Playlisty Pokec
Reklama

Bad Guy - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

[Verse 1]
It’s like I'm in this dirt, digging up old hurt
Tried everything to get my mind off you, it won’t work
All it takes is one song on the radio you’re right back on it
Reminding me all over again how you fucking just brushed me off
And left me so burnt, spent a lot of time trying to soul search
Maybe I needed to grow up a little first
Well, looks like I hit a growth spurt
But I am coming for closure
Don’t suppose an explanation I’m owed for
The way that you turned your back on me
Just when I may have needed you most
Oh, you thought it was over
You can just close the chapter
And go about your life, like it was nothing
You ruined mine, but you seem to be doing fine
I’d never recovered but tonight I betcha that whatcha
'bout to go through’s tougher than anything I ever have suffered
Can’t think of a better way to define poetic justice
Can I hold grudges, mind is saying: "let it go, fuck this"
Heart is saying: "I will once I bury this bitch alive
Hide the shovel and then drive off in the sunset"
Eminem:
Je to ako keby som bol v špine, vyhrabával staré poranenie
Skúšam všetko čo ťa dostane z mojej mysle, nefunguje to
Všetko čo stačí je jedna pieseň v rádiu, máš pravdu, späť ku tomu
Pripomínaš mi stále dookola ako zasrane si ma odbil
A nechal si ma spáleného, stráveného času snažiac nájsť dušu
Možno potrebujem najskôr trochu dospieť
No vyzerá to ako keby som zasiahol rastovú vlnu
Ale ja prichádzam pre uzavretie
Nepripúšťam si vysvetlenie ktoré som dlžný
Ako si sa mi otočil chrbtom
Práve keď som ťa možno potreboval najviac
Oh, myslela si si že je koniec
Môžeš iba uzavrieť kapitolu
A postupovať tvojim životom ako keby to nič nebolo
Ruinoval si ma, ale vyzeral si byť v pohode
Nikdy som sa nevzchopil ale dnes si píš že sa
chystám prejsť cez čokoľvek náročnejšie ako som vytrpel
Nemôžem vymyslieť lepšiu cestu ako básnicky definovať spravodlivosť
Môžem uchovávať nenávisť, myseľ vraví: "nechaj to tak, ser na to"
Srdce vraví: "len čo pochovám túto kurvu zaživa"
Skryjem lopatu a potom vyrazím pri západe slnka
[Hook: Sarah Jaffe]
I flee the scene like it was my last ride
You see right through, oh, you had me pegged the first time
You can't see the truth but it's easier to justify what's bad is good
And I hate to be the bad guy, I just hate to be the bad guy
Hook:
Utekám zo scény ako keby to bola moja posledná jazda
Vidíš priamo skrz, oh, uviazal si ma na prvý krát
Nemôžeš vidieť pravdu ale je jednoduchšie to ospravedlniť, čo je zlé je dobré
A ja nenávidím byť zlým chlapíkom, Ja proste nenávidím byť zlým chlapíkom
[Verse 2]
And to think I used to think you was the shit, bitch
To think it was you at one time I worshipped, shit
Think you can hurt people and just keep getting away with it?
Not this time, you better go and get sewing kit, bitch
Finish this stitch so you can reap what you sow, nitwit
Thought some time had past and I forget it, forget it!
You left our family in shambles
You expect me to just get over him? Pretend he never existed
Maybe gone, but he's not forgotten
And don't think cause he's been out the pictures so long
That I've stopped the plottin' and still ain't coming to get ya
You're wrong and that shit was rotten
And the way you played him, same shit you did to me, go!
Have you any idea that shit I've gone through?
Feelings I harbor, all this pent up resentment I hold on to
Not once you called to ask me how I'm doing
Letters, you don't respond to 'em
Fuck it, I'm coming to see you
And gee who better to talk to than you?
The cause of my problems
My life is garbage and I'm 'bout to take it out on you
Poof, then I'm gone
Eminem:
A premýšľam, myslel som si že si sračka, kurva
Premýšľam, že si to bol ty koho som raz uctieval, hovadina
Myslíš že môžeš ublížiť ľudom a potom sa od nich držať ďalej?
