Playlisty Pokec
Reklama

Rhyme Or Reason - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

[Intro]
(What's your name?) Marshall
(Who's your daddy?) I don't have one
[Intro]
(Jak se jmenuješ?) Marshall
(Kdo je tvůj taťka?) Žádného nemám
[Verse 1]
My mother reproduced like the komodo dragon
And had me on the back of a motorcykle
Then crashed in the side of lokomotive with rap, I'm loco
It's like handin' a psycho a loaded handgun
Michelangelo with a paint gun in a tantrum
'bout to explode all over the canvas
Back with the Yoda of rap in a spasm
(Your music usually has 'em)
(But waned for the game your enthusiasm it hasn't)
(Follow you must, Rick Rubin my little Padawan)
A Jedi in trainin', colossal brainin', thoughts are entertainin'
But docile and impossible to explain, I'm also vain and
Probably find a way to complain about a Picasso paintin'
Puke Skywalker but sound like Chewbacca when I talk
Full of such blind rage, I need a seein' eye dog
Can't even find the page I was writing this rhyme on
Oh it's on the ram-page, couldn't see what I wrote, I write small
It says, "Ever since I drove a '79 Lincoln with whitewalls
Had a fire in my heart and a dire desire to aspire to die hard"
So as long as I'm on the clock punchin' this time card
Hip-Hop ain't diyin' on my watch
[Sloka 1]
Moje matka se rozmnožuje jako komodský varan
A porodila mě na sedadle motorky,
Potom narazila do lokomotivy s rapem, Jsem šílený
Je to jako podat psychopatovi nabitou zbraň
Michelangelo se stříkací pistolí v záchvatu vzteku
chystá se vybouchnout na celé plátno
Zase v křečích s Yodou rapu
(hudba tvoje obvykle má je)
(ale nadšení tvoje pro hru neubývá)
(Ricka Rubina, můj malý učedníku, následovat musíš)
Jedi ve výcviku, ohromný mozek, nápady jsou zábavné
Ale poslušný a nemožný vysvětlení a jsem také marnivý
A nejspíš si najdu způsob, jak si stěžovat na Picassův obraz
Šavle Skywalker, ale když mluvím, zním, jak Žvejkal
Plný zaslepené zuřivosti, potřebuju slepeckého psa
Ani nemůžu najít stranu, na kterou jsem psal tenhle verš
(oh) je to na Rampage, nemohl jsem vidět, co jsem napsal, písmo mám moc malé
(Píše se tam) "Už když jsem řídil 79 Lincoln s bílými koly
Měl jsem oheň v srdci a zoufalou touhu snažit se, smrtonostná past"
Takže dokud si na píchačkách cvakám svojí kartu
Při mojí směně Hip-hop neumírá
[Chorus]
Now sometimes, when I'm sleepin'
She comes to me in my dreams
Is she taken? Is she mine?
Don't got time, don't care, don't have two shits to give
Let me take you by the hand to promise land
And threaten everyone
Cause there's no rhyme, or no reason for nothing
[Refrén]
Někdy, když spím
Přichází do mých snů
Je zadaná? Je moje?
Nemám čas, nezajímá mě to, je mi to u prdele
Dovol mi vzít tě za ruku do země zaslíbené
a zastrašit každého
Protože nic se neděje bezdůvodně
[Verse 2]
(What's your name?) Marshall
(Who's your daddy?) I don't know, but I wonder
(Is he rich like me?) Ha!
(Has he taken, any time, to show, show you what you need to live?)
NO! If he had he wouldn't have ended up in these rhymes in my pad
I wouldn't be so mad, my attitude wouldn't be so bad
Yeah, Dad!
I'm the epitome and the prime example of what happens
When the power of the rhyme
Falls into the wrong hands and
Makes you want to get up and start dancin'
Even if it is Charles Manson
Who just happens to be rappin' Blue lights flashin'
Laughin' all the way to the bank
Lampin' in my K-mart masions
I'm in the style department
With a pile in my cart, rippin' the aisle apart but
With a great power comes absolutely no responsibility for content
Completely despondent and condescending
The king of nonsense and controversy is on a beat killing spree
Your honor, I must plead guilty, cause I sparked a revolution
Rebel without a cause who caused the evolution of rap
To take it to the next level, boost it
But several rebuked it and whoever produced it
(Hip-hop is devil's music)
Does that mean it belongs to me?
Cause I just happen to be a white honkey devil with two horns,
That don't honk but every time i speak you hear a beep
But, lyrically i never hear a peep, not even a whisper
Rappers better stay clear of me, bitch, cause it's the
[Sloka 2]
(Jak se jmenuješ?) Marshall
(Kdo je tvůj taťka?) Neznám ho, ale zajímalo by mě, jestli
(Je tak bohatý jako já?) Ha!
(Udělal si někdy čas, aby ti ukázal, co potřebuješ k životu?)
NE, kdyby to udělal neskončil by v těchto verších v mým zápisníku
Já bych nebyl tak naštvaný a můj přístup by nebyl tak špatný
Jo, táto!
Jsem prototyp a ukázkový příklad toho, co se stane
Když se síla verše
dostane do špatných rukou a
Nutí tě chtít vstát a začít tancovat
I přesto, že je to Charles Manson,
Který začal rapovat, modrá světla svítí
Směju se celou cestu do banky
Užívám si v mým K-mart sídle
Jsem v oddělení stylů
S hromadou v mým košíku, trhám uličku na kusy, ale
S velkou mocí nepřichází absolutně žádná zodpovědnost za obsah
Totálně zoufalý a povýšený
král nesmyslů a kontroverze na beatu zabíjí
