Playlisty Pokec
Reklama

Cabinet Battle #1 - text, preklad

playlist Playlist
[WASHINGTON]
Ladies and gentlemen, you coulda been anywhere in the world tonight, but you’re here with us in New York City. Are you ready for a cabinet meeting???
WASHINGTON
Dámy a páni, mohli ste byť kdekoľvek
na svete, ale ste tu s nami v
New Yorku, ste pripravený na zasadanie?
The issue on the table: Secretary Hamilton’s plan to assume state debt and establish a national bank. Secretary Jefferson, you have the floor, sir Predmet sporu: Plán tajomníka Hamiltona
prevziať štátny dlh a založiť národnú banku.
Tajomník Jefferson, ste na rade pane
[JEFFERSON]
‘Life, liberty and the pursuit of happiness.’
We fought for these ideals; we shouldn’t settle for less
These are wise words, enterprising men quote ‘em
Don’t act surprised, you guys, cuz I wrote ‘em
JEFFERSON
"Život, sloboda a radosť"
Za tieto ideály sme bojovali, o nič menej by sme nemali bojovať
Sú to múdre slová, úspešný ich citovali
Nehrajte sa na prekvapených, pretože som ich napísal
[JEFFERSON/MADISON]
Oww
JEFFERSON/MADISON
Owww
[JEFFERSON]
But Hamilton forgets
His plan would have the government assume state’s debts
Now, place your bets as to who that benefits:
The very seat of government where Hamilton sits
JEFFERSON
Ale Hamilton zabúda
Že pri jeho pláne by musela vlády prijať štátny dlh
Teraz, sa vsaďte kto z toho bude profitovať
Miesto vo vláde na ktorom sedí Hamilton
HAMILTON
To nieje pravda
[HAMILTON]
Not true!
JEFFERSON
Ooh, ak topánka sedí, tak v nej choď
Ak je New York zadĺžený
prečo by to mala platiť Virgínia? Naše dlhy sú vyplatené,
obávam sa
Nezadlžujte juh pretože sme v tieni
Vo Virginií, sadíme semienka do zeme
Tvoríme. Chcete si len privlastňovať naše peniaze
Tento finančný plán je poburujúci
a má príliš veľa strán na to aby im človek porozumel
Stojte so mnou v slobodnej krajine
a modlite sa k Bohu že Hamilton nebude nikdy kandidovať
Pozrite, keď nám Británia zdanila čaj, vymanili sme sa
Predstavte si čo by sa stalo keby ste sa snažili zdaniť našu whisky
[JEFFERSON]
Ooh, if the shoe fits, wear it
If New York’s in debt—
Why should Virginia bear it? Uh! Our debts are paid, I’m afraid
Don’t tax the South cuz we got it made in the shade
In Virginia, we plant seeds in the ground
We create. You just wanna move our money around
This financial plan is an outrageous demand
And it’s too many damn pages for any man to understand
Stand with me in the land of the free
And pray to God we never see Hamilton’s candidacy
Look, when Britain taxed our tea, we got frisky
Imagine what gon’ happen when you try to tax our whisky
DAV (reaguje)
To je môj alkohol!
[CROWD (reacting)] WASHINGTON
Ďakujeme, tajomník Jefferson
That's my alcohol!
[WASHINGTON]
Thank you, Secretary Jefferson
Tajomník Hamilton vaša obhajoba
Secretary Hamilton, your response
[HAMILTON]
Thomas. That was a real nice declaration
Welcome to the present, we’re running a real nation
Would you like to join us, or stay mellow
Doin’ whatever the hell it is you do in Monticello?
If we assume the debts, the union gets
A new line of credit, a financial diuretic
How do you not get it? If we’re aggressive and competitive
The union gets a boost. You’d rather give it a sedative?
A civics lesson from a slaver. Hey neighbor
Your debts are paid cuz you don’t pay for labor
“We plant seeds in the South. We create.”
Yeah, keep ranting
We know who’s really doing the planting
And another thing, Mr. Age of Enlightenment
Don’t lecture me about the war, you didn’t fight in it
You think I’m frightened of you, man?
We almost died in the trench
While you were off getting high with the French
Thomas Jefferson, always hesitant with the President
Reticent—there isn’t a plan he doesn’t jettison
Madison, you’re mad as a hatter, son, take your medicine
Damn, you’re in worse shape than the national debt is in
