Playlisty Pokec
Reklama

Cockroach King - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Tantalized by the cockroach and its promise
I fantasized about soaring with golden wings
"Flying with gold wings"
Hypnotized by the cockroach and its promise
I was compromised by a treasure that was fit for fools
"Lured by a fool's gold"
(Blinded by a fickle fortune
Diamonds in my eyes
Blinded by the grand illusion
Golden wings to fly)
Trápen švábem a jeho slibem
Fantazíroval jsem o vznášení se se zlatými křídly
"Létání se zlatými křídly"
Hypnotizován švábem a jeho slibem
Byl jsem ohrožen pokladem, který byl vhodný pro blázny
"Lákán zlatem bláznů"
(Zaslepen nestálým štěstím
Diamanty v mých očích
Zaslepen velkolepou iluzí
Zlatá křídla k letu)
The hunter draws closer to its prey Lovec se blíží ke své kořisti
Vacantly I was gazing at the mirage
I yearned to be an apostle of the self-made man
Hopelessly I bathed in my ignorance
Desperately choking on the roach of irony
Nepřítomně jsem zíral na zázrak
Toužil jsem být apoštolem self-made mana
Beznadějně jsem se koupal ve své ignoranci
Zoufale se dusící švábem ironie
My fickle fortune beckoned
A treasure fit for fools
Mé nestálé štěstí pokynulo
Poklad vhodný pro blázny
The hunter draws closer to its prey Lovec se blíží ke své kořisti
I blindly wandered down the golden path
In pursuit of a misbegotten dream
The Great Gatsby whispered in my ears
The road from rags to riches leads nowhere
Slepě jsem šel po zlaté stezce
V honbě za špatně vymyšleným snem
Velký Gatsby mi šeptal do ucha
Cesta od hadrů k bohatství nevede nikam
The grand illusion beckoned
with promises of deceit
Velkolepá iluze pokynula
Se sliby podvodu
The Cockroach King sits on his throne
With the Midas touch and a heart of stone
An empire built on guile and greed
A bleeding ground for those who heed
Švábí Král sedí na svém trůně
S Midasovým dotekem a kamenným srdcem
Říše postavená na lstivosti a lakotě
Krvácející půda pro ohleduplné
The grand illusion faded
The hunter snares its prey
I fear and loathe the cockroach
The mirage melts away
Velkolepá iluze vybledla
Lovec chytá kořist do pasti
Bojím se a nenávidím švába
Zázrak se rozplývá
The Cockroach King sits on his throne
With the Midas touch and a heart of stone
An empire built on guile and greed
A bleeding ground for those who heed
Švábí Král sedí na svém trůně
S Midasovým dotekem a kamenným srdcem
Říše postavená na lstivosti a lakotě
Krvácející půda pro ohleduplné
Lured by a treasure that was fit for fools
"Searching for the truth"
Lost in this labyrinth in search of the truth
"With your promises of deceit"
Trapped in your kingdom built on greed and guile
"Built on greed and guile"
Only to find the insects have multiplied
Zlákán pokladem, který byl vhodný pr blázny
"Hledání pravdy"
Ztracen v labyrintu při hledání pravdy
"S tvými sliby podvodu"
Uvězněn ve tvém království postaveném na lstivosti a lakotě
"Postaveném na lstivosti a lakotě"
Abych zjistil, že hmyz se pomnožil
The Cockroach King of guile and greed
With a broken crown he's left to bleed
An empire falling to its knees
A bleeding ground for those who heed
Švábí Král lstivosti a lakoty
S rozbitou korunou je ponechán, aby krvácel
Říše padající na kolena
Krvácející půda pro ohleduplné
I longed to be a disciple of the cockroach
I was hopelessly choking on the roach of fallacy
"The roach of irony"
Thankfully when the mirage finally melted,
the impurity of the cockroach was revealed to me
"The roach of irony"
(Blinded by the grand illusion
Blackened wings to fly
Burning ashes of the hunter
Scattered in the sky)
Toužil jsem být následovník švába
Beznadějně jsem byl dušen švábem klamu
"Šváb ironie"
Naštěstí, když se zázrak konečně rozplynul
Nečistota švába mi byla vyjevena
"Šváb ironie"
(Zaslepen velkolepou iluzí
Zčernalými křídly k letu
Planoucí popel lovce
Roztroušený po nebi)

Text pridal paja65

Video přidal Statista

Preklad pridal Statista

Preklad opravil Statista

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

The Mountain

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.