Playlisty Pokec
Reklama

Blow Us All Away - text, preklad

playlist Playlist
[PHILIP]
Meet the latest graduate of King’s College!
I prob’ly shouldn’t brag, but, dag, I amaze and astonish!
The scholars say I got the same virtuosity and brains as my pops!
The ladies say my brain’s not where the resemblance stops!
I’m only nineteen but my mind is older
Gotta be my own man, like my father, but bolder
I shoulder his legacy with pride
I used to hear him say
That someday
I would—
[PHILIP]
Seznamte se s nejnovějším absolventem King's College!
Asi bych se neměl chvástat, ale sakra, ohromuji a překvapuji!
Učenci tvrdí, že mám stejnou virtuozita a mozek jako můj taťka!
Dámy tvrdí, že ani v mé mysli se ta podobnost nezastaví!
Je mi jen devatenáct, ale má mysl je starší
Musím být svůj vlastní pán, jako můj otec, ale troufalejší
Nosím jeho odkaz hrdě na bedrech
Slýchával jsem ho říkat
Že jednoho dne
-
[ENSEMBLE]
Blow us all away
[SBOR]
Nás všechny unese
[PHILIP]
Ladies, I’m lookin for a Mr. George Eacker
Made a speech last week, our Fourth of July speaker
He disparaged my father’s legacy in front of a crowd
I can’t have that, I’m making my father proud
[PHILIP]
Dámy, hledám pana George Eackera
Minulý týden měl proslov, náš mluvčí Čtvrtého Července
Znevážil odkaz mého otce před davem
To nemohu dopustit, chci, aby na mě byl hrdý
[MARTHA]
I saw him just up Broadway a couple of blocks
He was goin’ to see a play
[MARTHA]
Viděla jsem ho na Brodwayi o pár bloků dál
Šel se podívat na hru
[PHILIP]
Well, I’ll go visit his box
[PHILIP]
No, asi půjdu navštívit jeho lóži
[DOLLY]
God, you’re a fox
[DOLLY]
Bože, ty jsi ale liška
[PHILIP]
And y’all look pretty good in ya’ frocks
How ‘bout when I get back, we all strip down to our socks?
[PHILIP]
A vy všechny vypadáte skvěle, ve svých šatečkách
Co takhle kdybychom se, až se vrátím, všichni svlékli jenom do ponožek?
[BOTH]
Ok!
[OBĚ]
Ok!
[COMPANY]
Blow us all away!
[SPOLEČNOST]
Všechny nás unese!
[PHILIP]
George!
[PHILIP]
Georgi!
[GEORGE]
Shh
[GEORGE]
Shh
[PHILIP]
George!
[PHILIP]
Georgi!
[GEORGE]
Shh! I’m tryin’ to watch the show!
[GEORGE]
Shh! Snažím se sledovat představení!
[PHILIP]
Ya’ shoulda watched your mouth before you
Talked about my father though!
[PHILIP]
Měl sis hlídat pusu předtím,
Než sis ji otevřel na mého tátu!
[GEORGE]
I didn’t say anything that wasn’t true
Your father’s a scoundrel, and so, it seems, are you
[GEORGE]
Neřekl jsem nic, co by nebyla pravda
Tvůj otec je mizera a zdá se, že ty nejsi jiný
[ENSEMBLE]
Ooooooooooh!
[SBOR]
Ooooooooooh!
[PHILIP]
It’s like that?
[PHILIP]
Tak takhle to je?
[GEORGE]
Yeah, I don’t fool around
I’m not your little schoolboy friends
[GEORGE]
Jo, já neblbnu jen tak po okolí,
Nejsem jeden z tvých kamarádíčků ze školy
[PHILIP]
See you on the dueling ground
That is, unless you wanna step outside and go now
[PHILIP]
Jo, uvidíme se na duelové půdě
Jen jestli teda nechceš vstát a jít hned teď
[GEORGE]
I know where to find you, piss off
I’m watchin’ this show now
[GEORGE]
Vím, kde tě najdu, vodser
Teď sleduju představení
Shh Shh
[PHILIP]
Pops, if you had only heard the shit he said about you
I doubt you would have let it slide and I was not about to—
[PHILIP]
Tati, kdybys jen slyšel. co za sračky o tobě vykládal
Pochybuji, že bys to nechal být a já se taky nechystal-
[HAMILTON]
Slow down
