Playlisty Akcie
Reklama

The Revenge Of Blood On Ice - text, preklad

playlist Playlist

Ukáž pieseň na Facebook

Fifteen years have passed
Every day the woods have cried
the words of vengeance and revenge.
The Gods have watched him day and night
by the Northern stars bright light.
Growing stronger. Coming nearer.
Patnáct let uplynulo
Každý den lesy plakaly
slova pomsty a odvety
Bohové ho pozorovali dnem i nocí
jižními hvězdami, zářícími jasným světlem
Rostoucí silněji. Přichází blíž
Upon a steed as white as snow
he is riding through this land of no return
His hair blowing in the wind
A sword in his hand.
And his eyes they burn.
Na oři bílém jako sníh
uhání touto zemí bez návratu
Jeho vlasy vanou ve větru
Meč v jeho ruce
A jeho oči, ty hoří
Guide me, my Ravens. Find the way
through the woods and snow
Veďte mě, moji Havrani. Najděte cestu
skrze lesy a sníh
Let your eyes be mine seeking for the valley of death
Come this far, I am willing to face the twin-headed beast's breath
Nechte vaše oči být mými, hledající údolí smrti
Tak daleko jsem došel, nabízím utkat se s dechem dvouhlavé nestvůry
Let your wings be my heart
in the air, black as night.
I have steel at side. Powers of thunder
The Gods with me ride
Nechte vaše křídla být mým srdcem
ve vzduchu, černé jako noc
Mám na boku ocel. Síly hromů
Bohové jedou se mnou
I trust in my ravens, watching from above
Black as night. Swift as lightning,
and graceful as doves.
Věřím v mé havrany, pozorující ze shora
Černí jako noc. Rychlí jako blesky a elegantní jako holubice
I trust in my Stallion. Born by the wind,
Taking me through the valley
where this world ends, and the shadows begin
Věřím mému hřebci. Zrozen větrem
Vezouc mě skrze údolí
kde končí svět a stíny začínají
I trust in my sword. Forged in fire and ice.
It's sharp blade shall be baptised in blood
as I take the Beast's life.
Věřím mému meči. Ukován v ohni a ledu
Jeho ostrá čepel byla pokřtěna krví
kterou vezmu nestvůřin život
Cry, old crow, cry...
Come out of the darkness you beast of Hell, face me.
Out on this field of moonlit snow.
I will not be deterred by your ugliness.
Before my sword your two heads will roll.
Plač, stará vráno, plač...
Vyjdi z temnoty ty nestvůro podsvětí, postav se mi
Na poli zalité měsícem
Nebudu odrazen tvou ohavností
Než můj meč tvé dvě hlavy zválcuje
I will not let my sword rest until it's steel
has song for your ugly twin heads.
I'll wipe the sweat off my face with your bloody scalps
and watch your four eyes telling me that you're dead.
Nenechám můj meč odpočinout, dokud jeho ocel
nezazpívá pro tvé dvě ohavné hlavy
Otřu si pot z mého obličeje tvými krvavými skalpy
a budu pozorovat tvé čtyři oči, říkající mi, že jsi mrtvá
Gathering speed. Charging forward.
collision is close now.
The swords are drawn, held high.
they flash in the pale blue moonlight.
Shromažďování rychlosti. Útočit vpřed
Srážka je nyní blízko
Meče jsou taseny, drženy vysoko
svítí v bledém měsíčním světle
aiming at throats bare. The moment is so near
The time seems to halt for a while
Even the stars in the sky hold their breath
Mířící na holé krky. Ten moment je blízko
Čas se zdá zastaven, na chvíli
I hvězdy na obloze zadržely dech
This is the moment of glory or death... Moment slávy nebo smrti...
The moment to maim or to be put to rest... Moment zmrzačení nebo dán k odpočinku
So close now I almost can hear the black blood
in the beast's thick veins pumping.
I am swinging my sword. May the Gods be with me.
Tak blízko, teď můžu skoro slyšet černou krev
v nestvůřiných tlustých pulzujících žilách
Zhoupnu můj meč. Ať jsou bohové při mě
I ride out through the vast portals of Hel.
I swing my sword in the air.
And the dead beast's two bloody scalps attached to a spear.
Projel jsem skrze rozsáhlé portály podsvětí
Zhoupnu svůj meč ve vzduchu
A dvě hlavy nestvůry připojené ke kopí
Now is come the moment for me to set free
those, a long time ago, brought far north
by the twin-headed beast.
Teď je čas osvobodit
ty, kteří byli kdysi dávno přineseni daleko na jih
dvouhlavou nestvůrou
On that daybreak when the old crow did cry... Při svítání, když starý havran křičel...
That hard winter when I, still a child...
By my Father was told of a hall way above the clouds,
Gates open wide for the one who dies with sword in hand.
Ta tvrdá zima, když jsem byl ještě dítě
když mi otec vyprávěl o sále nad mraky
S branami otevřenými pro ty, kteří zemřou s mečem v ruce

Text pridala Raduwa

Video přidal stargazer

Preklad pridal negramod

Preklad opravil stargazer

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Blood On Ice

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.