Playlisty Akcie
Reklama

The Woodwoman - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Resting by my fire. Looking deep into it's flames.
My mind must have been somewhere else
Far beyond these plains.
I am suddenly aware of a pair of eyes staring at me.
I turn around and behold the most ugly thing I have seen.
Odpočívám u mého ohně. Koukám se hluboko do jeho plamenů
Moje mysl musí být někde jinde
Daleko za těmito planěmi
Najednou se začnu obávat páru očí zírajícího na mě
Otočím se a uzřel jsem tu nejodpornější věc, jakou jsem kdy viděl
The woman standing in the glade like a shadow in the night
Points her wretched finger at me with a wretched smile
And she asks me in a voice that sounds as if it's been so long
since she spoke, if I seek magic then I should come along
Žena stojící na mýtině jako stín ve tmě
Ukázala na mě svým ubohým prstem a ubohým úsměvem
A zeptala se mě hlasem, jako by to bylo už dlouho
Když začala mluvit, jestli hledám magii, měl bych za ní jít
I'm but a man. Mortal, a man.
But she leaves no footprints in the snow
Still I follow on to where she is going
For she has promised me magic if I follow on.
Jsem ale muž. Smrtelný muž
Ona ale nezanechává žádné stopy ve sněhu
Stále ji následuji kam jde
Protože mi slíbila magii, když ji budu následovat
She takes me to a part of these woods few have ever seen.
Where the sun surely won't reach
Still the ground ominously gleams.
She says she's seen me coming and that she knows where I'll go.
But before I leave she says there is this one thing I should know.
Bere mě do části lesa, kterou jen pár lidí vidělo
Kde určitě nevyjde slunce
Přesto se tu země zlověstně blyští
Říká, že mě viděla přicházet a ví kam jdu
Ale než odejdu, říká, že je tu ještě jedna věc, kterou bych měl vědět
She offers me the ability to take a fatal wound.
Every cut by sword or spear will be absorbed by her tree-womb.
The magic will remain until it's time for me to part with this mortal world.
And all she'll claim is my young heart.
Nabízí mi schopnost dostat smrtelné zranění
Každý řez mečem nebo kopím bude absorbován jejím stromovým lůnem
Magie mi zůstane dokud nenanejde můj čas spojit se s tímto smrtelným životem
A vše co si vezme je moje mladé srdce
I'm but a man. Mortal, a man.
And I'll need all the help that I can get.
So I give my heart to the woman of the dark
With or without it...my life is not over yet.
Jsem ale muž. Smrtelný muž
A potřebuji všechnu pomoc kterou můžu získat
Tak dám mé srdce ženě temnoty
S ním nebo bez něj... Můj život ještě neskončil
Wing of bat and lizard's eye.
Dust of a star fallen from the sky.
Tears of a virgin, cum of a god.
Thirteen drops of an infant's blood
A twist of a cat's spit and oil of the moon
Stir for a while and very soon
A salve to be applied upon the chest
close to where the heart beats strong.
Křídlo netopýra a ještěrčí oko
Prach z hvězdy padlé na zem
Slzy panny, semeno Boha
Třináct kapek krve kojence
Zkroucený kočičí plivanec a olej z měsíce
Chvíli míchat a velmi brzy
Nalije se na hruď
Tam, kde srdce bije silně
No pains will occur when her hand is pushed into my flesh
She'll slowly draw my living heart out of my open chest.
She'll place my heart in the pit of the snake and behold the years go by.
Hers to keep from the moment when the time has come for me to die.
Žádná bolest nenastane, až strčí její ruku do mého masa
Pomalu vytáhne mé živé srdce z mé hrudi
Umístí mé srdce do hadí jámy a uvidím utíkat roky
Je její od momentu kdy nanejde můj čas zemřít
By a lake in an open part of the Eternal Woods...
Noon...
Jezerem v otevřené části věčných lesů...
Poledne...
["The one eyed old man had told him of a lake. Its bottom uniting with the]
[end of the universe, Fall into it and there is no return. To reach its]
[bottom will take a thousand generations. When this world was anew, the one]
[eyed old man, then a young wanderer, hidden behind a tree, had overheard]
[two gods speak as they walked by. All the knowledge of all worlds, old and]
[new, was kept safe in a lake in a part of the Eternal Woods. The one eyed]
[old man had found the lake after having taken away by a magical blizzard.]
[Throwing his left eye into its black water he had gained not only all the]
[gathered knowledge of all the worlds. He had also been granted the sight]
[into the future. Set to find this lake, the young man mounts his stallion.]
[Riding with the speed of the winds high in the sky, he all of a sudden sees]
[the sun reflected in a lake. Standing by it, he throws both of his eyes]
[into the depths. Now he will not need to stare down the beast on the day of]
[The Battle.]
[Now he had gained supreme vision offering his eyes to The Lake..."]
[Jednooký starý muž mu řekl o jezeru. Dno spojující s...]
[Konec vesmíru, spadl do něj bez možnosti návratu. K překonání]
[Dno vezme tisíc generací. Když tenhle svět byl novým]
[Jednooký starý muž, potom mladý poutník, schovaný za stromem zaslechl]
[Dva bozi mluvili, zatímco šli. Všechno vědění všech slov, staré a]
[Nový byl uchován v bezpečí v jezeře v části Věčných lesů, jednooký]
[Starý muž našel jezero poté, co byl odnesen magickým blizardem]
[Házejíc jeho oko do černých vod nedostal jen všechno]
[Seskupené vědění všech slov. Také dostal vizi]
[Do budoucnosti. Nařídil nalezení jezera, mladý muž sedlá svého koně]
[Jezdíc rychlostí větru ve vysokých horách, najednou vidí]
[Slunce odrážející se v jezeře. Stojíc u něj, vhodí obě své oči]
[Do hlubin. Už nebude muset zírat na zvíře ve dni]
[Bitvy]
[Nyní získal nejvyšší vizi za nabídku jeho očí Jezeru]

Text pridala Raduwa

Text opravil Dghost

Video přidal stargazer

Preklad pridal negramod

Preklad opravil Dghost

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Blood On Ice

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.