Pokec Playlisty
Reklama

Kingdom Of Heaven (A New Age Dawns Part V) - text, preklad

playlist Playlist
I. Hold in DerisionI. Zdržet se výsměchu
Pioneering, big breakthroughs
Proceeded by the opposition
Hold in derision all that's new
Afraid to lose their own esteem
Průkopnictví, obrovské objevy
Postupy odporu
Zdržet se výsměchu všemu, co je nové
Bát se ztráty vlastní cti
Scorn shall be directed at the genius
Represses subtle theories of the light
to the questions of life
Opovržení bude řízeno génii
Přemíra duchaplných teorií světla
k životním otázkám
Quantum physics lead us to
Answers to the great taboos
We create the world around us
God is every living soul
Kvantová fyzika nás vede k
Odpovědím na obrovské tabu
Stvořili jsme svět okolo sebe
Bůh je v každé žijící duši
Science, spirituality
Will have to meet along the way and
We need new drifts, another view
Expand our grip on the cryptic soul
Věda, duchovno
Se musí setkat cestou a
My potřebujeme nové změny, jiný pohled
Rozšířit náš stisk na tajemné duši
Hope is more than a postponed disappointment Naděje je víc než odložené zklamání
Non intellegens nil explicas
Videre nolens nil capies
Non intellegens nil explicas
Incognita non vides
Nikdo neporozumí nenalezenému
Pohleď na bezděčnou velikost
Nikdo neporozumí nenalezenému
Nenalezené nikdo nespatří
Open your Sahasrara Otevři svou Sahasrara (duši)
II. Children of the Light II. Děti světla
Light creates us all
Pride will make us fall
Life is meaningful
Life delight us all
Světlo nás všechny stvořilo
Pýcha nás přinutí padnout
Světlo je smysluplné
Život nás všechny těší
Light creates us all
Pride divides us all
Life is meaningful
The soul survives us all
Světlo nás všechny stvořilo
Pýcha nás přinutí padnout
Světlo je smysluplné
Duše nás všechny přežije
Misled by science
Our wake up call
Conditioning cannot fool us 'till the end
Zmaten vědou
Naše volání
Předuršení nás nebude stále klamat
III. Bardo Thödol III. Bardo Thödol
Guide us safety
through the gates of death
Bezpečně nás proveď
skrz brány smrti
IV. Paragons of Perfection IV. Vzory dokonalosti
Nothing here will be the same
I'll see the world through different eyes and
I was given clarity
And the wisdom I can't deny
Nic nebude stejné
Vidím svět jinýma očima a
Jas byl mi darován
A moudrost, co nemůžu zapřít
All that we can never see
Until we leave this frail existence
Is just a shadow of reality
Death is not the final instance
Vše, co nikdy neuvidíme
Dokud neopustíme tuto křehkou existenci
Je to jen stín reality
Smrt není poslední výzvou
It's not your time
You have to go back... back!
Now!
Není tvůj čas
Musíš jít zpět... zpět!
Teď!
No, no, I don't want to return,
please let me stay here, don't make me go back
Ne, ne, nechci se vracet,
prosím, dovol mi zůstat tady, nenuť mě vracet se
Go back, you've got work to do Jdi zpět, máš práci
We're not alone, we are all one. Nejsme sami, všichni jsme jeden
Nothing here will be the same
The smallest bit is as big as nature
Our limited capacities
Gives us trouble to comprehend
Nic nebude stejné
Nejmenší kousek je jako velký kus
Naše omezené chápání
Nám dává potíže, kterým rozumíme
We are linked in every way
And we're strong as our weakest fragment
Every word that we convey
Is an act with consequences
Jsme spojeni
A jsme silní jak náš nejslabší kousek
Každé slovo, co vyslovíme
Je čin s následky
V. The Harsh Return V. Štiplavý návrat
Light creates us all
Pride will make us fall
Life is meaningful
Life delight us all
Světlo nás všechny stvořilo
Pýcha nás přinutí padnout
Světlo je smysluplné
Život nás všechny těší
Light creates us all
Pride divides us all
Life is meaningful
The soul survives us all
Světlo nás všechny stvořilo
Pýcha nás přinutí padnout
Světlo je smysluplné
Duše nás všechny přežije
Greed will make us fall
Light will bind us all
Nenasytnost nás přinutí padnout
Světlo nás všechny sváže

Text pridala MissH

Videa přidali MissH, Beder

Preklad pridala MissH

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.