Pokec Playlisty
Reklama

Donald Trump vs. Hillary Clinton - text, preklad

karaoke Karaoke
[Intro]
EPIC RAP BATTLES OF HISTORY!
DONALD TRUMP!
VERSUS!
HILLARY CLINTON!
BEGIN!
[Úvod]
EPICKÉ REPOVÉ BITKY HISTÓRIE!
DONALD TRUMP!
PROTI!
HILLARY CLINTON!
ZAČNITE!
[Hillary Clinton]
I've been in this game too long
I'm a public servant
Have been since I met MLK in person
I'm a woman of the people, that's for certain
You're a man of the people who don't like turbans
I was living in the West Wing while you were professional wrestling
You got skin like Russian dressing
From too much Russian investing
You been going bankrupt since the 90's
If I was in Iran, you couldn't find me
You don't care about the job, Trump
You just think the desk is shiny
I said that I respect your children
But that wasn't quite right, yo
Looking like some extras from American Psycho
First name is Hillary, middle name, Rodham
Last name is Clinton and lyrics, I got 'em
You fire celebrities on The Apprentice
Motherfucker, I fire bin Laden!
How do I say this? You're racist
Ooh, you must get so pissed that your hands are too small to stop and frisk
So you use your fingers to touch chicks
(She's only 12 years old)
That's enough, shit
(But she's married, sir)
Just gotta get pushy
(That's your daughter)
Well, grab her by the pussy
That's assault, brotha!
Don't tell me the victim's at fault, sucka!
You don't know shit about steaks, yucka!
But the ones on the 8th are great, muthafucka!
Better save the date, I'm gonna rock the vote
Bad bitch on the scene like Murder, She Wrote
So go ahead Donald, let me see your flow
I brought Michelle's speech, borrow some quotes
[Hillary Clinton]
Bola som v tejto hre príliš dlho
Ja som štátna úradníčka
Bola som odkedy som stretla MLK osobne
Som žena ľudí, to je isté
Ty si muž ľudí ktorý nemajú radi turbany
Ja som žila v Západnom Krídle zatiaľ čo si
profesionálne wrestlingoval
Máš kožu ako Ruský dressing
Od príliš veľa Ruského investovania
Ty si krachoval od deväťdesiatych
Keby som bola v Iráne, nemohol by si ma nájsť
Nezaujímaš sa o tu prácu, Trump
Iba myslíš že ten stôl je lesklá
Ja som povedala že rešpektujem tvoje deti,
Ale to nebolo úplne správne, yo
Vyzeráš ako nejaký doplnok z Americké psycho
Prvé meno je Hillary, stredné meno, Rodham
Priezvisko je Clinton a text, mám ho
Ty dávaš padáka celebritám v The Apprentice
Sviňa, ja dávam padáka bin Ládinovi!
Ako toto poviem? Si rasista
Ooh, musíš byť tak naštvaný, že tvoje ruky sú
moc malé aby zastavili a poskakovali
Takže poúžívaš prsty aby si obchytkával mladé ženy
(Je iba 12 ročná)
To je dosť, srať to
(Ale je vydatá, pane)
Iba musím byť priebojný
(To je tvoja dcéra)
No, chyť ju za ******
To je napadnutie, brat!
Nehovor mi, že obeť je na vine, hlupák!
Ty nevieš hovno o rezňoch, fuj!
Ale tie na ôsmej sú skvelé, sviňa!
Radšej zachránim to rande, idem vyhrať hlasovanie
Zlá ***** na scéne ako To je vražda, napísala
Tak choď do toho Donald, pozriem sa na tvoje rými
Priniesla som Michellein prejav, požičaj si nejaké citáty
[Donald Trump]
Let me just say I respect all females
But your rhymes are trash
Put 'em next to your emails
Our country's in crisis
Who wants to vote for the mother of ISIS?
That might not be exactly true
But I don't do politeness
You wanna talk about misogyny?
Your Bill's worse than Cosby
He left a mess on that dress
Like you left in Benghazi
You wanna break the glass ceiling, Hillary, I sense it
But the only crack you'll find is my ass pressed against it
The numbers are in and I'm right on your tail
You don't have the stamina, baby, you're frail
This will be just like '08 when you fail
But Trump will appoint you to jail
How do I say this? You're a two
And you almost lost the primary to a socialist Jew
What do the American people gotta yankee doodle do
To get it through your fat face that they're just not that into you?
They want a strong male leader, who can stand up to China (China, China, China)
Not a crooked little wishy-washy bleeding heart vagina
I'm gonna run these streets like I run my casinos
More police and less Latinos
While you bury us in debt buying poor people socks
I'll create jobs tearing down mosques
Then I'll use all the best rocks from the site to build a wall
Dip it in gold and make Mexico pay for it all
I'll make this country great again
We'll all be living large
I'll tell Congress you're fired and put Charles in charge
'Cause this whole system's rigged and we all know the riggers
For the last eight years, this country's been run by-
[Donald Trump]
Dovoľ mi povedať, ja rešpektujem všetky ženy
Ale tvoje rými sú odpad
Daj ich veďla svojich e-mailov
Naša krajina je v kríze
Kdo chce hlasovať pre matku ISIS?
To nemusí byť celkom pravda
Ale nerobím zdvorilosť
Chceš hovoriť o misogýnií?
Tvoj Bill je horší ako Cosby
On nechal neporiadok na tých šatách
Ako keby si odišla v Benghází
Chceš rozbiť sklenený strop, Hillary, ja to cítim
Ale jedinú trhlinu, ktorú nájdeš, je môj zadok pritlačený
k tomu
Čísla sú ti a ja som na tvojom chvoste
Ty nemáš výdrž, zlato, ty si krehká
Toto bude rovnako ako '08 keď ty zlyháš
Ale Trump ťa vyjedná do väzenia
Ako toto poviem? Ty si dva
A ty si takmer prehrala primárne voľby socialistickému židovi
Čo musia Americký ľudia Yankee Doodle urobiť
Aby si zistila cez tvoju tučnú tvár, že oni jednoducho niesu do teba
Oni chcú silného mužského vodcu, ktorý sa môže postaviť Číne (Číne, Číne, Číne)
Nie pokrivenú malú slabú ****** s krvácajúcim srdcom
Ja budem riadiť tieto ulice ako ja riadim moje kasína
Viac polície a menej Latinov
Zatiaľ čo ty nás pochovávaš v dlhu nákupu ponožiek pre chudobných ľudí
Ja budem vytvárať práce búrania mešít
Potom ja budem používať všetky najlepšie z miesta aby som postavil múr
Namočím to do zlata a urobím Mexiko zaplatiť to všetko
Ja urobím túto krajinu opäť skvelú
My všetci budeme žiť veľko
Poviem Kongresu máš padáka a dám Charlesovi starosť
Pretože celý tento systém je zmanipulovaný a všetci vieme manipulátorov
V posledných ôsmich rokov, táto krajina je riadená-
[Eagle]
CAW!