Nie pre tento krát, radšej choď a dostaň šijacú súpravu, kurva
Dokonči to očko aby si mohla zožať čo si zasadila, trúba
Myslíš že tie časy má minulosť a ja na to zabudnem, na to zabudni!
Nechala si našu rodinu v bordeli
Očakávaš odo mňa že sa cez neho proste prenesiem? Predstavoval si že nikdy neexistoval
Možno je preč, ale nie je zabudnutý
A nemyslím si že preto lebo nebol tak dlho na fotkách
zastavil som plánovania a stále sa ku tebe nedostávam
Mýliš sa a tá sračka bola skazená
A tak ako si sa hrala s ním, rovnakú sračku si spravila mne, choď!
Vieš vôbec akým hovnom som prešiel?
Pocity ktoré som prechovával, všetok ten potlačovaný hnev
Preniesol som sa cez to
Nikdy si nevolala aby si sa spýtala ako sa mi darí
Listy, na ktoré si neodpovedala
Jebať to, idem ťa pozrieť
A jéj, s kým sa lepšie rozpráva ako s tebou?
Príčina mojich problémov
Môj život je smetisko a ja sa chytám na teba
Poof, som preč
[Hook]
I flee the scene like it was my last ride
You see right through, oh, you had me pegged the first time
You can't see the truth but it's easier to justify what's bad is good
And I hate to be the bad guy, I just hate to be the bad guy
Hook:
Utekám zo scény ako keby to bola moja posledná jazda
Vidíš priamo skrz, oh, uviazal si ma na prvý krát
Nemôžeš vidieť pravdu ale je jednoduchšie to ospravedlniť, čo je zlé je dobré
A ja nenávidím byť zlým chlapíkom, Ja proste nenávidím byť zlým chlapíkom
[Verse 3]
I've been driving around your side of this town
Like 9 frickin' hours and 45 minutes now
Finally I found your new address, park in your drive
Feel like I been waiting on this moment all of my life
And it's now arrived, and my mouth is full of saliva
My knife is out and I'm ducking on the side of your house
See, it's sad it came to this point
Such a disappointment I had to make this appointment to come and see ya
But ain't here for ya empathy, I don't need your apology
Or your friendship of sympathy, it's revenge that I seek
So I sneak vengefully and treat your bedroom window
Like I reach my full potential, I peaked
Continue to peep, still bent low
Keep tapping the glass lightly then start to crescendo
Sneak all the way 'round to the back porch
Man, door handles unlocked, shouldn't be that easy to do this
You don't plan for intruders before hand?
Surprised to see me? Cat got your tongue?
Gag, chloroform rag, gag almost hack up a lung
Like you picked up an axe up and then swung
Stick to the core plan, drag to the back of a trunk
By one of your fans, irony spectacular, huh?
Now who's a faggot, you punk?
And here's your Bronco hat, you can have that shit back cause they suck
It's just me, you and the music now, Slim
I hope you hear it we are in a car right now
Wait, here comes my favorite lyric
I'm the bad guy who makes fun of people that die
And hey, here's a sequel to my Mathers LP
Just to try to get people to buy
How's this for publicity stunt? This should be fun
Last album now cause after this you'll be officially done
Eminem killed by M&M
Matthew Mitchell, bitch, I even have your initials
I initially was gonna bury you next to my brother, but fuck it
Since you love you're city so much
I figured, what the fuck the best place you could be buried alive is right here
Two more exits, town is quite near
I hope we don't get stopped, no license I fear
That sirens I hear? Guess 90 on the freeway wasn't the brightest idea
As cops appear in my driver side mirror
(Oh, God, Police!! Ah!)
Hope foxtrot gets an aerial shot of your burial plot, at least
New plan Stan
Slim, chauvinist pig drove in this big, lincoln town car
Well gotta go, almost at the bridge, haha big bro it's for you
Slim, this is for him and Frank Ocean, oh hope you can swim good!
Now say you hate homos again!
