Playlisty Pokec
Reklama

Crystallised - text, preklad

playlist Playlist
I close my eyes and slip away
And long for change within the air
Hope fills my soul, I realise
Zavřu oči a vytratím se
A toužím po změně ve vzduchu
Naděje naplňuje mou duši, uvědomuji si
I have the sky under my feet
Sun up above, I am complete
Joy fills my heart in Paradise
Mám oblohu pod nohama
Slunce nad hlavou, jsem kompletní
Radost naplňuje mé srdce v Ráji
I sense your hand searching for mine (I am)
Falling through time
I feel your love reaching across (Transcend)
All the years we lost
Vnímám jak tvá ruka hledá mou (Jsem)
Padá skrze čas
Cítím jak tvá láska dosahuje přes (Dokonán)
Ty roky, co jsme ztratili
Someone's calling me
Echoes of a childhood memory
Někdo mě volá
Ozvěny z dětských vzpomínek
Eyes open wide as I awake
I sense no change within the air
Hope leaves my soul, I paralyse
Oči dokořán, jak se probouzím
Necítím žádnou změnu ve vzduchu
Naděje opouští mou duši v otupění
This world of pain and suffering
Creeps into me and once again
I mourn the loss of innocence
Tenhle svět bolesti a utrpení
Do mě proniká a zase
Lituji ztráty nevinnosti
If I could run away
Back to my innocent days
Kdybychych mohl utéct
Zpět do svých nevinných dní
Someone's calling me
Echoes of a childhood memory
Someone's calling me
Echoes of a childhood memory
Někdo mě volá
Ozvěny z dětských vzpomínek
Někdo mě volá
Ozvěny z dětských vzpomínek
Passages of time
Buried in the chaos of my mind
Chronicles of life
Concealing a truth I left behind
Pasažéři času
Pohřbeni v chaosu mé mysli
Kroniky života
Nesou pravdu, kterou chci skrýt
Passages of time
Buried in the chaos of my mind
Chronicles of life
Concealing a truth I can't deny
Pasažéři času
Pohřbeni v chaosu mé mysli
Kroniky života
Nesou pravdu, kterou nemohu popřít
Moon begins to rise
Reflecting on a life once sanctified
Night begins to fall
Voices of my youth, immutable
Měsíc vychází
Odráží kdysi posvěcený život
Začíná se stmívat
Neutišitelné hlasy mého dětství
Memories collide
My scattered soul is almost unified
Thoughts are in full flight
Enveloping a wisdom earned with time
Vzpomínky se střetávají
Má potrhaná duše je téměř sjednocená
Myšlenky bojují
Obklopují časem získanou moudrost
Passages of time
Stripping back the layers of my mind
Chronicles of life
Unraveling a truth which I must find
Pasažéři času
Strhávají vrstvy mé mysli
Kroniky života
Odhalují pravdu, kterou musím najít
Passages of time
Stripping back the layers of my mind
Chronicles of life
Unraveling a truth I kept inside
Pasažéři času
Strhávají vrstvy mé mysli
Kroniky života
Odhalují pravdu, kterou jsem nesl v sobě
Snow is falling all around
What once was lost has now been found
The life I had to leave behind
Is crystallising in my mind
Sníh padá kam dohlédneš
Co bylo ztraceno, bylo znovu nalezeno
Život, který jsem měl nechat
Krystalizuje v mé mysli
Reminiscing on the past
A bygone time that could not last
The splintered crystal of my prime
Is now a bell that will not chime
Vzpomínám na minulost
Uplynulý čas, který nemohl přetrvat
Roztříštěný krystal mého úsvitu
Je nyní zvonem, který nezvoní
The crystallising thoughts of youth
They flood my mind and show me truth
My soul was free in days of yore
A white seed that once was pure
Krystalizující myšlenky mládí
Zaplavily mou mysl a odhalily pravdu
Má duše byla za dávných dní volná
Bílé semeno, kdysi tak čisté
The snow is falling all around
What once was lost has now been found
The life I had to leave behind
Is crystallising in my mind
Sníh padá kam dohlédneš
Co bylo ztraceno, bylo znovu nalezeno
Život, který jsem měl nechat
Krystalizuje v mé mysli
Reminiscing on a bygone time
Splintered crystal prime a bell that will not chime
Crystallising thoughts of my faded youth
Flood my mind and bringeth waves of truth
Now the echoes of a false lullaby
Like a black seed in a bed of lies
Vzpomínám na uplynulý čas
Roztříštěný první krystal, zvon, který nezvoní
Krystalizující myšlenky mého dávného mládí
Zaplavily mou mysl a přvodily vlny pravdy
Teď ozvěny lživé ukolébavky
Jako černé semeno v posteli lží
Splintering the crystal a bell that will not chime
Thoughts flood my mind in truth a faded youth
(The snow is falling)
I reminisce on the past a time gone by
(New life is calling)
Splintering the crystal a bell that will not chime
I will return
Roztříštěný první krystal, zvon, který nezvoní
Myšlenky zaplavily mysl pravdou dávného mládí
