Playlisty Pokec
Reklama

Beautiful Pain ft. Sia - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

[Intro]
I can feel the heat rising
Everything is on fire
Today's a painful reminder of why
We can only get brighter
The further you put it behind ya
And right now I'm on the inside
Lookin out, cause
[Úvod]
Cítím stoupat teplo
Všechno hoří
Dnešek je bolestivá připomínka toho proč
Můžeme jen víc zářit
Čím dál to hážeš za hlavu
A právě teď jsem na vnitřní straně
Vyhlížím ven, protože...
[Hook: Sia]
Standing in the flames
There's a beautiful kind of pain
Setting fire to yesterday
Find the light, find the light, find the light
[Hook:Sia]
Stojím v plamenech
Tohle je nádherný druh bolesti
Zapalujeme včerejšek
Najdi to světlo, najdi to světlo, najdi to světlo
Standing in the flames
There's a beautiful kind of pain
Setting fire to yesterday
Find the light, find the light, find the light
Stojím v plamenech
Tohle je nádherný druh bolesti
Zapalujeme včerejšek
Najdi to světlo, najdi to světlo, najdi to světlo
[Verse 1]
Yesterday was the tornado warning, today is like the morning after
Your world is torn in half, you wake and let's wait to start the morning process
Rebuilding and you're still a work in progress
Today is a whole new chapter, it's like an enormous ass
The thunderstorm has passed ya, your weather didn't poke his eyes out with the thorn bush that you
Used to smell the roses, stopped to inhale can't even tell your nose is stuffed
So focused on the brightside, then you floor the gas pedal, and hit the corner fast, the more asserted, never looking back, may hit the curb, but everyday is a new learning curve, as you, steer through life, sometimes you might not wanna swerve, but you have to, to avert a disaster, lucky, no permanent damage, cause they hurt you so bad, it's like they murdered your ass, and threw dirt on your casket, but you returned from the ashes, and that hurt that you have, you just converted to gasoline, and while you're burning the past, standing at inferno and chant
[Verze 1]
Včera bylo vyhlášeno nebezpečí tornád, dnešek je jako to ráno po něm
Tvůj svět se přelomil v půli, vzbudíš se a počkejme si na spuštění ranního procesu
Znovu budujeme a ty jsi stále "ve výstavbě"
Dnešek je úplně nová kapitola, je to jako enormní p*del
Bouřka tebou prošla, tvoje počasí mu nevypíchlo oči trnitou buší kterou jsi
Přičichávala k růžím, zastavila ses, aby ses toho nadechla, nejde ani říct, že tvůj nos byl plný
Tak soustředěná na tu zářnou stranu, pak sešlápneš plyn až na podlahu a profrčíš zatáčkou tak rychle, tím víc netečná, nikdy se neohlížejíc, můžeš narazit na omezení, ale každý den je nová výuková zatáčka, jak řídíš skrz životem, někdy bys to nechtěla tak stočit, ale musíš, abys odvrátila katastrofu, máš štěstí, žádné trvalé škody, protože ti ubližují tak moc, jako kdyby ti zabili tvoji p*del, a naházeli ti do rakve hlínu, ale ty ses vrátila z trosek, a ta zranění, která máš, jsi prostě přeměnila na palivo, a zatímco pálíš minulost, snášíš peklo a skanduješ
[Hook: Sia]
Standing in the flames
There's a beautiful kind of pain
Setting fire to yesterday
Find the light, find the light, find the light
[Hook:Sia]
Stojím v plamenech
Tohle je nádherný druh bolesti
Zapalujeme včerejšek
Najdi to světlo, najdi to světlo, najdi to světlo
Standing in the flames
There's a beautiful kind of pain
Setting fire to yesterday
Find the light, find the light, find the light
Stojím v plamenech
Tohle je nádherný druh bolesti
Zapalujeme včerejšek
Najdi to světlo, najdi to světlo, najdi to světlo
[Verse 2]
So familiarize what having to swallow this pill is like
It happens all the time, they take your heart and steal your life
And it's as though you feel you've died because you've been killed inside
But yet you're still alive which means you must survive
Although today you may weep because you're weak and
Everything seems so bleek and hopeless
The light that you're seeking, it begins to seep in
That's the only thing keeping you from leaping off the motherfreaking deep end
