Playlisty Akcie
Reklama

Crosstitution - text, preklad

playlist Playlist
The crucifix in flames
The house of God burned down to the ground
A symbolic action of defiance
Brought palace of lies down
Krucifix v plamenech
Dům Boží srovnán se zemí
Symbolický akt vzdoru
Zničený palác leží na zemi
Refusal to acknowledge the authority
Of faith of liars
Has cleansed this world somewhat
By purifying lovely fire
Zamítnutí uznání autority
Víry, lhářů
Nějak očistilo tento svět
Očistcem báječného ohně
Crosstitution
Crosstitution
Crosstitution
Instituce kříže
Instituce kříže
Instituce kříže
Holy writtings, hokus pokus
Magic incense, blood and tears
Impeccable the ways of Heaven
To inflict terror and fear
Svatá písma, hokus pokus
Magické kadidlo, krev a slzy
Nevinné cesty Nebe
Přivodí teror a strach
All are born of woman
And the female is of sin
So we are all drenched soaky wet in sin
When our life begins
Všichni jsou zrozeni z ženy
A ženy jsou zplozenci hříchu
Takže my všichni jsme namočeni v hříchu
Už když začíná náš život
And for the rest of our days
To reach his kingdom full of bliss
We seek forgiveness
For something we didn't do
To someone who does not and never has
And never will exist
A po zbytek našich dní
K dosažení jeho království plného blaženosti
Hledáme odpuštění
Pro něco, co jsme neudělali
Pro někoho kdo není, nikdy nebyl
A nikdy nebude existovat
Crosstitution
Crosstitution
Crosstitution
Instituce kříže
Instituce kříže
Instituce kříže
Cross of lies, no one up high
Gayhood of priests and spartan fiests
Pathetic faith, your wine and bread
All will be well once we're all dead
Kříž lží, nikdo na výši
Homosexualita kněží a spartské oslavy
Patetická víra, tvé víno a chléb
Všechno bude jednou dobré, až budeme všichni mrtvi
He might have died for
Somebody's sins but sure not mine
If all you want is to him follow
And die too then I say fine
Možná měl zemřít pro
Něčí hříchy, ale určitě ne pro ty mé
Pokud je vše, co chcete ho následovat
A také zemřít, tak říkám fajn
But don't you baptise one more
Generation in some fuckin' shame
Supported by that damned religion
Of yours I now watch in flames
Ale nekřtěte se znovu
Generace v zasraný hanbě
Podepření tímto vaším prokletým náboženstvím
Budu vás nyní sledovat v plamenech
Crosstitution
Crosstitution
Crosstitution
Instituce kříže
Instituce kříže
Instituce kříže
I will always defy your damn faith
As I've lived I'll die free
You'll never have me crosstitute myself
Or on my fuckin' knees
Budu vždy vzdorovat Vaší prokleté víře
Jak jsem žil, tak i zemřu
Nikdy mne neobrátíte na Instituci kříže
Nebo mne, kurva, nedonutíte pokleknout

Text pridala Raduwa

Preklad pridala Raduwa

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.