Sittin’ there useless as two shits
Hey, turn around, bend over, I’ll show you
Where my shoe fits
HAMILTON
Thomas. To bola krásna deklarácia
Vitaj v súčasnosti, velíme skutočnému štátu
Chceš sa pridať alebo zostaneš v mäkky
a budeš robiť to čo si sakra robil doteraz v Monticello?
Ak prevezmeme dlh, spojenie dostane
nové úverové línie, finančné diuretikum
Ako to že to nechápeš? Ak budeme agresívny a súťaživý
Únia dostane podporu. Radšej by si to poprel?
Lekcia morálky od otrokára, hey sused
tvoje dlhy sú vyrovnané lebo neplatíš za prácu
"Sadíme semienka na juhu. Tvoríme"
Áno, ďalej sa chvastaj
Vieme kto sa v skutočnosti stará o tie plantáže
A ďalšia vec, Pán vek osvietenstva
Nepoučujte ma o vojne, nebojoval si v nej
Myslíš že sa ťa bojím?
Takmer sme zomreli v zákopoch
Keď si bol preč s francúzmi
Thomas Jefferson, vždy váhal s prezidentom
Rezervovaný- nieje plán ktorý nezhodí cez palubu
Madison, ste šialený klobúčnik, synak, daj si nejaké tabletky
Do pekla, ste v horšom stave ako národné dlhy
Ste neužitoční ako také dve hovná
Hej, otoč sa, prehni sa a ukážem ti
kam mi pasuje noha
[WASHINGTON]
Excuse me? Madison, Jefferson, take a walk! Hamilton, take a walk! We’ll reconvene after a brief recess. Hamilton!
WASHINGTON
Dovoľte? Madison, Jefferson prejdite sa!
Hamilton choď vychladnúť! Opäť sa stretneme po malej pauze. Hamilton!
[HAMILTON]
Sir!
HAMILTON
Pane!
[WASHINGTON]
A word
WASHINGTON
Na slovíčko
[MADISON]
You don’t have the votes
MADISON
Nemáš hlasy
[JEFFERSON/MADISON]
You don’t have the votes
JEFFERSON/MADISON
Nemáš hlasy
[JEFFERSON]
Aha-ha-ha ha!
JEFFERSON
Aha-ha-ha-ha!
[JEFFERSON/MADISON]
You’re gonna need congressional approval and you don’t have the votes
JEFFERSON/MADISON
Budeš potrebovať súhlas kongresu a nemáš hlasy
[JEFFERSON]
Such a blunder sometimes it makes me wonder why I even bring the thunder
JEFFERSON
Niekedy si taký omyl že sa zamýšľam
prečo sa vôbec snažím
[MADISON]
Why he even brings the thunder…
MADISON
Prečo sa snaží?
[WASHINGTON]
You wanna pull yourself together?
WASHINGTON
Chcete sa spojiť spolu?
[HAMILTON]
I’m sorry, these Virginians are birds of a feather
HAMILTON
Prepáčte, títo muži z Virgínie sú vtáčiky z páperia
[WASHINGTON]
Young man, I’m from Virginia, so watch your mouth
WASHINGTON
Mladík, ja som tiež z Virgínie, dávaj si pozor na ústa
[HAMILTON]
So we let Congress get held hostage by the South?
HAMILTON
Tak necháme kongres aby držal juh ako rukojemníkov?
[WASHINGTON]
You need the votes
WASHINGTON
Potrebuješ hlasy
[HAMILTON]
No, we need bold strokes. We need this plan
HAMILTON
Nie, potrebujeme tučné záťahy. Potrebujeme plán
[WASHINGTON]
No, you need to convince more folks
WASHINGTON
Nie musíš presvedčiť viacerých
[HAMILTON]
James Madison won’t talk to me, that’s a nonstarter
HAMILTON
James Madison sa so mnou nebude rozprávať, bude to neúspešné
[WASHINGTON]
Winning was easy, young man. Governing’s harder

WASHINGTON
Vyhrať bolo ľahké, mladík. Vládnutie je ťažšie
[HAMILTON]
They’re being intransigent
HAMILTON
Sú nekompromisný
[WASHINGTON]
You have to find a compromise
WASHINGTON
Musíte sa zhodnúť v kompromise
[HAMILTON]
But they don’t have a plan, they just hate mine!
HAMILTON
Ale nemajú plán, len nemajú radi ten môj
[WASHINGTON]
Convince them otherwise
WASHINGTON
Tak ich presvedč
[HAMILTON]
What happens if I don’t get congressional approval?
HAMILTON
Čo sa stane ak mi ho kongres neschváli?
[WASHINGTON]
I imagine they’ll call for your removal
WASHINGTON
Myslím že sa vás budú chcieť zbaviť
[HAMILTON]
Sir—
HAMILTON
Pane
[WASHINGTON]
Figure it out, Alexander. That’s an order from your commander
WASHINGTON
Premysli si to Alexander. To je rozkaz od tvojho veliteľa.
11 Embed
MORE ON GENIUS

Text pridala monchinella

Videa přidala Teri_24

Preklad pridala monchinella

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.