(Sníh padá)
Vzpomínám na uplynulý čas
(Nový život volá)
Roztříštěný první krystal, zvon, který nezvoní
Já se vrátím
Snow is falling all around
What once was lost has now been found
The life I had to leave behind
Is crystallising in my mind
Sníh padá kam dohlédneš
Co bylo ztraceno, bylo znovu nalezeno
Život, který jsem měl nechat
Krystalizuje v mé mysli
Reminiscing on the past
A bygone time that could not last
The splintered crystal of my prime
Is now a bell that will not chime
Vzpomínám na minulost
Uplynulý čas, který nemohl přetrvat
Roztříštěný krystal mého úsvitu
Je nyní zvonem, který nezvoní
The crystallising thoughts of youth
They flood my mind and show me truth
My soul was free in days of yore
A white seed that once was pure
Krystalizující myšlenky mládí
Zaplavily mou mysl a odhalily pravdu
Má duše byla za dávných dní volná
Bílé semeno, kdysi tak čisté
The snow is falling all around
What once was lost has now been found
The life I had to leave behind
Is crystallising in my mind
Sníh padá kam dohlédneš
Co bylo ztraceno, bylo znovu nalezeno
Život, který jsem měl nechat
Krystalizuje v mé mysli
Reminiscing on a bygone time
Splintered crystal prime a bell that will not chime
Crystallising thoughts of my faded youth
Flood my mind and bringeth waves of truth
Now the echoes of a false lullaby
Like a black seed in a bed of lies
Vzpomínám na uplynulý čas
Roztříštěný první krystal, zvon, který nezvoní
Krystalizující myšlenky mého dávného mládí
Zaplavily mou mysl a přvodily vlny pravdy
Teď ozvěny lživé ukolébavky
Jako černé semeno v posteli lží
Splintering the crystal a bell that will not chime
Thoughts flood my mind in truth a faded youth
(The snow is falling)
I reminisce on the past a time gone by
(New life is calling)
Splintering the crystal a bell that will not chime
I will return
Roztříštěný první krystal, zvon, který nezvoní
Myšlenky zaplavily mysl pravdou dávného mládí
(Sníh padá)
Vzpomínám na uplynulý čas
(Nový život volá)
Roztříštěný první krystal, zvon, který nezvoní
Já se vrátím
I have returned
To the springtime in the garden
Seeds are sown, flowers grow
And the child is born again
Vrátil jsem se
Do jarní zahrady
Semena jsou zasetá, květiny kvetou
A dítě se znovu narodilo
Filled with delight
And the laughter is contagious
As we dance, as we sing
Celebrating 'til the end
Naplněn radostí
A smích je nakažlivý
Jak tančíme a zpíváme
Slavíme až do konce
Joy and respite
On the faces of the children
With a smile, realise
That their love will never end
Radost a odklad
Na tvářích dětí
S úsměvem si uvědomuji
Že jejich láska nikdy neustane
I have received
Affirmation of the spirit
Falling snow takes me home
And the man is whole again
Obdržel jsem
Tvrzení ducha
Padající sních mě vezme domů
A člověk je znovu úplný
Mind open wide as I awake
I sense a change within myself
Hope feeds my soul I realise
Mysl dokořán, jak se probouzím
Cítím změnu v sobě
Naděje krmí mou duši, uvědomuji si
I feel the earth under my feet
Son by my side, I am complete
Pride fills my heart in Paradise
Cítím zemi pod nohama
Syn po mém boku, jsem kompletní
Pýcha naplňuje mé srdce v Ráji
Hearts open wide as I awake
I sense a change within myself
Love feeds my soul I realise
Srdce dokořán, jak se probouzím
Cítím změnu v sobě
Láska krmí mou duši, uvědomuji si
This world of pain and suffering
Ignites in me and once again
Sparks the rebirth of innocence
Tenhle svět bolesti a utrpení
Mě posiluje a zase
Záři znovuzrozením nevinnosti
If I could run away
I'd choose to live for today
Kdybych mohl utéct
Žil bych pro dnešek
Someone's calling me
Echoes of a childhood memory
Někdo mě volá
Ozvěny z dětských vzpomínek
The moon will rise
The night will fall
I hold your hand
But you let go
Měsíc vyjde
Začne se ztmívat
Chytím tě za ruku
Ale ty mě pustíš
The sun will shine
The snow will thaw
All things must pass
Into the unknown
Slunce bude svítit
Sníh roztaje
Vše se musí jednou vytratit
Do neznáma
Escaping the past by embracing the future
Escaping the past by embracing the future
Escaping the past by embracing the future
Escaping the past by embracing the future
Utíkám minulosti přijmutím budoucnosti
Utíkám minulosti přijmutím budoucnosti
Utíkám minulosti přijmutím budoucnosti
Utíkám minulosti přijmutím budoucnosti

Text pridal honzabat97

Preklad pridal honzabat97

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Restoration (EP)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.