Playlisty Pokec
Reklama

Almost Famous - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

What does it all mean
I can almost taste it
I can almost save it
This shit makes no sense to me
What does it all mean
I can almost taste it.
Co to všechno znamená
Můžu to skoro ochutnat
Můžu to skoro zachránit
Tahle mi nedává žádný smysl
Co to všechno znamená
Můžu to skoro ochutnat.
Yeah, I can´t stop now,
this maybe be the last chance I get,
to be famous.
Jo, nemůžu přestat,
Možná to bude poslední šance dostanu,
abych byl slavný.
You dream of trading places,
i have been changing faces
you can not fill these shoes,
there is too much too lose.
Wake up behind these trenches,
you run around defenseless.
There is too much too lose,
you can not fill these shoes
I just want to be Famous,
but,be careful what you wish for.
Sníš o obchodování s místy,
Měnil jsem tváře
Nemůžeš nasytit tyto boty,
Je tu toho moc ke ztracení.
Probouzíš se za těmi příkopy ,
běháš bezbranný okolo.
Je tu toho moc ke ztracení,
Nemůžeš nasytit tyto boty
Já chci být jen slavný,
ale pozor, co si přeješ.
(Verse 1)
I stuck my dick in this game like a rapist
They call me Slim Roethlisberger
I go bezerker than a fed-up post-office worker
A merk her with a Mossberg
I'm pissed off get murdered
Like someone took a ketchup squirter
Squirted a frankfurter
For a gangster you shoulda shit your pants
When you saw the chainsaw get to waving
Like a terrible towel
I faced her around
But his fangs come out
Get your brains blown out
That's what I call blowing your mind
When I come back
Like nut on your spine
I'm a thumb tack
That you slept on son
Now here I come screaming attack like I just stepped on one
Low on the totem till he showed 'em
Defiance, giant scrotum
He don't owe them bitches shit
His bridges, he out grow'd em
He's so out cold he's knocked out of the South Pole
And nobody fu*ks with him
Rigamortis and post-mortem
He's dying of boredom
Take your best rhymes, record 'em
Then try to flaunt 'em
He'll just take your punch lines and snort 'em
Shit stained drawers
You gon fuck with a guy who licks the blades of his chainsaws
While he dips 'em in P.F. Chang's sauce
Game's up, homie, hang it up like some crank calls
You think I'm backing down you must be out of your dang skulls
Im´ almost famous
(Verse 1)
Strčil jsem svého ptáka do této hry jako násilník
Říkají mi Slim Roethlisberger
Jdu bezerker než otrávím pošťáka
Merk ji Mossbergem
Jsem naštvaný ze zavraždění
Jako by někdo vzal kečup squirter
Vystříkla Frankfurter
Pro gangstera měla by si posrat své kalhotky
Když si viděl, řetězové pily mávat
Stejně jako hrozný ručník
čelím jí kolem
ale její tesáky vycházejí
Rozstřikuje tvůj mozek
To je to, čemu říkám oblbování tvé mysli
Až jsem se vrátil
jako matice na tvé páteří
Já jsem připínáček
který jste spali na syna
teď tady přicházím křičím útok jako bych právě na jeden šlápl
bučel na totemu, až jim ukázal
Vzdor, obří šourek
On jim nedluží zkurvený
Jeho mosty, on se grow'd em
On je tak studený , že by nakopal jižní pól
A nikdo s ním nešuká
Posmrtná ztuhlost a post-mortem
On umírá nudou
Vezmi své nejlepší rýmy a nahraj je
Pak je zkus předvést
On si vezme jenom pointy a odfrká je
Zasrané zašpiněné spodky
Ty vyjebeš s týpkem , který líže čepele své motorové pily
Zatímco je namáčí v P.F change omáčce
Hra stoupá, kámo, věši to jako nějaké šílené vábničky
Myslíš, že couvám, musíš být mimo z tvojí duté lebky
Já jsem téměř slavný
You dream of trading places,
i have been changing faces
you can not fill these shoes,
there is too much to lose.
Wake up behind these trenches,
you run around defenseless.
There is too much too lose,
you can not fill these shoes
I just want to be Famous,
but,be careful what you wish for.
Sníš o obchodování s místy,
Měnil jsem tváře
Nemůžeš nasytit tyto boty,
Je tu toho moc ke ztracení.
Probouzíš se za těmi příkopy ,
běháš bezbranný okolo.
Je tu toho moc ke ztracení,
Nemůžeš nasytit tyto boty
Já chci být jen slavný,
ale pozor, co si přeješ.
(Verse 2)
I'm back for revenge
I lost a battle that ain't happening again
I'm at your throat like strep
I step, strapped with a pen
Metaphors wrote on my hand,
Someone distorted my mint
Read some I wrote on a napkin
I do what I have to to win
Pull at it all stops, any who touch a mic prior's
Not even Austin Powers, how the fuck are they Mike Meyers
And tell that psycho to pass the torch
To the whack before I take a shit in his Jack-O-Lantern
And smash it on his porch
Now get off my dick
Dick's too short a word for my dick
Get off my antidisestablishmentarianism, you prick
You call me the champ; call me the space shuttle destroyer
I just blew up the challenger, matter fact I need a lawyer
I displaced my clause with enough plaster
