Playlisty Pokec
Reklama

Cabinet Battle #2 - text, preklad

playlist Playlist
[Washington]
The issue on the table: France is on the verge of war with England
And do we provide aid and our troops to our French allies or do we stay out of it?
Remember, my decision on this matter is not subject to congressional approval
The only person you have to convince is me
Secretary Jefferson, you have the floor, sir
[WASHINGTON]
Problém k diskuzi : Francie je na rozhraní války s Anglií
Poskytneme pomoc a naše vojska francouzským spojencům a nebo od toho dáme ruce pryč?
Pamatujte, mé rozhodnutí v této záležitosti není předmětem potřebným schválení kongresu
Jediný, koho musíte přesvědčit, jsem já
Tajemníku Jeffersone, máte slovo, pane
[Jefferson]
When we were on death’s door, when we were needy
We made a promise, we signed a treaty
We needed money and guns and half a chance
Who provided those funds?
[JEFFERSON]
Když jsme byli my na prahu smrti, když jsme byli potřební
Složili jsme slib, podepsali dohodu
Potřebovali jsme peníze a zbraně a poloviční šancu
Kdo poskytl tyto zásoby?
[Madison]
France
[MADISON]
Francii
[Jefferson]
In return, they didn’t ask for land
Only a promise that we’d lend a hand
And stand with them if they fought against oppressors
And revolution is messy but now is the time to stand
Stand with our brothers as they fight against tyranny
I know that Alexander Hamilton is here and he
Would rather not have this debate
I’ll remind you that he is not Secretary of State
He knows nothing of loyalty
Smells like new money, dresses like fake royalty
Desperate to rise above his station
Everything he does betrays the ideals of our nation
[JEFFERSON]
Na oplátku nežádali o území
Jen slib že jim podáme pomocnou ruku
A postavíme se po jejich boku, budou-li bojovat proti utiskovatelům
A revoluce není pěkná ale teď je čas se vzmužit
Postavit se vedle našich bratrů a bojovat s nimi proti tyranii
Vím, že je tady Alexander Hamilton a tuto debatu by raději nevedl
Připomínám, že on není státním tajemníkem
Neví nic o věrnosti
Páchne novými penězi, obléká se, jako falešná šlechta
Zoufale se touží nadvznést nad svou pozici
Vše, co dělá zrazuje ideály našeho národa
[Ensemble]
Ooh!!
[SBOR]
ooh!!
[Jefferson]
Hey, and if ya don’t know, now ya know, Mr. President
[JEFFERSON]
Hej, a pokud jste to nevěděli, teď už víte, pane prezidente
[Washington]
Thank you, Secretary Jefferson. Secretary Hamilton, your response
[WASHINGTON]
Děkuji, tajemníku Jeffersone. Ministře Hamiltone, vaše odpověď
[Hamilton]
You must be out of your Goddamn mind if you think
The President is gonna bring the nation to the brink
Of meddling in the middle of a military mess
A game of chess, where France is Queen and Kingless
We signed a treaty with a King whose head is now in a basket
Would you like to take it out and ask it?
“Should we honor our treaty, King Louis’ head?”
“Uh… do whatever you want, I’m super dead.”
[HAMILTON]
Ty jsi musel naprosto zešílet, pokud věříš,
že prezident dovede náš národ na pokraj
vměšování se do vojenského zmatku
Do šachové partie, ve které je Francie královna bez krále
Podepsali jsme smlouvu s králem, jehož hlava je teď v košíku
Chtěl bys jí vyndat a zeptat se ho?
"Měli bychom dostát naší dohodě, hlavo krále Ludvíka?"
"Uh... dělejte si, co chcete, jsem super-mrtvý."
[Washington]
Enough. Hamilton is right
[WASHINGTON]
Dost. Hamilton má pravdu
[Jefferson]
Mr. President—
[JEFFERSON]
Pane prezidente-
[Washington]
We’re too fragile to start another fight
[WASHINGTON]
Jsme moc křehcí na to začínat novou bitvu
[Jefferson]
But sir, do we not fight for freedom?
[JEFFERSON]
Ale, pane, copak nebojujeme za svobodu?
[Washington]
Sure, when the French figure out who’s gonna lead ‘em
[WASHINGTON]
Jistě, až si Francouzi vyřeší, kdo je povede
[Jefferson]
The people are leading—
[JEFFERSON]
Lidé vládnou-
[Washington]
The people are rioting
There’s a difference. Frankly, it’s a little disquieting you would let your ideals blind you to reality
Hamilton
[WASHINGTON]
Lidé se vzpouří,
v tom je rozdíl. Popravdě je to poněkud zneklidňující
Nechal byste se svými ideály oslepit před realitou
Hamiltone
[Hamilton]
Sir
[HAMILTON]
Pane
[Washington]
Draft a statement of neutrality
[WASHINGTON]
Navrhni prohlášení o neutralitě
[Jefferson]
Did you forget Lafayette?
[JEFFERSON]
Zapomněl jsi na Lafayetta?
[Hamilton]
What?
[HAMILTON]
Co?
[Jefferson]
Have you an ounce of regret?
You accumulate debt, you accumulate power
Yet in their hour of need, you forget
[JEFFERSON]
Cítíš alespoň ždibeček viny?
Nahromadil jsi dluh, nahromadil jsi moc
Přesto na ně, v jejich temné hodince, zapomeneš
[Hamilton]
Lafayette’s a smart man, he’ll be fine
And before he was your friend, he was mine
If we try to fight in every revolution in the world, we never stop
Where do we draw the line?
[HAMILTON]
Lafayette je chytrý muž, bude v pořádku
A než to byl tvůj přítel tak byl můj
Pokud zkusíme bojovat v každé revoluci ve světe,
nikdy nepřestaneme
Kde uděláme hranici?
[Jefferson]
So quick-witted
[JEFFERSON]
Tak bystrý
[Hamilton]
Alas, I admit it
[HAMILTON]
Běda, uznávám
[Jefferson]
I bet you were quite a lawyer
[JEFFERSON]
Vsadím se, že jsi byl pořádný právník
[Hamilton]
My defendants got acquitted
[HAMILTON]
Moji klienti byli osvobozováni
[Jefferson]
Yeah. Well, someone oughta remind you
[JEFFERSON]
Jo, no někdo by ti měl připomenout
[Hamilton]
What?
[HAMILTON]
Co?
[Jefferson]
You’re nothing without Washington behind you
[JEFFERSON]
Bez Washingtona bys byl nula
[Washington]
Hamilton!
[WASHINGTON]
Hamiltone!
[Jefferson]
Daddy’s calling!
[JEFFERSON]
Taťka tě volá!

Text pridala monchinella

Videa přidala monchinella

Preklad pridala Teri_24

Preklad opravila Teri_24

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.