And I'm pulling for you to push through this feeling
And with a little time that should do the healing
And by tomorrow you may even feel so good that you're willing
To forgive them even after all that shit you been put through
This feeling of resilience is building and the flames are burning
Quick as fire would through this building, you're sealed in
But you're fireproof and flame retardant you withstood it
And as you climb up to the roof you're just chillin and you look down
Cause you're so over them you could put the heel of your foot through the ceiling
[Verze 2]
Tak si zkus představit muset spolknout tuhle pilulku, jaké to je
Stává se to vždy, když si vezmou tvé srdce a ukradou ti život
A cítíš se jako kdyby si už zemřel, protože jsi byl jimi zabit zevnitř
Ale ty jsi stále ještě naživu, což znamená, že musíš přežít
I když dnes můžeš plakat protože jsi slabá a
Všechno vypadá bledě a beznadějně
Světlo, které hledáš, začíná prosakovat
To je to jediné, co tě drží od toho vyskočit z toho pošahanýho dna
A já pro tebe tahám, abych tě přesunul přes tenhle pocit
A s trochou času, který by tě vyléčil
A zítra se můžeš dokonce cítit tak dobře, že budeš moci
Odpustit jim i po všech těch s*ačkách, do kterých tě hodili
Tenhle pocit nezdolnosti se vytváří a plameny už hoří
Rychle, jako oheň by mohl přes tuhle budovu, jsi v tom zapečetěná
Ale ty jsi nehořlavá a vzdoruješ ohni, ty jsi tomu odolala
A jak šplháš na střechu téhle budovy, jenom odpočíváš a podíváš se dolů
Protože jsi tak nad nimi, že bys mohla prokopnout patou strop
As time passes, things change everyday
But wounds, wounds heal
But scars still remaining the same
But tomorrow today's gone down in flames
Throw the match at the faster place
Jak jde čas, věci se s každým dnem mění
Ale rány, rány léčí
Ale jizvy zůstávají stále stejné
Zítra bude dnešek kdesi pryč v plamenech
Odlož zápas na lepší místo
So feel the fire beneath your feet
As you barely even perspire from the heat
Exhale deep and breathe a sigh of relief
And as you say goodbye to the grief
It's like watching the walls melt in your prison cell
But you've extinguished this living hell
Still a little piece of you dies, you scream
Tak cítíš ten oheň pod nohama
Jak se sotva potíš z horka
Nadechni se zhluboka a dýchej výdech úlevy
A zatím co se loučíš se smutkem
Je to jako sledovat zdi tvé cely, jak se rozpouštějí
Ale ty jsi uhasila tohle oživlé peklo
Přesto malý kousek tebe umírá, křičíš
[Hook: Sia]
Standing in the flames
There's a beautiful kind of pain
Setting fire to yesterday
Find the light, find the light, find the light
[Hook:Sia]
Stojím v plamenech
Tohle je nádherný druh bolesti
Zapalujeme včerejšek
Najdi to světlo, najdi to světlo, najdi to světlo
Standing in the flames
There's a beautiful kind of pain
Setting fire to yesterday
Find the light, find the light, find the light
Stojím v plamenech
Tohle je nádherný druh bolesti
Zapalujeme včerejšek
Najdi to světlo, najdi to světlo, najdi to světlo
[Sia]
Feel the burn, watch the smoke as I turn
Rising, a phoenix from the flames
Flame of love, we're going to fight the word, fight
Now it feels with these wings that I will fly
[Sia]
Ciť ten žár, sleduj kouř, když se otáčím
Na vzestupu, fénix z plamenů
Plamen lásky, budeme bojovat slovem, bojovat
Vypadá to, že s těmihle křídly budu létat
[Hook: Sia]
Standing in the flames
There's a beautiful kind of pain
Setting fire to yesterday
Find the light, find the light, find the light
[Hook:Sia]
Stojím v plamenech
Tohle je nádherný druh bolesti
Zapalujeme včerejšek
Najdi to světlo, najdi to světlo, najdi to světlo
Standing in the flames
There's a beautiful kind of pain
Setting fire to yesterday
Find the light, find the light, find the light
Stojím v plamenech
Tohle je nádherný druh bolesti
Zapalujeme včerejšek
Najdi to světlo, najdi to světlo, najdi to světlo

Text pridal Kochac

Text opravila Hobit159

Video přidala zavojnatka17

Preklad pridal KrRrupiCZ

Preklad opravila Hobit159

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.