[Orol]
KRÁ!
[Abraham Lincoln]
Are you fucking kidding me with this blah blah blah?
I've half a mind to feed you both to my oversized-
[Abraham Lincoln]
Robíte si zo mňa ***** srandu s týmito bla bla bla?
Mám sto chutí nakŕmiť vás oboch môjmu nadrozmernému-
[Eagle]
CAW!
[Orol]
KRÁ!
[Abraham Lincoln]
I've heard more thoughtful discussion up in TMZ
You two got brother blocking brother on their Facebook feed
I'm so sick and tired of this ridiculous shit
If this is the best my party gets, then my party should quit
[Abraham Lincoln]
Ja som počul viac premýšľavú diskúsiu v TMZ
Vy dvaja máte brata blokujúceho brata na ich Facebook stránke
Ja som tak chorý a unavený z tejto absurdnej sračky
Keď toto je najlepšie moja strana sa dostane, tak moja strana by potom mala skončiť
[Hillary Clinton]
Ha!
[Hillary Clinton]
Ha!
[Abraham Lincoln]
I'm sorry, did I say something that you found funny?
Wipe that creepy-ass smile off your face and beat this dummy!
And if she does win the White House, be a man and hold the door
Don't get your fans stirred up in some sorta Twitter civil war
Here's an equal opportunity smack down in the sequel
That's of the people, by the people, for the people
EAGLE!
[Abraham Lincoln]
Ja sa ospravedlňujem, povedal som niečo čo vás rozosmialo?
Dajte preč ten hrôzostrašný úsmev z tvojej tváre a prekonajte tohto hlupáka!
A keď ona vyhraje Biely Dom, buď muž a podrž dvere
Nenechaj tvojích fanúšikov vzbudiť nejakú Twitter občianskú vojnu
Tu je rovná príležitosť, rozmetajte v pokračovaní
To je z ľudí, to je ľudmi, pre ľudí
OROL!
[Eagle]
CAW!
[Orol]
KRÁ!
[Outro]
WHO WON?
WHO'S NEXT?
YOU DECIDE!
EPIC RAP BATTLES OF HISTORY!
[Outro]

Text pridal Krafko

Video přidal Krafko

Preklad pridal Krafko

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.