Playlisty Pokec
Reklama

Road To Victory - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Now heroes die young?
Save your tears and wait for the new horizon
We are an army without uniforms
Nyní hrdinové umírají mladí?
Ušetřte slzy a čekejte za novým horizontem
Jsme armáda bez uniforem
Now we're bonded by blood
Signed and sealed a pact that will live forever
The final ordeal has arrived
It is coming down
Heaven can wait, but we have so many battles to win
Teď jsme spojeni krví
Podepsal a uzavřel smlouvu, že bude žít navždy
Ve finále dorazilo utrpení
to sestupuje
Nebe může počkat, ale my máme tolik bitev vyhrát
Ride into the sun
Surf on the clouds
There's no meaning to stay here lonely
Days all come
They will go
Save the show
Enlighten us
Jezdit do slunce
Surfovat oblaky
Neexistuje žádný smysl, aby zůstali zde osamělý
Přišly všechny dny
Oni půjdou
úsporná show
Pouč nás
Heaven can wait
'cause we are not ready to lay down and die
Nebe počká
Protože nejsme připraveni lehnout si a zemřít
Now as we can see the new world
There ain't no turning back
Rise, rise, children of Utopia
Nyní, jak můžeme vidět nový svět
Není cesty zpět
Povstaňte, vystupte, děti Utopie
We are walking on the glory road to victory
And there's no paradise with peace and joy
The struggle goes on without misery
The future looks brighter than ever
On the road to victory
Jdeme ke slávě cestou k vítězství
A neexistuje žádný ráj s mírem a radostí
Boj pokračuje bez trápení
Budoucnost vypadá jasnější než kdy jindy
Na cestě k vítězství
The serpents and fools are for real
They live on the edge of danger
And some people say they all are make believer
Hadi a blázni jsou reální
Žijí na okraji nebezpečí
A někteří lidé říkají, že všichni jsou věřící
Fight
Time's running out
There is no doubt
That we stand for the greatest challenge
Now there is no way,
No chance to escape
We conquer all
Boj
Čas se krátí
Není pochyb
Že jsme největší výzvou
Nyní neexistuje žádný způsob,
Bez šance uniknout
My porazíme všechny
Heaven can wait
'cause we have so many more battles to win
Nebe počká
Protože máme tolik dalších bojů vyhrát
Dogs of war
No one can tame us
There is no second chance
Rise, rise
This will be euphoria
Psi války
Nikdo nás nezkrotí
Neexistuje žádná druhá šance
Vzestup, vzestup
To bude euforie
We are walking on the glory road to victory
And there's no paradise with peace and joy
The struggle goes on without misery
The future looks brighter than ever
On the road to victory
Jdeme ke slávě cestou k vítězství
A neexistuje žádný ráj s mírem a radostí
Boj pokračuje bez trápení
Budoucnost vypadá jasnější než kdy jindy
Na cestě k vítězství
Dogs of war
No one can tame us
There is no second chance
Rise, rise, children of Utopia
Psi války
Nikdo nás nezkrotí
Neexistuje žádná druhá šance
Povstaňte, vystupte, děti Utopie
We are walking on the glory road to victory
And there's no paradise with peace and joy
The struggle goes on without misery
The future looks brighter than ever
On the road to heaven
Jdeme ke slávě cestou k vítězství
A neexistuje žádný ráj s mírem a radostí
Boj pokračuje bez trápení
Budoucnost vypadá jasnější než kdy jindy
Na cestě do nebe
Walking on the glory road to victory
And there's no paradise with peace and joy
The struggle goes on without misery
The future looks brighter than ever
On the road to victory
Chodíme ke slávě cestou k vítězství
A neexistuje žádný ráj s mírem a radostí
Boj pokračuje bez trápení
Budoucnost vypadá jasnější než kdy jindy
Na cestě k vítězství

Text pridal Geralt

Video přidal Geralt

Preklad pridala veldenstein

Preklad opravila veldenstein

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.