Eminem:
Jazdil som okolo tvojej strany mesta
Ako 9 trápnych hodín a 45 minút teraz
Konečne som našiel tvoju novú adresu, parkujem na tvojej príjazdovej ceste
Cítim sa ako keby som na tento moment čakal celý život
A teraz prišiel, a moje ústa sú plné slín
Môj nôž je von a ja sa krčím na boku tvojho domu
Pozri, je smutné že to prišlo do tohto bodu
Také sklamanie, musím spraviť toto stretnutie prísť a vidieť ťa
Ale nie som tu pre tvoje pochopenie, nepotrebujem tvoje ospravedlnenie
Alebo tvoj priateľský súcit, je to pomsta čo hľadám
Tak sa vkradnem a pozvem sa tvojim spálňovým oknom
Ako keby som zasiahol celý môj potenciál, vyvrcholil
Pokračujem v nahliadnutí, stále trochu ohnutý
Zľahka klopem na sklo, potom začnem stupňovať
Prekĺznem na zadnú verandu
Človeče, je odomknuté, nemohlo by to byť jednoduchšie
Neplánovala si predtým ochranu pred votrelcami?
Prekvapená že ma vidíš? Zdrevenel ti jazyk?
Zapchám ústa uterákom s chloroformom, umlčím takmer rozsekám pľúca
Zdvihnem sekeru a zaženiem sa
Zaseknem do špiku kosti a ťahám ťa späť do kufra
Pomocou jedného z tvojich fanúšikov, pôsobivo ironické, huh?
Teraz kto je buzerant, ty chuligán?
A tu je tvoj kovbojský klobúk, môžeš si nechať tú sračku vzadu pretože stojí za hovno
To som ja, ty a hudba teraz, Slim
Dúfam že to počuješ sme akurát v aute
Počkaj, prichádzajú moje obľúbené slová
Som ten zlý chlapík ktorí si robí srandu z ľudí čo umierajú
A hey, tu je pokračovanie môjho Mathers LP
Iba sa snaž kúpiť si ľudí
Aký je to senzačný kúsok pre publicitu? Toto by mohla byť sranda
Posledný album spôsobí že po ňom budeš oficiálne hotový
Eminem zabitý pomocou M&M
Matthew Mitchell, kurva, dokonca mám tvoje iniciálky
Pôvodne som ťa chcel zakopať vedľa môjho brata ale jebať na to
Odkedy tak veľmi miluješ svoje mesto
Som si uvedomil, že kurva najlepšie miesto pochovať ťa zaživa je práve tu
Dve ďalšie existujú, mesto je celkom blízko
Dúfam že nebudeme musieť zastavovať, obávam sa že nemám vodičák
To sú sirény čo počujem? človeče, 90 na diaľnici asi nebol najlepší nápad
Ako sa fízli objavili v mojom spätnom zrkadle
(Och, bože, polícia!! ach!)
Dúfam že foxtrot ti strelí prinajmenšom do tvojho pohrebného miesta
Nový plán Stan
Slim, šovinistické prasa jazdí v tom veľkom aute z licolnu
Dobre, musím ísť, sme takmer na moste, haha veľký brat toto je pre teba
Slim, to je pre neho a Franka Oceana, oh dúfam že vieš dobre plávať
Teraz povedz že nenávidíš buzerantov znovu!
[Verse 4]
I also represent anyone on the receiving end of those jokes you offend
I'm the nightmare you fell asleep in and woke up still in
I'm your karma closing in with each stroke of a pen
Perfect time to have some remorse to show for your sin
No, it's hopeless, I'm the denial that you're hopelessly in
When they say all of this is approaching its end
But you refuse to believe that it's over, here we go all over again
Backs to the wall, I’m stacking up all them odds
Toilets clogged, Yeah ‘cause I’m talking a lot of shit but I’m backing it all up
But in my head there’s a voice in the back and it hollas
After the track is demolished
I am your lack of a conscience
I’m the ringing in your ears
I’m the polyps on the back of your tonsils
Eating your vocal chords after your concerts
I’m your time that’s almost up that you haven’t acknowledged
Grab for some water but I’m that pill that’s too jagged to swallow
I’m the bullies you hate, that you became
With every faggot you slaughtered
Coming back on you every woman you insult
That, with the double-standards you have when it comes to your daughters
I represent everything, you take for granted
‘Cause Marshall Mathers the rapper’s persona's half a facade
And Matthew and Stan’s just symbolic, of you not knowing what you had until it’s gone
‘Cause after all the glitz and the glam, no more fans that are calling your name
Cameras are off
Sad, but it happens to all of them
I’m the hindsight to say, “I told you so!”