To make a cast beat his ass naked and peed in his corner like burn choyder
You're the Eminem backwards, you're mini-me
See he's in a whole nother weight class
He smokes your BB's you beat back bullets
You're full of it; you were just in his CD's
Left at Infinite, now he's back like someone pissed in his wheaties
No peace treaties, he's turned into a beast
His new Slim Shady EP's got the attention of the mighty D. R. E Im´aloms famous
(Verse 2)
Jsem zpět po pomstě
Ztratil jsem boj, který se nestane znovu
Jsem na krk jako strep
I krok, připoutaná s perem
Metafory napsal na mou ruku,
Někdo narušena moje máta
Přečtěte si některé jsem napsal na ubrousek
I to, co musím vyhrát
Vytáhněte se na to vše zastaví, každý, kdo touch mic před jeho
Ani Austin Powers, jak se kurva jsou Mike Meyers
A říct, že psycho se pak pochodeň
Chcete-li rána, než jsem se hovno v jeho Jack-O-Lantern
A rozbít jej na jeho verandě
Teď si z mého ptáka
Dick je příliš krátká slova pro mé péro
Vypadni z mého antidisestablishmentarianism, ty kokote
Můžete mi říkat mistrovství, zavolejte mi raketoplánu ničitel
Jen jsem vyhodila do vzduchu challenger, věc fakt potřebuju právníka
I vysídlených můj doložku s dostatkem omítky
Chcete-li cast porazil jeho zadek nahý a rychlo ve svém koutě, jako je vypalování choyder
Jste Eminem dozadu, jsi mini-mi
Prohlédněte si je v celé třídě Dalším hmotnost
Kouří váš BB vás zahnat kulky
Máš plný toho, že jsi jen jeho CD
Doleva na nekonečné, teď je to zpátky jako někdo naštvaný v jeho wheaties
Ne mírové smlouvy, on je proměnil v zvíře
Jeho nový Slim Shady EP dostal pozornost mocného DRE Im'aloms slavných
Sníš o obchodování s místy,
Měnil jsem tváře
Nemůžeš nasytit tyto boty,
Je tu toho moc ke ztracení.
Probouzíš se za těmi příkopy ,
běháš bezbranný okolo.
Je tu toho moc ke ztracení,
Nemůžeš nasytit tyto boty
Já chci být jen slavný,
ale pozor, co si přeješ.
you dream of trading places,
i have been changing faces
you can not fill these shoes,
there is too much too lose.
Wake up behind these trenches,
you run around defenseless.
There is too much too lose,
you can not fill these shoes
I just want to be Famous,
but,be careful what you wish for.
(Verse 3)
Teď tam chodí ve studiu Dre je cuppin jeho koule
Screaming dřevo off panel
A nadávky barva off stěn
Vyvěrání jeho nenávist k těmto nenávidí, v tom žádná láska pro tyto brauds
On není jim hovno, on říká, že si špetku cent tak tvrdě
Odejde modřinu na bronz, takže tmavé můžete vidět známky
S jizvy, až Abraham Lincoln je křičel Ahh
Tyto metafory a přirovnání není jim podobné, to vůbec ne
Pokud se to nelíbí, mohou se všichni dostat fu * ked místo sání ho
Mohou jít si opasek nebo krk kravatu, na rukou sebe
Stejně jako David Carradine, že může jít prdel a prostě umřít
A jíst hovna když na to
Je to fu * král měl, on je naštvaný na celý svět
Tak jdi do pekla a stavět sněhuláka holka
Násilníci se šikanováno, buchty si tlačil
Pak se lépe vytáhnout mě, vezmi mě zpátky do 9. třídy do školy mi
Cus jsem se nedívá zpět, jen dopředu, celý tento spot foukání
Kdo coulda známo, že by růst bude básník a neví
A když už jsem byla poetická dovolte mi, abych si stoický a zvýšit bar
Vyšší než mého názoru z těchto vítězů a pány
Takže svědectví některých biblických shit
Jako studený vítr tento svět není to, co hit to
Udělal to, on dělal to, že je konečně slavný
(Verse 3)
Now there he goes in Dre's studio cuppin his balls
Screaming the wood off the panel
And cussing the paint off the walls
Spewing his hate to these haters, showing no love for these brauds
He ain't given them shit, he says he'll pinch a penny so hard
He'll leave a bruise on the bronze so dark you can see the mark
With the scars, till Abraham Lincoln is screaming out AHH
These metaphors and similes ain't similar to them, not at all
If they don't like it, they can all get fu*ked instead of sucking him off
They can go get a belt or a neck tie, to hand themselves by
Like David Carradine they can go fuck themselves and just die
And eat shit while they at it
He's fu*king had it, he's mad at the whole world
So go to hell and build a snowman girl
The bullies become bullied, the pussies get pushed
Then they better pull me, take me back to 9th grade to school me
Cus I ain't looking back, only forward, this whole spot blowing
Who coulda known he'd grow to be a poet and not know it
And while I'm being poetic let me get a stoic and raise the bar
Higher than my opinion of these winners and lords
So bare witness to some biblical shit
As a cold wind blowing this world ain't gonna know what hit it
He did it, he made it, he's finally famous

Text pridal MajkyK

Text opravila FriChick

Video přidal StanMitchell

Preklad pridala mango202

Preklad opravila FriChick

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.