[HAMILTON]
Zpomal
[PHILIP]
I came to ask you for advice. This is my very first duel
They don’t exactly cover this subject in boarding school
[HAMILTON]
Přišel jsem tě požádat o radu. Tohle je můj úplně první duel
Tohle téma v internátní škole zrovna nerozebírali
[HAMILTON]
Did your friends attempt to negotiate a peace?
[HAMILTON]
Pokoušeli se vaši přátelé sjednat mír?
[PHILIP]
He refused to apologize, we had to let the peace talks cease
[PHILIP]
Odmítl se omluvit. Museli jsme řeči o míru ukončit
[HAMILTON]
Where is this happening?
[HAMILTON]
Kde se to koná?
[PHILIP]
Across the river, in Jersey
[PHILIP]
Za řekou, v Jersey
[HAMILTON/PHILIP]
Everything is legal in New Jersey…
[HAMILTON & PHILIP]
Všechno je legální v New Jersey...
[HAMILTON]
Alright. So this is what you’re gonna do:
Stand there like a man until Eacker is in front of you
When the time comes, fire your weapon in the air
This will put an end to the whole affair
[HAMILTON]
No dobře, tohle uděláš:
Budeš tam stát jako muž, dokud nebude Eacker stát před tebou
Až přijde čas, vystřelíš svou pistolí do vzduchu
Tím učiníš konec celé téhle záležitosti
[PHILIP]
But what if he decides to shoot? Then I’m a goner
[PHILIP]
Ale co když se rozhodne střílet? Pak jsem vyřízený
[HAMILTON]
No. He’ll follow suit if he’s truly a man of honor
To take someone’s life, that is something you can’t shake
Philip, your mother can’t take another heartbreak
[HAMILTON]
Ne. Bude následovat tvůj příklad, je-li to skutečně čestný muž
Vzít někomu život, to jen tak nesetřeseš
Philipe, tvá matka nesnese další zlomení srdce
[PHILIP]
Father—
[PHILIP]
Otče-
[HAMILTON]
Promise me. You don’t want this
Young man’s blood on your conscience
[HAMILTON]
Slib mi to. Nechceš mít krev
Tohoto mladíka na svých rukou
[PHILIP]
Okay, I promise
[PHILIP]
Dobře, slibuji
[HAMILTON]
Come back home when you’re done
Take my guns. Be smart. Make me proud, son
[HAMILTON]
Vrať se domů, až skončíš
Vem si mé zbraně. Jednej chytře. Ať na tebe můžu být hrdý, synku
[PHILIP]
My name is Philip
I am a poet
I’m a little nervous, but I can’t show it
I’m sorry, I’m a Hamilton with pride
You talk about my father, I cannot let it slide
Mister Eacker! How was the rest of your show?
[PHILIP]
Jmenuji se Philip
Jsem básník
Jsem kapku nervózní, ale nemohu to dát najevo
Omlouvám se. Jsem Hamilton se vší hrdostí
Pomlouval jsi mého otce, nemohu to nechat být
Pane Eackere! Jaký byl zbytek vašeho představení?
[GEORGE]
I’d rather skip the pleasantries
Let’s go
Grab your pistol
[GEORGE]
Radši bych přeskočil tyto zdvořilosti
Pojďme na to
Popadni svou zbraň
[PHILIP]
Confer with your men
The duel will commence after we count to ten
[PHILIP]
Poraďte se se svými muži
Duel započne, až napočítáme do deseti
[ENSEMBLE]
Count to ten!
[SBOR]
Napočítáme do deseti!
[PHILIP]
Look ‘em in the eye, aim no higher
Summon all the courage you require
Then slowly and clearly aim your gun towards the sky—
[PHILIP]
Podívej se mu do očí, nemiř o nic výš
Seber veškerou kuráž, co je potřeba
Potom pomalu a jasně namiř svou zbraní na oblohu-
[MALE ENSEMBLE]
One two three four
[MUŽI VE SBORU]
Raz dva tři čtyři
[FULL ENSEMBLE]
Five six seven—
[CELÝ SBOR]
Pět šest sedm-

Text pridala monchinella

Videa přidali monchinella, Teri_24

Preklad pridala Teri_24

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.