu veríš?
Prečo vždy vravíš to čomu veríš?
Každé vyhlásenie garantuje ďalšiu muníciu
tvojim nepriateľom!
Awww! BURR A MUŽI
Prečo píšeš akoby to
vychádzalo z módy?
Píšeš dňom i nocou ako by to
vychádzalo z módy?
[ALL WOMEN]
Going out of style, hey!
ZBOR
Prečo vždy vravíš to čomu veríš?
Going out of style, hey!
[BURR & COMPANY]
Ev’ry day you fight like it’s
Going out of style
Do what you do
Awwww
[BURR]
Alexander?
ŽENY
Vychádzalo z módy, hey
Vychádzalo z módy, hey
[HAMILTON]
Aaron Burr, sir
BURR A ZBOR
Každý deň bojuješ akoby
to vychádzalo z módy
Rob čo robíš
[BURR]
It’s the middle of the night
BURR
Alexander?
[HAMILTON]
Can we confer, sir?
HAMILTON
Aaron Burr, pane
[BURR]
Is this a legal matter?
BURR
Je uprostred noci
[HAMILTON]
Yes, and it’s important to me
HAMILTON
Môžeme sa porozprávať, pane?
[BURR]
What do you need?
BURR
Je to oficiálne?
[HAMILTON]
Burr, you’re a better lawyer than me
HAMILTON
Áno, a pre mňa dôležité
[BURR]
Okay
BURR
Čo potrebujete?
[HAMILTON]
I know I talk too much, I’m abrasive
You’re incredible in court. You’re succinct, persuasive
My client needs a strong defense. You’re the solution
HAMILTON
Burr, si lepší právnik ako ja
[BURR]
Who’s your client?
BURR
Fajn
[HAMILTON]
The new U.S. Constitution?
HAMILTON
Viem že priveľa rozprávam, som drsný
Si skvelý na súde. Si stručný a presvedčivý
Môj klient potrebuje silnú obranu. Si jediné riešenie
[BURR]
No
BURR
Kto je tvoj klient?
[HAMILTON]
Hear me out
HAMILTON
Ústava Spojených štátov
[BURR]
No way!
BURR
nie
[HAMILTON]
A series of essays, anonymously published
Defending the document to the public
HAMILTON
Vypočuj ma
[BURR]
No one will read it
BURR
Rozhodne nie
[HAMILTON]
I disagree
HAMILTON
Séria esejí, anonymne publikovaná
Dokument obrany pre verejnosť
[BURR]
And if it fails?
BURR
Nikto to nebude čítať
[HAMILTON]
Burr, that’s why we need it
HAMILTON
Nesúhlasím
[BURR]
The constitution’s a mess
BURR
A ak to zlyhá?
[HAMILTON]
So it needs amendments
HAMILTON
Burr, preto to potrebujeme
[BURR]
It’s full of contradictions
BURR
Ústava je bordel
[HAMILTON]
So is independence
We have to start somewhere
HAMILTON
Preto potrebuje zmenu
[BURR]
No. No way
BURR
Je plná rozporov
[HAMILTON]
You’re making a mistake
HAMILTON
Ako aj nezávislosť
Musíme niekde začať
[BURR]
Good night
BURR
Nie. Za žiadnu cenu
[HAMILTON]
Hey
What are you waiting for?
What do you stall for?
HAMILTON
Robíš chybu
[BURR]
What?
BURR
Dobrú noc
[HAMILTON]
We won the war
What was it all for?
Do you support this constitution?
HAMILTON
Hey
Na čo čakáš?
Čo očakávaš?
[BURR]
Of course
BURR
Čože?
[HAMILTON]
Then defend it
HAMILTON
Vyhrali sme bitku
Načo to bolo?
Podporuješ ústavu?
[BURR]
And what if you’re backing the wrong horse?
BURR
Samozrejme
[HAMILTON]
Burr, we studied and we fought and we killed
For the notion of a nation we now get to build
For once in your life, take a stand with pride
I don’t understand how you stand to the side
HAMILTON
Tak ju obraňuj
[BURR]
I’ll keep all my plans
Close to my chest
BURR
A čo ak chrániš zlého koňa?
I’ll wait here and see
Which way the wind
Will blow
I’m taking my time
Watching the
Afterbirth of a nation
Watching the tension grow
[ENSEMBLE]
Wait for it, wait for
It, wait…
HAMILTON
Burr, študovali sme a bojovali a zabíjali
za predstavu národa, ktorý práve môžeme postaviť
Aspoň raz v živote sa postav s hrdosťou
Nerozumiem prečo postávaš opodiaľ
Which way the wind
Will blow
I’m taking my time
Watching the
Afterbirth of a nation
Watching the tension grow
[ANGELICA]
I am sailing off to London
I’m accompanied by someone who always pays
I have found a wealthy husband
Who will keep me in comfort for all my days
He is not a lot of fun, but there’s no one
Who can match you for turn of phrase
My Alexander
BURR
Ponechám si všetky moje plány
pre seba
[HAMILTON]
Angelica
Budem tu a pozerať sa
Kade vietor
povanie
Dávam si pauzu
pozerám sa na
neskorší zrod národa
pozerám ako napätie rastie
ZBOR
Čakám na to, čakám na to
čakám
[ANGELICA]
Don’t forget to write
kade povanie vietor
Beriem si pauzu
pozerám sa na
neskorší zrod národa
a pozerám ako rastie napätie
[ELIZA]
Look at where you are
Look at where you started
The fact that you’re alive is a miracle
Just stay alive, that would be enough
And if your wife could share a fraction of your time
If I could grant you peace of mind
Would that be enough?
ANGELICA
Odchádzam do Londýn
V spoločnosti niekoho kto vždy platí
Našla som si bohatého manžela
ktorý ma bude živiť do konca života
Nie je s ním práve zábava, ale nie je nikto iný
kto by sa ti vyrovnal
Môj Alexander
[BURR]
Alexander joins forces with James Madison and John Jay to write a series of essays defending the new United States Constitution, entitled The Federalist Papers. The plan was to write a total of twenty-five essays, the work divided evenly among the three men. In the end, they wrote eighty-five essays, in the span of six months. John Jay got sick after writing five. James Madison wrote twenty-nine. Hamilton wrote the other fifty-one!
HAMILTON
Angelica
[BURR]
How do you write like you’re
Running out of time?
Write day and night like you’re
Running out of time?
[BURR AND MEN]
Ev’ry day you fight like you’re
Running out of time like you’re
Running out of time
Are you running out of time?
[ALL WOMEN]
Running out of time?
ANGELICA
Nezabudni napísať
Running out of time? ELIZA
Pozri kde si
Pozri kde si začal
Fakt že si nažive je zázrak
Zostaň na žive, to postačí
A ak tvoja manželka si zaslúži aspoň trochu tvojho času
Ak by som ti mohla dať kúsok z mojej mysle
bolo by to dosť?

