Playlisty Pokec
Reklama

Baby don't cut - text, preklad

She's only seventeen, her whole life's ahead of her,
She hates school because the people there discredit her,
Her boyfriend tries to show that's not how it seems,
But every day she just gets lowered with her self esteem.
Je jí jen sedmnáct, má celý život před sebou,
Nenávidí školu, protože jí tam lidi ztrapňují,
Její přítel se jí snaží ukázat, že to není tak, jak to vypadá,
Ale každý den se jí jen snižuje sebevědomí.
He lets her know that every night will have a brighter day,
She even tried to overdose and take her life away,
She's feeling hopeless there, just sitting down beside her bed,
And then he takes his hand and places it besides her head.
Dává jí vědět, že každá noc bude mít jasnější den,
Snažila se dokonce předávkovat a vzít si život,
Cítí se beznadějná, jen sedí vedle postele,
A potom položil ruku vedle její hlavy.
He tries to hold her but with every touch she still resists ,
and then he sees the scars that bury deep within her wrists,
She's feeling numb, he tries to beg and plead and ask her why,
She says this way she has control of pain she feels inside.
Zkouší jí držet, ale s každým dotekem stále vzdoruje,
a potom vidí jizvy, které jsou vyryté hluboko v jejím zápěstí,
Ona se cítí otupená, on se pokouší škemrat, prosit a ptát se jí proč.
Ona říká, že tím způsobem má kontrolu nad bolestí, kterou cítí uvnitř.
He's asking her: "How long it's going since you felt this way,
because you got me here just feeling so damn helpless."
She says: "It's been a while, I guess I needed better luck."
And then he screams at her and tells her: "Baby never cut."
Ptá se ji: „Jak to už trvá dlouho, co se už takhle cítíš,
protože se tu cítím tak proklatě bezmocný.“
Ona říká: „Už je to nějakou dobu, myslela jsem, že jsem potřebovala větší štěstí.“
A potom na ní křičí a poví jí: „Děvče, nikdy se neřež.“
Nobody seems to get you, you feel you're on your own,
But listen pretty lady, you don't have to be alone,
So baby don't cut, baby don't cut,
You can do anything just promise baby you won't cut .
Zdá se ti, že nikdo nerozumí, máš pocit, že jdeš na vlastní pěst,
Ale poslouchej, pěkné děvče, nemusíš být sama,
Tak se neřež zlato, neřež se zlato,
Můžeš dělat cokoliv, jen slib zlato, že neřízneš.
I know your heart is hurting, you think the road has end,
You may just feel that blade you're holding is your only friend,
Já vím, že tě bolí srdce a myslíš si, že cesta už skončila,
Možná právě cítíš, že žiletka, kterou držíš, je tvůj jediný přítel.
But baby don't cut, baby don't cut,
You can do anything just promise baby you won't cut .
Ale zlato neřež se, zlato neřež se,
Můžeš dělat cokoliv, jen slib zlato, že neřízneš.
The next day at school she's feeling better than the day before ,
even crack a couple smiles as she walked to the corridor ,
But all that seemed to end, she dropped her books when she walked into class,
And every student in the room just seemed to point and laugh.
Následující den ve škole se cítila lépe než den předtím.
Dokonce se jí povedlo pár úsměvů, když šla po chodbě.
Ale všechno se zdálo být u konce, pustila knihy, když vešla do třídy,
A každý student ve třídě na ni ukazoval a smál se.
She couldn't take it anymore, she sent her boy a text,
She said: "I love you with my body, heart and soul to death."
He thought nothing, typed: "I love you." then he sent it ,
By death he didn't know she had literally just meant it.
Ona to už nemohla vydržet, poslala příteli zprávu,
Stálo tam: „Miluji tě mým tělem, srdcem a duší k smrti.“
On na nic nemyslel, a napsal: „Miluji tě.“ a poslal to.
Netušil, že to, že ho miluje k smrti, myslí doslova.
She ducked her next class, ran home into her bathroom
Thought to herself she wouldn't break her promise that soon
One cut, two cuts, three cuts, four..
The blood just started dripping from the tub to the floor
Utekla z její další hodiny, běžela domů do koupelny,
Sama nevěřila, že svůj slib poruší již tak brzy,
Jeden řez, dva řezy, tři řezy, čtyři...,
Krev začala kapat z vany na podlahu.
