Playlisty Pokec
Reklama

Falling Back to Earth - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

[Part I: Rise]
Save me now
Set me free
"If you could only show me how"
Show me how
To live my dream
"Living the dream I will die"
Aiming high
Shooting low
"You won't be laughing when I'm"
To raise the bar
or take the fall?
"Climbing the mountain"
[Část I: Vzestup]
Zachraň mě nyní
Osvoboď mě
"Pokud bys mi mohl ukázat jak"
Ukaž mi jak
Žít svůj sen
"Zemřu žije svůj sen"
Mířím vysoko
Střílím nízko
"Nebudeš se smát, když já ano"
Zvednout laťku
nebo přijmout pád?
"Šplhání na horu"
Someone rescue me
Help me, please!
Against all odds
I long to be free
Někdo mě zachraňte
Pomozte mi, prosím!
Navzdory všem očekáváním
Toužím být svobodný
Will no one listen to my plea?
The sky is falling in on me
Neuslyší nikdo mé prosby?
Nebe na mě padá
"Save me now, set me free, show me how, live a dream
Aiming high, shooting low, raise the bar, take the fall
Rescue me, help me please, how I long to be free
Intervene, I'll defeat, all those who stepped on me"
(Intervention now
I'll defeat
All the people who
stepped on me)
"Zachraň mě nyní, osvoboď mě, ukaž mi jak, žít sen
Mířím vysoko, střílím nízko, zvednout laťku, přijmout pád
Zachraň mě, pomoz mi prosím, jak já toužím být svobodný
Zasáhni, porazím všechny, kteří na mě šlapali"
(Zásah nyní
Porazím
Všechny, kteří
na mě šlapali)
You have been standing in my way
You won't believe it when I'm
Stál jsi mi v cestě
Neuvěříš mi, když já ano
Soaring through the sky
Free from your burden
Say your last goodbyes
I won't be back again
Vznášeje se po nebi
Volný od tvého břemene
Řekni své poslední pozdravy
Já už se nevrátím
When my name becomes tomorrow's news
On top of the mountain I cannot be moved
I scale the summit like an unstoppable force
With iron wings I will prove my worth to you all
Když se mé jméno stane zprávami zítřka
Na vrcholku hory se mnou nemůže být hnuto
Šplhám na vrchol jako nezastavitelná síla
Se železnými křídly dokážu svou hodnotu vám všem
I will be dancing on your grave
You won't be laughing when I'm
Budu tančit na tvém hrobě
Nebudeš se smát, když já ano
Soaring through the sky
Free from your burden
Say your last goodbyes
I won't be back again
Too close to the flame
Ambition has burned me
With my wings ablaze
I'm falling back to earth
Vznášeje se po nebi
Volný od tvého břemene
Řekni své poslední pozdravy
Já už se nevrátím
Příliš blízko plameni
Ambice mě spálila
S mými křídly v plamenech
Padám zpět na Zemi
[Part II: Fall]
Now that my feathers are broken
Crestfallen, my head is bowed
Splashing down into the ocean
Something seems different now
The world I once knew has eroded
Humanity's fossilised
The beasts have become the new masters
Is reality compromised?
[Část II: Pád]
Nyní, když jsou mé perutě zničeny
Sklíčený, má hlava je skloněna
Spadnuv do oceánu
Něco je nyní jinak
Svět, který jsem znal, erodoval
Lidstvo bylo fosilizováno
Bestie se staly novými pány
Je skutečnost ohrožena?
Advanced technological breakthroughs
and superior firepower
The frontiers of war and resistance
seem abstract and vacant now
For countless years I have been longing
To apologise, apologise
A world without end is upon us,
but time is in short supply
Pokročilé technologické průlomy
A silnější střelná palba
Hranice války a odolnosti
Se nyní zdají být abstraktní a nepřítomné
Nepočítané roky jsem toužil
Omluvit se, omluvit
Svět bez konce je před námi
Ale času je nedostatek
Soaring through the sky
Free from your burden
Say your last goodbyes
I won't be back again
Too close to the flame
Ambition has burned me
With my wings ablaze
I'm falling back to earth
Vznášeje se po nebi
Volný od tvého břemene
Řekni své poslední pozdravy
Já už se nevrátím
Příliš blízko plameni
Ambice mě spálila
S mými křídly v plamenech
Padám zpět na Zemi

Text pridal paja65

Video přidal Statista

Preklad pridal Statista

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

The Mountain

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.