Vaše ctihodnosti, musím přiznat vinu, protože jsem zažehl revoluci
Rebel bez příčiny, který zapříčinil evoluci
Rapu, posunul ho na vyšší úroveň, pozvednul ho
Ale několikrát ho napomenul, kdokoli ho vytvořil
(Hip-hop je hudba ďábla)
To znamená, že patří mně?
Protože já jsem se zrovna stal bílým ďáblem se dvěma rohama,
Který netroubí, ale pokaždý když mluvím, slyšíš pípnutí
Ale, lyricky nikdy pípnutí neslyším, ani šeptání
Rapeři, radši se ode mě držte dál, svině, protože je to
[Chorus]
It's the time of the season, when hate runs high
And this time, I won't give it to you easy
When I take back what's mine, with pleasured hands
And torture everyone that is my plan
My job here isn't done
Cause there's no rhyme, or no reason for nothing
[Refrén]
Protože je to období, kdy je nenávist velmi silná
A tentokrát ti to nedám tak snadno
Když si vezmu, co je moje s potešenýma rukama
A všechny mučit, to je můj plán
Moje práce tady ještě neskončila
Protože pro to není žádný důvod
[Verse 3]
So (What's your name?) Shady
(Who's your daddy?) I don't give a fuck, but i wonder
(Is he rich like me?) Doubt it, ha!
(Has he taken, any time, to show, show you what you need to live?)
So yeah, Dad, Let's walk
Let's have us a father and son talk
But I bed we wouldn't probably get one block
Without me knockin' your block off,
This is all your fault
Maybe, that's why I'm so bananas, I a-ppealed to all those walks
Of life, who ever had strife
Maybe that's what dad and son talk are like
Cause I, realted to the struggles of young America
When their fucking parents were unaware of their troubles
Now they're ripping out their fucking hair again, it's hysterical
I chuckle as everybody bloodies their bare knuckles
Yeah, uh-oh better beware knuckle heads
The sign on my hustle says,
"Don't knock", doors broken, it won't lock
It might just fly open, get cold-cocked
You critics come to pay me a visit?
Misery loves company, please stay a minute
Kryptonite to a hypocrite, zip your lip, if you dish it but
Can't take it
Too busy gettin' stoned in your glass house, to kick rocks
Then you wonder why I lash out
Mr. Mathers as advertised in the flyers, so spread the word
Cause I'm promotin' my passion 'til I'm passed out
Completely brain dead, Rain Man
Doin' the bankhead in a restraint chair
So bitch, shoot me a look, it better be a blank stare
Or get shanked in the pancreas
I'm angrier than all eight other reindeer
Put together with Chief Keef
Cause I hate every fuckin' thing, yeah
Even this rhyme bitch and
Quit tryin' to look for a fuckin' reason for it that ain't there
And I still am a Criminal
Ten year-old degenerate grabbin' on my genitals
The last Mathers LP done went diamond
This time I'm predictin' that this one'll go emerald
When will the madness end, how can it when
There's no method to the ped and pen
The only message that I have to send
Is Dad, I'm back at it again
Yeah... (Who's your daddy?)
[Sloka 3]
Tak (Jak se jmenuješ?) Shady
(Kdo je tvůj taťka?) To je mi u prdele, ale zajímalo by mě jestli
(Je tak bohatý jako já?) Pochybuju, ha!
(udělal si někdy čas, aby ti ukázal, co potřebuješ k životu?)
Tak fajn, táto, pojďme se projít a
Promluvit si jako otec se synem
Vsadím se, že bychom neobešli ani jeden blok
Aniž bych ti neutrhnul hlavu,
Tohle všechno je tvoje chyba
Možná proto jsem tak šílený, apeluju na všechny ty lidi,
kteří se někdy hádali
Možná takové jsou rozhovory otce a syna
Protože já, spojený s bojem mladých Američanů
Když si jejích posraný rodiče nebyly vědomy jejich problémů
Teď si znova vyškubávají svoje zasraný vlasy, je to směšný
Tiše se chechtám, jak si všichni zakrvácí svoje holý klouby
Jo radši si dejte pozor, dementi
Nápis na mým blázinci zní,
"Neklepat", dveře jsou rozbité, nezamknou se
Mohli by se rozletět a dostanete takovou ránu, že se odrazíte od rámu
Kritici, chcete přijít na návštěvu?
Neštěstí má rádo společnost, prosím zůstaňte chvíli
Kryptonit na pokrytce, zavřu vám pusu, když o tom tlacháte, ale
Nedokážete to sami snést
Příliš zaneprázdněný sjížděním se ve vašich sklenících, běžte do hajzlu
Pak se divíte, proč tak vyvádim
Pan Mathers, jako reklama na letácích, tak rozšířim to slovo
Protože já podporuju svojí vášeň, dokud neodpadnu
Úplná mozková smrt, Rain Man
Dělám bankhead (tanec) i když jsem v kazajce
Takže, mrcho, koukni na mě, radši by to měl být prázdný výraz
Jinak tě bodnu do slinivky
Jsem vzteklej, víc než všech osm ostatních sobů
Spolu s Chief Keef
Protože všechno nesnášim
I tenhle verš, svině a
končím s hledáním důvodu, který tam stejně není
Ale stejně jsem pořád Zločinec
Desetiletý zvrhlý popadání se za koule
Poslední Mathers LP bylo diamantový
Teď předpovídám, že tohle bude smaragdový
Kdy tohle šílenství skončí, jak by mohlo když
neexistuje žádný způsob k bloku a peru (?)
Jediný vzkaz, který musím poslat je
Táto, jedu v tom znova

Text pridala smizuzi

Text opravila Annndy

Video přidal StanMitchell

Preklad pridala Annndy

Preklad opravila Annndy

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.