Foreshadows of all the things that are to follow
I’m the future that’s here to show you what happens tomorrow
If you don’t stop after they call you the
Biggest laughing stock of rap who can’t call it quits
When it’s time to walk away
I’m every guilt trip
The baggage you had
But as you gather up all your possessions
If there's anything you have left to say
Unless it makes an impact don’t bother
So before you rest your case
Better make sure you’re packing a wallop
So one last time, I’m back
Before it fades into black and it’s all over
Behold the final chapter in the saga
Trying to recapture that lightning trapped in a bottle
Twice the magic that started it all
Tragic portrait of an artist tortured
Trapped in his own drawings
Tap into thoughts
Blacker and darker than anything imaginable
Here goes a wild stab in the dark
As we pick up the last Mathers left off
Eminem:
Taktiež zastupujem každého kto schytá vtipy ktoré ťa urazia
Som nočná mora v ktorej zaspíš a tiež sa v nej zobudíš
Som tvoja karma zavretá v každom ťahu pera
Perfektný čas na výčitky svedomia ktoré sa ukazujú po tvojom hriechu
Nie, je to beznádejné, ja som odporca toho že si zúfalo dnu
Keď povedia že všetko sa približuje koncu
Ale ty odmietaš veriť že je koniec, pôjdeme stále dookola
Pritlačený k múru, súhlasím so všetkými šancami
Upchaté záchody, yeah pretože rozprávam veľa sračiek ale podporujem to všetko
Ale v mojej hlave vzadu je hlas a kričí
Potom ako je skladba zdemolovaná
Ja som tvoj nedostatok svedomia
Ja som vyzváňanie v tvojich ušiach
Ja som polyp na tvojich mandliach
Jem tvoj hlasnú zvuk po tvojom koncerte
Som tvoj čas ktorý takmer prešiel, čo si nepriznáš
Siahni po troche vody ale ja so tabletka ktorá je príliš zúbkovaná na prehltnutie
Ja som tyran, čo nenávidíš že si sa ním stal
S každým buzerantom ktorého si pozabíjal
Vraciam sa ti každou ženou ktorú si urazil
To budeš mať dvojakým metrom, keď príde na tvoje dcéry
Ja zastupujem všetko, čo považuješ za samozrejmé
´Pretože Marshall Mathers, raper je len polovicou osobnosti
A Matthew a Stan iba symbolizujú že nevieš čo máš pokiaľ to nie je preč
´Pretože po tých všetkých leskoch a parád, nie je žiadny fanúšik čo volá tvoje meno
Kamery sú vypnuté
Smutné, ale stane sa to všetkým z nich
Som spätný pohľad čo povie: "Vravel som ti to!"
Naznačujem všetky tieto veci ktoré treba nasledovať
Som budúcnosť ktorá tu je aby ti ukázala čo sa stane zajtra
Ak potom neprestaneš budú ťa volať
najsmiešnejším dobytkom rapu ktorý s tým nemohol skončiť
Keď je čas odísť preč
Som každá cesta viny
Batožina ktorú máš
Ale ako nazbieraš všetko svoje vlastníctvo
Ak je tu niečo čo ti ostáva povedať
Aj keď to má vplyv, neobťažuj sa
Predtým ako umiestniš svoj prípad
Lepšie sa uisti či si si zabalil úder
tak posledný krát, som späť
predtým ako to upadne do tmy a bude po všetkom
Pozrite, posledná kapitola v ságe
Snažiac sa získať osvetlenie chytené vo fľaši
Dvakrát to kúzlo všetko začalo
Tragický portrét týraného umelca
Chyteného v jeho vlastných maľbách
Napichnutý na myšlienkach
Tmavšie ako všetko predstaviteľné
tak do toho, divoko bodni v tme
Ako zodvihneme posledného Mathersa

Text pridala smizuzi

Video přidal StanMitchell

Preklad pridala kik5154

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.