Her boyfriend had a feeling in his stomach that he hated
He followed it, ran down to her house, he never waited
The front door was open, he heard the water running
He stormed into the bathroom and his heart just started gunning
Její chlapec měl v žaludku pocit, který nenáviděl,
Následoval ho, běžel k jejímu domu, na nic nečekal,
Přední dveře byly otevřené, slyšel téct vodu,
Vtrhl do koupelny a jeho srdce začalo bušit.
Nobody seems to get you, you feel you're on your own
But listen pretty lady, you don't have to be alone
So baby don't cut, baby don't cut
You can do anything just promise baby you won't cut
Zdá se ti, že nikdo nerozumí, máš pocit, že jdeš na vlastní pěst,
Ale poslouchej pěkné děvče, nemusíš být sama,
Tak se neřež zlato, neřež se zlato,
Můžeš dělat cokoliv, jen slib zlato, že neřízneš.
I know your heart is hurting, you think the road has end
You may just feel that blade you're holding is your only friend
Já vím, že tě bolí srdce a myslíš si, že cesta už skončila,
Možná právě cítíš, že žiletka, kterou držíš, je tvůj jediný přítel.
But baby don't cut, baby don't cut
You can do anything just promise baby you won't cut
Ale zlato neřež se, zlato neřež se,
Můžeš dělat cokoliv, jen slib zlato, že neřízneš
He put her arm around his shoulder, he's just trying to lean her back up
Yelling out her name as he lays her beside the bathtub
He feels his whole world just took a hit from an avalanche
He's screaming out so heavily: "Somebody call an ambulance!"
Vzal její ruku a položil si jí okolo ramen,
Snažil se jí podepřít,
Křičí její jméno, když jí ukládá vedle vany,
Cítí se, jako by celý jeho svět byl právě zasažený lavinou,
Křičí tak silně: „Zavolejte někdo sanitku!“
Feeling mad, angry like somebody let her on to this
Her eyeballs are rolling, drifting out of consciousness
Thinking to himself: 'Why the hell didn't she just stop at will?'
The tears just keep on rolling as they head her to the hospital
Cítí se smutný, naštvaný, jako ten, kdo ji v tom nechal,
Její oči se převrací, upadá do bezvědomí,
Přemýšlí: „Proč s tím sakra nemohla přestat?“
Slzy se mu valily z očí, když mířili do nemocnice.
Paramedics rush her in, doctor calls emergency
She lossed a lot of blood, the place is looking like a murder scene
an hour later, the doc walks over with a sour face
and says: "Excuse me for the words that I'm about to say
Záchranáři vrazili dovnitř, doktor volal pohotovost,
Ztratila hodně krve, místo vypadá jak z místa vraždy,
O hodinu později přišel doktor se zatrpklou tváří,
A říká: „Omlouvám se za slova, která řeknu.
I'm sorry for your loss." The boy just starts collapsing
His own world, his own GIRL, just took a crashing
Saying to himself that it's his fault and that he led it up
"Baby, I thought you made promise you would never cut"
Je mi líto vaší ztráty..“ Chlapec v té chvíli začal kolabovat,
Jeho vlastní svět, jeho děvče, zhroutilo se mu vše,
Říká si, že je to jeho vina, že jí k tomu dovedl,
„Zlato, myslel jsem, že jsi mi dala slib, že nikdy neřízneš.“
Nobody seems to get you,
you feel you're on your own
But listen pretty lady, you don't have to be alone
So baby don't cut, baby don't cut
You can do anything just promise baby you won't cut
Zdá se ti, že nikdo nerozumí, máš pocit že jdeš na vlastní pěst,
Ale poslouchej pěkné děvče, nemusíš být sama,
Tak se neřež zlato, neřež se zlato,
Můžeš dělat cokoliv, jen slib zlato, že neřízneš.
I know your heart is hurting, you think the road has end
You may just feel that blade you're holding is your only friend
Já vím, že tě bolí srdce a myslíš si, že cesta už skončila,
Možná právě cítíš, že žiletka, kterou držíš, je tvůj jediný přítel.
But baby don't cut, baby don't cut
You can do anything just promise baby you won't cut
Ale zlato neřež se, zlato neřež se,
Můžeš dělat cokoliv, jen slib zlato, že neřízneš.

Text pridala cutie83

Text opravila Nakira

Videa přidali cutie83, aknopova447

Preklad pridala Biky_56

Preklad opravila aknopova447

Reklama
Reklama

KaraokeTexty.sk na Facebooku

Nezaradené do albumu

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.