Playlisty Pokec
Reklama

Charles Francis Coghlan - text, preklad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

A blackness comes forth, thick clouds from the North
A serene cemetery atmosphere
Transforms into one of melancholy and drear
Temnota prichádza vpred, husté oblaky zo severu
Pokojná atmosféra cintorínu
Sa zmení na melancholickú a pochmúrnu
The wretched remaining seek shelter ahead
Huddled together, shedding tears for the dead
And ‘midst the silence before that storm
The beginning of this peculiar tale is born
Biedne pozostatky si hľadajú úkryt
Túlia sa k sebe, prelievájúc slzy smrti
A uprostred ticha pred búrkou
Sa rodí začiatok tejto nezvyklej historky
Ravished by infernal winds, hail and rain
A storm surge generated by a deadly hurricane
Caskets plucked like feathers and swept into the sea
Into a maritime eternity
Schvátený pekelnými vetrami, krúpami a dažďom
Príval búrky vytvorený smrtiacim hurikánom
Skrinka vytrhnutá ako perie a zmiatnutá do mora
Do morskej večnosti
Charles Francis Coghlan, born in Paris, 1842
A remarkable actor awaiting his breakthrough
Charles Francis Coghlan moved from Ireland to the United States of America
His charisma would put a spell on you
Talented, handsome and eccentric
A rising star... reaching far
Charles Francis Coghlan, narodený v Paríži, 1842
Pozoruhodný herec čakajúci na svoj prelom
Charles Francis Coghlan sa presťahoval z Írska do Spojených štátov amerických
Jeho charizma by vás okúzlila
Telentovaný, pekný a výstredný
Rastúca hviezda… siahajúca ďaleko
Rough waves carrying caskets towards another destiny
And most of them sink into the cold blackness of the sea
Yet one coffin keeps floating steadily
Drsné vlny unášajú skrinku v ústrety ďalšiemu osudu
A veľa z nich klesne ku dnu studenej temnoty mora
Ešte jedna rakva stále pláve
Charles Francis Coghlan, rising star, reaching far...
Charles Francis Coghlan, rising star, reaching far... in death
Charles Francis Coghlan, rastúca hviezda, siahajúca ďaleko
Charles Francis Coghlan, rastúca hviezda, siahajúca ďaleko… k smrti
Breath-taking was his play, expressing joy, fear, sorrow and rage
He collapsed to the floor
And when his applause died down, he truly died on stage
Charles was no more
Jeho hranie bolo dychberúce, vyjadrujúce radosť, strach, utrpenie a zlosť
Zrútil sa k zemi
A keď jeho potlesk utíchol, skutočne zomrel na javisku
Charles už viac nebol
Day and night dancing and swaying along with the tide
Crushing rogue waves pounding the box of death until it’s out of Sight
Until there's no more light
Dňom i nocou tancoval a hojdal sa s vlnami
Drvivé drsné vlny bili skrinku smrti pokiaľ nebola z dohľadu
Až kým tu už nebolo svetlo
Corroded by maritime salts
Submerged into the ocean’s cold
Sinking away from the circling sharks
Pulled down into the dark
Rozleptaný morskými solami
Ponorený do chladu oceánu
Klesal ku dnu pred krúžiacimi žralokmi
Vtiahnutý do temna
Charles Francis Coffin - rising star, reaching far
Charles Francis Coffin - rising star, reaching far... in death
Charles Francis Coghlan - rising star... reaching far.
Charles Francis Coghlan - rising star... reaching far in death
Truhla Charlesa Francisa - rastúca hviezda, siahajúca ďaleko
Truhla Charlesa Francisa - rastúca hviezda, siahajúca ďaleko… k smrti
Charles Francis Coghlan, rastúca hviezda, siahajúca ďaleko
Charles Francis Coghlan, rastúca hviezda, siahajúca ďaleko… k smrti
Taken by the wave from its Texan grave
Coghlan’s coffin drifted like a ghost along the American coast
Until 7 years later, after the storm had abated
The casket was found washed ashore on Canadian ground
We are artists for life until the last drop has been shed
And true artists will always perform until their very last breath
Even within the cold and timeless theatres of death
Odnesený vlnou z jeho hrobu v Texase
Coghlanova truhla sa hnala ako duch pozdĺž Amerického pobrežia
Až po siedmich rokoch, keď sa už búrka utíšila
Skrinka sa našla zmočená na súši kanadskej zeme
Sme umelci životom až do poslednej kvapky
A skutočný umelci vystupujú až do ich najposlednejšieho dychu
Aj v studených a nekonečných divadlách smrti

Text pridala JesseVampire

Video přidal Svartur

Preklad pridal Svartur

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.