Playlisty Pokec
Reklama

Farmer Refuted - text, preklad

playlist Playlist
[SEABURY]
Hear ye, hear ye! My name is Samuel Seabury
And I present “Free Thoughts on the
Proceedings of the Continental Congress!”
Heed not the rabble who scream revolution
They have not your interests at heart
SEABURY
Počúvaj, počúvaj! Volám sa Samuel Seabury
A predstavujem "Slobodné myšlienky o jednaní kontinentálne kongresu"
Nepočúvajte tú zberbu čo kričí po revolúcií
Vaše srdcia nemusia zaujímať
[MULLIGAN]
Oh my God. Tear this dude apart
MULLIGAN
Oh pre Boha. Skoncujte s tým chlapom niekto
[SEABURY]
Chaos and bloodshed are not a solution
Don’t let them lead you astray
This Congress does not speak for me
SEABURY
Chaos a krviprelievanie niesu cesta
Nenechajte sa vyviesť z cesty
Tento kongres nehovorí za mňa
[BURR]
Let him be
BURR
Nechajte ho
[SEABURY]
They’re playing a dangerous game
I pray the king shows you his mercy
For shame, for shame…
SEABURY
Hrajú nebezpečnú hru
Modlím sa aby sa nad vami kráľ zmiloval
Tá hanba! Hanba!
[HAMILTON]
Yo!
HAMILTON
Yo
He’d have you all unravel at the
Sound of screams but the
Revolution is comin’
The have-nots are gonna
Win this
It’s hard to listen to you with a straight face
Najradšej by vás všetkých rozpáral za
za zvuku kriku ale
revolúcia prichádza
Tí nemajetní
to vyhrajú
ťažko sa na teba pozerať s kamennou tvárou
Chaos and bloodshed already haunt us, honestly you shouldn’t even talk. And what about Boston? Look at the cost, n’ all that we’ve lost n’ you talk
About Congress?!
Chaos a krviprelievanie nás už prenasledujú, úprimne?
Ani by si nemal rozprávať. A čo Boston? Pozri sa na tú cenu a čo všetko sme stratili a ty vravíš o kongrese?
My dog speaks more eloquently than thee! Môj pes mi povie viac ako ty!
But strangely, your mange is the same Ale že vaša prašivina stále rovnaká!

Is he in Jersey?
Je v Jersey?
For the revolution! Kvôli revolúcií!
[SEABURY]
Heed not the rabble
Who scream
Revolution, they
Have not your
Interests
At heart
SEABURY
Nepočúvajte tú zberbu
čo kričí
po revolúcií
Vaše
srdcia nemusia
zaujímať

Chaos and bloodshed are
Not a
Solution. Don’t
Let them lead you
Astray
This Congress does not
Speak for me
They’re playing a dangerous game Chaos a krviprelievanie
niesu riešenie.
Nenechajte sa
vyviesť z cesty
Tento kongres
nehovorí za mňa

I pray the king shows you his mercy
Hrajú nebezpečnú hru
For shame Modlím sa aby kráľ ukázal svoju milosť
For shame! Za tú hanbu!
Za tú hanbu!
[COMPANY]
For the revolution!

SPOLOČNOSŤ
Za revolúciu!
[SEABURY]
Heed—
SEABURRY
Nepočúvajte
[HAMILTON]
If you repeat yourself again I’m gonna—
HAMILTON
Ak sa ešte raz zopakujem tak budem
[SEABURY/HAMILTON]
Scream—
SEABURY/HAMILTON
Kričať
[HAMILTON]
Honestly, look at me, please don’t read!
HAMILTON
Úprimne sa na mňa pozri a nečítaj!
[SEABURY]
Not your interests—
SEABURY
Nezaujímajú
[HAMILTON]
Don’t modulate the key then not debate with me!
Why should a tiny island across the sea regulate the price of tea?
HAMILTON
Neprispôsobuj si pointu a nehádaj sa so mnou!
Prečo by malý ostrov za morom mal ovplyvňovať
cenu čaju?
[BURR]
Alexander, please!
BURR
Alexander, no tak!
[HAMILTON]
Burr, I’d rather be divisive than indecisive, drop the niceties
HAMILTON
Burr, radšej bude rozvráčač než nerozhodný,
zanechám servitku pred ústami
[ENSEMBLE]
Silence! A message from the King!
A message from the King!
SPOLOČNOSŤ
Ticho! Správa od kráľa!
Správa od kráľa!
[FULL COMPANY]
A message from the King!
VŠETCI
Správa od kráľa

Text pridala monchinella

Videa přidali Shadows_Die, monchinella

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.