Running out of time
Running out of time
Awwww!
[FULL COMPANY (EXCEPT HAMILTON)]
How do you write like tomorrow won’t arrive?
How do you write like you need it to survive?
How do you write ev’ry second you’re alive?
Ev’ry second you’re alive? Ev’ry second you’re alive?
BURR
Alexander spojil sily s Jamesom Madisonom a John Jayom aby napísali sériu esejí ktoré obraňujú novú ústavu Spojených štátov, pod názvom Listy Federalistom. Plán bol napísať 25 esejí, ktorý si prácu rozdelia rovným dielom medzi troch. Nakoniec, napísali 85 esejí v období 6 mesiacov. John Jay ochorel po napísaní piatej. James Madison napísal 29. Hamilton napísal zvyšných 51
[WASHINGTON]
They are asking me to lead
I am doing the best I can
To get the people that I need
I’m asking you to be my right hand man
BURR
Ako to že píšeš akoby ti dochádzal čas?
Píšeš cez deň a noc akoby
ti dochádzal čas
Dochádza ti čas?
BURR A MUŽI
Každý deň bojuješ akoby
ti dochádzal čas
Dochádza ti čas?
[HAMILTON]
Treasury or State?
ŽENY
Dochádza ti čas?
[WASHINGTON]
I know it’s a lot to ask
Dochádza ti čas?
[HAMILTON]
Treasury or State?
Dochádza ti čas
Dochádza ti čas
Aww
ZBOR
Ako to že píšeš akoby nemal prísť zajtrajšok?
Ako to že píšeš akoby si potreboval prežiť?
Ako to že píšeš každú sekundu svojho života?
Každú sekundu života? Každú sekundu života?
[WASHINGTON]
To leave behind the world you know…
WASHINGTON
Chcú aby som ich viedol
Robím to najlepšie čo môžem
aby som dal ľuďom čo potrebujú
Chcem aby si bol mojou pravou rukou
[HAMILTON]
Sir, do you want me to run the Treasury or State department?
HAMILTON
Financie alebo zahraničie?
[WASHINGTON]
Treasury
WASHINGTON
Viem že žiadam veľa
[HAMILTON]
Let’s go
HAMILTON
Finncie alebo zahraničie?
[ELIZA]
Alexander…
WASHINGTON
aby si za sebou zanechal svet
[HAMILTON]
I have to leave
HAMILTON
Pane, chcete aby som sa staral o financie alebo zahraničie?
[ELIZA]
Alexander—
WASHINGTON
Financie
[HAMILTON]
Look around, look around at how lucky we are to be alive right now
HAMILTON
Poďme na to!
[ELIZA]
Helpless…
ELIZA
Alexander
[HAMILTON]
They are asking me to lead
HAMILTON
Musím odísť
[ELIZA]
Look around, isn’t this enough?
ELIZA
Alexander
[ANGELICA]
He will never be satisfied
HAMILTON
Pozri sa, pozri sa akí môžeme byť šťastní že žijeme práve teraz
He will never be satisfied
Satisfied
Satisfied…
ELIZA
Bezmocná
HAMILTON
Chcú aby som viedol
ELIZA
Pozri sa oko, nie je to dosť?
ANGELICA
Nikdy nebude spokojný
He will never be satisfied Nikdy nebude spokojný
spokojný
spokojný
Satisfied… Nikdy nebude spokojný
spokojný
spokojný
Satisfied... Prečo bojuješ akoby
ELIZA
Čo by bolo dosť aby
som ťa uspokojila
uspokojila
Why do you fight like
[ELIZA]
What would be enough
To
Be satisfied
Satisfied
Satisfied…
Obzri sa
obzri sa
Nie je to dosť?
Čo by bolo dosť?
Prečo bojuješ akoby...
Look around
Look around!
Isn’t this enough?
What would be enough?
WASHINGTON
Dejiny majú oči
na
tebe!
Why do you fight like WASHINGTON /MULLIGAN /LAURENCE /LAFFAYETTE
Dejiny majú oči
na

