Playlisty Akcie
Reklama

Unbroken - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

I was born to be of service
Camp Lejeune just felt like home
I had honor, I found purpose
Sir, yes, sir, that's what I know
Narodil jsem se, abych sloužil
Camp Lejeune prostě bylo mým domovem
Měl jsem čest, našel jsem cíl
Pane, ano, pane to já znám
They sent us to a place
I'd never heard of weeks before
When you're 19 it ain't hard to sleep
In the desert on God's floor
Poslali nás na místo
O kterém jsem nikdy týdny předtím neslyšel
Když je ti 19, není tak těžké spát
V poušti na boží podlaze
Close your eyes, stop counting sheep
You ain't in boot camp anymore
Zavři své oči, přestaň počítat ovečky
Už nejste v zaváděcím táboře
We were taught to shoot our rifles
Men and women side by side
Thought we'd be met as liberators
In a thousand-year-old fight
Naučili jsme se střílet z pušek
Muži a ženy bok po boku
Myslel jsem, že se setkáme jako osvoboditelé
V tisíciletém boji
I got this painful ringing in my ear
From an IED last night
But no lead-lined Humvee war machine
Could save my sergeant's life
Mám toto bolestivé cinkání v uchu
Z IED minulé noci
Ale žádný váleční stroj Humvee
Nemohl zachránit život mého seržanta
Three more soldiers, six civilians
Need these words to come out right
Tři další vojáci, šest civilistů
Potřebuji říct tato slova
God of mercy, God of light
Save your children from this life
Hear these words, this humble plea
For I have seen the suffering
And with this prayer I'm hoping
That we can be unbroken
Bože smilování, Bože světla
Ochraň své děti od tohoto života
Slyš tato slova, tuto skromnou prosbu
Protože jsem viděl utrpení
A s touto modlitbou doufám
Že můžeme být nezlomní
It's eighteen months now I've been stateside
With this medal on my chest
But there are things I can't remember
And there are things I won't forget
Teď je to osmnáct měsíců, kdy jsem byl v zahraničí
S touhle medailí na hrudníku
Ale jsou tu věci, na které si nemůžu vzpomenout
A jsou tu věci, na které nezapomenu
I lie awake at night
With dreams the devil shouldn't see
I want to scream but I can't breathe
And, Christ, I'm sweating through these sheets
V noci ležím a bdím
Se sny které neměl vidět ďábel
Chci křičet, ale nemůžu dýchat
A, Kriste, propocuji tyhle deky
Where's my brothers? Where's my country?
Where's my how-things-used-to-be
Kde jsou mí bratři? Kde je má země?
Ke je mé jak to má být?
God of mercy, God of light
Save your children from this life
Hear these words, this humble plea
For I have seen the suffering
And with this prayer I'm hoping
That we can be unbroken
Bože smilování, Bože světla
Ochraň své děti od tohoto života
Slyš tato slova, tuto skromnou prosbu
Protože jsem viděl utrpení
A s touto modlitbou doufám
Že můžeme být nezlomní
My service dog's done more for me
Than the medication would
There ain't no angel that's coming to save me
But even if they could
Můj služební pes pro mě udělal víc
Než léky
Není žádného anděla, který by mě zachránil
Ale i kdyby mohli
Today twenty-two will die from suicide
Just like yesterday, they're gone
I live my life for each tomorrow
So their memories will live on
Dnes se jich dvacet dva zabije
Stejně jako včerejšek jsou pryč
Žiju svůj život pro každý zítřek
Takže jejich vzpomínka bude žít dál
Once we were boys and we were strangers
Now we're brothers and we're men
Someday you'll ask me "Was it worth it
To be of service in the end?"
Jednou jsme byli kluci a jednou jsme byli cizinci
Teď jsme bratři a jsme muži
Jednoho dne se zeptáš "Mělo cenu
Být až do konce ve službě?"
Well, the blessing and the curse is
Yeah, I'd do it all again
No, je to požehnání i prokletí
Yeah, zopakoval bych si to celé

Text pridal MajorLorne

Video přidal MajorLorne

Preklad pridal DevilDan

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

2020

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.