[WASH]
History has its eyes…
tebe!
On… BURR
Prečo si myslíš že si najmúdrejší v miestnosti?
Prečo si myslíš že si najmúdrejší v miestnosti?
Prečo si myslíš že si najmúdrejší v miestnosti?
Čoskoro bude tvoje správanie tvojím osudom!
Prečo bojuješ akoby ti dochádzal čas?
Prečo bojuješ akoby..
You! ZBOR
Nezastaviteľný
Nezastaviteľný
Nezastaviteľný

[WASH/MULL/LAUR/LAF]
History has its eyes…
On…
You...
ZBOR
Dejiny majú oči na tebe
HAMILTON
Nezahodím moju šancu
Nezahodím moju šancu

[BURR]
Why do you assume you’re the smartest in the room? Why do you assume you’re the smartest in the room? Why do you assume you’re the smartest in the room?
Soon that attitude’s gonna be your doom!
Why do you fight like you’re running out of time?
Why do you fight like
Som Alexander Hamilton

Nezahodím moju šancu
[Ens]
Non-stop!

Non-stop!
Non-stop!
Non-stop!
[COMPANY]
History has its eyes on you
[HAMILTON]
I am not throwin’ away my shot!
I am not throwin’ away my shot!
I am
Alexander Hamilton!

I am not throwin’ away my shot!

Text pridala monchinella

Videa přidali Teri_24, monchinella

Preklad pridala monchinella

Preklad opravila monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.